Nezisková organizácia napĺňa svoje poslanie aj prostredníctvom vzdelávania. Aktivity v oblasti vzdelávania sú orientované na závislých a ich rodinných príslušníkov, ako aj na laickú a odbornú verejnosť, ktorá pracuje s komunitou závislých a ich rodinami. Vzdelávanie pre závislých a ich rodiny, ako aj laickej a odbornej verejnosti je zabezpečované formou akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích aktivít.

Systém a organizácia vzdelávacích činností

Vzdelávacie činnosti sú spravidla, na základe dohovoru s odberateľom, realizované v inštitúciách, v ktorých sa klienti nachádzajú. Inštitúcia, ktorá si vzdelávanie objedná, zabezpečí priestory pre vzdelávanie, naša organizácia zabezpečí vzdelávanie personálne, materiálne a technicky.

Vzdelávanie menších skupín a individuálne vzdelávanie je zabezpečované v priestoroch neziskovej organizácie v Poprade.

Pripravované vzdelávacie aktivity

Informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách – akreditovaných i neakreditovaných – môžete získať u riaditeľa n. o., ktorý vám poskytne bližšie údaje o termínoch a miestach vzdelávania, o tom, komu je vzdelávanie určené, o podmienkach účasti na vzdelávaní ako aj ďalšie praktické náležitosti.