Štatút neziskovej organizácie

Čl. I

Názov

Názov neziskovej organizácie: Život bez závislostí, n. o.

Čl. II

Sídlo neziskovej organizácie

Sídlo neziskovej organizácie: Jahodná 5, 058 01 Poprad – Veľká

Čl. III

Poslanie organizácie, druh všeobecne prospešných služieb, cieľová skupina, aktivity, spolupráca s inými organizáciami

 1. Poslanie organizácie

V spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami pracovať na prerušení cyklu závislostí v rodinách na Slovensku a pomáhať pri riešení problémov súvisiacich so závislosťou tak u jednotlivcov, ako aj v rodinách a miestnych komunitách.

 1. Druh všeobecne prospešných služieb

Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie služieb jednotlivcom, organizáciám a miestnym komunitám prostredníctvom činností súvisiacich s prevenciou a elimináciou alkoholovej, drogovej a iných foriem závislostí a ich dôsledkov:

a. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti:

 • prostredníctvom sociálnej prevencie – vyhľadávacej, nápravnej, resocializačnej činnosti, organizovania výchovno-rekreačných táborov – a sociálneho poradenstva predchádzať a zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu občanov.

b. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:

 • prostredníctvom zabezpečovania a realizácie podporného vzdelávania pripravovať laickú a odbornú verejnosť pre aktivity medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva.

c. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva:

 • prostredníctvom osvetovej činnosti a aktivít zameraných na zotavovanie závislých a ich rodín chrániť a zlepšovať zdravie obyvateľstva.

d. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

 • získavanie, preklad, adaptácia, tvorba a vydávanie náučno-vzdelávacích materiálov,
 • asistencia pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov a na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • organizovanie konferencií, seminárov, táborov a iných aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Čl. IV

Spôsob zverejnenia podmienok
poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:

a. v sídle organizácie
b. na základe žiadosti ich zasiela poštou
c. na internete

Čl. V

Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej rady a revízora

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

a. správna rada
b. riaditeľ
c. revízor

Správna rada

 1. Správna rada je najvyšším orgánom organizácie. Zodpovedá za napĺňanie vízie a poslania organizácie. Schvaľuje vnútorné smernice organizácie. Členovia správnej rady sa podieľajú na činnosti organizácie, na strategickom plánovaní, získavaní fondov, a to najmä osobnou zainteresovanosťou a svojimi finančnými príspevkami.
 2. Správna rada má päť členov, odborníkov rôznych profesií, ktoré súvisia s napĺňaním poslania organizácie a jej službami. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členstvo v správnej rade a funkcie revízora a riaditeľa sú vzájomne nezlúčiteľné. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
 3. Funkčné obdobie v správnej rade je trojročné s možnosťou znovuzvolenia. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, podpredsedu a tajomníka.
 4. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
 5. Správna rada okrem činností uvedených v bode 1:
 6. schvaľuje rozpočet organizácie
 7. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
 8. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát, vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia
 9. v súlade so zakladacou listinou rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení organizácie
 10. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri
 11. v súlade so zakladacou listinou volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat
 12. volí a odvoláva členov správnej rady a revízora
 13. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku
 14. rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine
 15. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene organizácie
 16. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.
 17. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
 18. Členstvo v správnej rade zaniká:
 19. uplynutím funkčného obdobia
 20. odstúpením, pričom členstvo v správnej rade zaniká zvolením nového člena správnej rady
 21. odvolaním – ak sa bez náležitého ospravedlnenia člen správnej rady nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo ak sa aktívne, v zmysle štatútu, nepodieľa na činnosti organizácie
 22. smrťou

Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 2. Riadi činnosť organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou, štatútom alebo internými smernicami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.
 4. Riaditeľ môže časť svojich právomocí, resp. výkon konkrétneho úkonu delegovať v súlade s internou smernicou niekomu z členov správnej rady.

Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Funkčné obdobie revízora je trojročné, s možnosťou znovuzvolenia.
  2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
  3. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
  4. Funkcia revízora je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Revízorovi patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
  5. Revízor najmä:
 2. preskúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade
 3. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
 4. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie d. navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie
 5. Revízor je oprávnený:
 6. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie
 7. navrhnúť obmedziť práva riaditeľa rokovať v mene neziskovej organizácie
 8. zúčastňovať sa rokovania správnej rady s hlasom poradným
 9. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Čl. VI

Pracovníci organizácie

Nezisková organizácia na zabezpečenie svojej činnosti môže zamestnávať aj pracovníkov, ktorí v organizácii pôsobia ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako dobrovoľníci.

Čl. VII

Čas uchovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
spôsob zverejnenia výročnej správy, poskytovanie informácií

1. Zo schôdzí orgánov organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uchováva po dobu troch rokov.
2. Nezisková organizácia vypracuje v zmysle zákona výročnú správu v termíne určenom správnou radou, najneskoršie do 30. júna príslušného roka.
3. Výročná správa je verejne prístupná v sídle organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia v zmysle zákona registrovému orgánu.

Čl. VIII

Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Majetok neziskovej organizácie tvoria: a. vklady zakladateľov b. príjmy z vlastnej činnosti c. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení d. dedičstvo e. dary fyzických a právnických osôb
2. Neziskovej organizácii možno poskytnúť na jej činnosť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce. Dotácie môžu byť poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta. Poskytnuté prostriedky môžu byť použité výlučne na určené činnosti.
3. Nezisková organizácia môže získavať a obhospodarovať aj prostriedky z grantov.

Čl. IX

Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje: a. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, b. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, c. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, d. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, e. ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3, f. ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3, g. v období od zrušenia po výmaz z registra nie je možné vykonávať žiadne právne úkony.
 2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
 5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
 6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
 7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon neustanovuje inak.

V Banskej Bystrici 24. novembra 2005

O nás

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

  captcha

  Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: