Financie

Nezisková organizácia získava financie z viacerých zdrojov. Sú to predovšetkým dary od jednotlivcov a inštitúcií, ktoré sú účelovo viazané alebo venované na činnosť bez účelovej viazanosti. Tešíme sa, že máme viacerých donorov, ktorí podporujú našu prácu pravidelne už niekoľko rokov.

Finančné prostriedky získavame aj z asignácie podielu dane od právnických a fyzických osôb.

Jednotlivé oblasti našej práce realizujeme v rámci projektov, pre ktoré sa usilujeme získať finančné prostriedky v rámci spolupráce s nadáciami a poskytovateľmi grantov.

 

Kontrola

Naša činnosť i financie sú kontrolované na viacerých úrovniach.

Predovšetkým je to vnútorná kontrola zakotvená v stanovách neziskovej organizácie – je realizovaná správnou radou a revízorom, ktorý nie je členom správnej rady. Správna rada schvaľuje plány práce a rozpočet na daný rok, kontroluje ich priebežne a celkovo zabezpečuje kontrolu v súvislosti so schvaľovaním výročnej správy. Revízor kontroluje činnosť neziskovej organizácie a financovania priebežne a kontroluje finančnú závierku, ktorú následne so svojimi pripomienkami predkladá správnej rade.

Činnosť a financovanie neziskovej organizácie sú kontrolované aj vonkajšou kontrolou, ktorá je zabezpečovaná cez podávanie výročných správ registrujúcemu orgánu organizácie (Okresný úrad v Prešove); ministerstvo financií má právo kontrolovať využívanie finančných prostriedkov získaných z asignácie podielu z dane.

Kontrola viazaných finančných prostriedkov, ktoré sme získali na jednotlivé projekty od donorov, nadácií a poskytovateľov grantov je realizovaná cez zúčtovanie týchto projektov.

Činnosť a financovanie neziskovej organizácie je kontrolovaná aj prostredníctvom verejnosti, ktorá má možnosť oboznamovať sa s jednotlivými projektmi a výročnými správami priamo v kancelárii neziskovej organizácie alebo na webovej stránke neziskovej organizácie.

O nás

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: