Výročná správa za rok 2021

Stiahni Výročnú Správu 2021>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2020

Stiahni Výročnú Správu 2020>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2019

Stiahni Výročnú Správu 2019>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2018

Stiahni Výročnú Správu 2018>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2017

Stiahni Výročnú Správu 2017>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2016

Stiahni Výročnú Správu 2016>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2015

Stiahni Výročnú Správu 2015>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2015

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2014

Stiahni Výročnú Správu 2014>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2014. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Bc. Jana Jurčová, Bc. Monika Magyarová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Monika Magyarová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ a gamblerov

V roku 2014 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Počas roka 2014 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2013 a prebiehali štyri 12 týždenné cykly vzdelávania.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na doliečovanie drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie. Zúčastňovali sa na ňom všetci pacienti CPLDZ a liečiaci sa patologickí hráči.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny Anonymných narkomanov za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretnutie s doliečujúcimi sa z USA

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA, zotavujúcimi sa z drogovej závislosti, sa 17. marca 2014 konalo stretnutie s pacientmi CPLDZ, na ktorom boli pacienti oboznamovaní s praxou doliečovania v rámci činností svojpomocných skupín v USA. V rámci stretnutia sa konalo aj modelové stretnutie svojpomocnej skupiny.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie pacientov k účasti na doliečovaní sa a informácia o vplyve svojpomocných skupín na uzdravovanie sa závislých a ich rodinných príslušníkov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2014 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod.

V roku 2014 dobiehal cyklus z roka 2013 a boli realizované ďalšie 4 osemtýždenné cykly vzdelávania prevencie recidívy. V rámci vzdelávania prebiehali prednášky a na ne nadväzujúce cvičenia.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky PhDr. Kataríny Kupčíkovej, v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2014 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ (2. – 3. júna a 6. – 7. októbra 2014).

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

1.6 Beseda drogovo závislých o deštruktívnom sexuálnom správaní

V spolupráci s partnermi neziskovej organizácie z USA sa 12. mája 2014 konala beseda pacientov CPLDZ o vplyvoch deštruktívneho sexuálneho správania na doliečovanie látkovo závislých pacientov.

Cieľom stretnutia bolo poukázať na skutočnosť, že deštruktívne sexuálne správanie podmieňuje liečbu primárnej drogovej závislosti a na potrebu predchádzania rozvíjania sa náhradných závislostí v procese doliečovania.

V rámci návštevy CPLDZ prebehli aj konzultácie s terapeutmi, v rámci ktorých boli reflektované skúsenosti z tejto oblasti a diskusia o možnostiach ďalšej výmeny skúseností a študijných materiálov.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2014 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2014 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2014 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V januári 2014 dobiehalo aktivačné vzdelávanie pre Evanjelickú diakoniu vo Veľkom Slavkove, ktoré začalo v novembri 2013. Na vzdelávaní sa zúčastňovalo 10 – 15 klientov Domu na polceste. V roku 2014 vzdelávanie zabezpečovala Jana Jurčová.

Vzdelávanie bolo zamerané na motiváciu klientov rozvíjať svoje talenty, aby nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce.

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov SŠ

Nezisková organizácia v máji 2014 realizovala prevenčné vzdelávanie pre jednotlivé triedy tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Poprade.

Vzdelávanie bolo realizované formou pilotnej prednášky a následnej besedy. Bolo zamerané na látkové a nelátkové závislosti a realizovali ho pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

3.2 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch september – december prebiehalo raz týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné vyučovanie pre žiakov 2. ročníkov v dvoch triedach. Vyučovanie zabezpečovali Jana Jurčová a Monika Magyarová.

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

Aj v roku 2014 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola realizovaná v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Semináre o deštruktívnom sexuálnom správaní

Počas návštevy zmluvných partnerov neziskovej organizácie z USA v dňoch 10. – 19. mája 2014 sa konali dva pracovné semináre pre pracovníkov a členov cirkví – v Košiciach a v Poprade.

Na seminároch sa zúčastnili pracovníci zo siedmich miest Slovenska. Účastníci seminárov boli oboznámení s podstatou deštruktívneho sexuálneho správania, s jeho dopadmi na život jednotlivca, rodiny a spoločnosti, ako aj so skúsenosťami partnerov získanými v rámci stretávania sa mužov v svojpomocných skupinách.

Na základe záujmu účastníkov seminárov boli prijaté závery, že nezisková organizácia preloží pracovné materiály pre prácu svojpomocných skupín a že v roku 2015 prebehnú v rámci opätovnej návštevy partnerov z USA na Slovensku ďalšie aktivity, ktorých cieľom bude založenie svojpomocných skupín na Slovensku.

4.3 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2014 nezisková organizácia zabezpečila prednášku o dopade závislosti na telesnú aj duchovnú stránku človeka pre Oblastnú konferenciu BJB v Poprade. Prednášku realizoval Ing. Marek Sonoga, dobrovoľník neziskovej organizácie.

5. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2014 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií a prekladov materiálov
 • Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

6. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2014 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch, Žehre a Soli.

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 • Asistencie pri písaní projektov

6.1 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2014 participovala na medzinárodnom letnom seminári pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre, ktoré sa konali v dňoch 28. júna – 2. júla 2014. Zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka a z USA, ako aj rómske rodiny žijúce v Anglicku.

V rámci týchto seminárov prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež, ktoré boli zamerané na rozvoj biblických hodnôt a na rozvoj životných zručností.

Tento seminár nadväzoval na témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2013 a počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie v rómskej komunite v Sheffielde v Anglicku.

Cieľom týchto seminárov a návštev rómskej komunity v Sheffielde je upevňovanie nových hodnôt v praktickom živote Rómov a posilňovanie zodpovednosti rodičov a pracovníkov cirkevných spoločenstiev za rozvíjanie životných zručností generácie detí a mládeže.

6.2 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia zabezpečila 31. mája 2014 v Sabinove vyžiadanú prednášku pre pracovníkov a členov rómskych spoločenstiev združených v Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Zmyslom tejto prednášky bolo prezentovať skúsenosti neziskovej organizácie z oblasti spravovania rodinných financií v kontexte rozvíjania životných a pracovných zručnosti. Na prednášku nadväzovala diskusia, v rámci ktorej bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc v oblasti získavania zručností pri správe rodinných financií.

Kontakty získané na tomto stretnutí boli zhodnotené v rámci praktických konzultácií a v rámci pomoci pri písaní projektov zúčastnených subjektov.

6.3 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2014 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z rómskych komunít.

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi počas letných táborov a na pôsobenie mimoškolských klubov. Vzdelávania sa zúčastnilo 16 rómskych dobrovoľníkov z Bystrian, Krompách, Chminian a zo Žehry.

Priebežné vzdelávanie a supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v kontexte práce mimoškolských klubov.

6.4 Rómsky letný tábor v Tatranskej Lomnici

Nezisková organizácia v spolupráci so svojím kórejským partnerom, OZ Joy z Bratislavy, zorganizovala v dňoch 14. – 17. júla 2014 letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z marginalizovaných rómskych komunít v Bystranoch, Krompachoch, Chmiňanoch a v Žehre.

Tábor zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi z uvedených komunít a 36 účastníkov OZ Joy z Bratislavy.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie základných hygienických návykov, precvičovanie komunikačných a školských zručností a motivácia zúčastnených rómskych detí pre školské vzdelávanie a aktívnu účasť na činnostiach mimoškolských klubov, ktoré boli následne zriadené v uvedených komunitách.

6.5 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch, štyri mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi – v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a v Krompachoch.

Činnosť klubov bola zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov a zabezpečovali ju pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo do 50 detí – účastníci letného tábora, ako aj ich kamaráti z jednotlivých marginalizovaných rómskych osád.

Cieľom klubov je pomôcť deťom zvládať školské a životné zručnosti potrebné pre úspešné zvládanie školských úloh. Zážitkovým vzdelávaním sa posilňuje najmä čítanie s porozumením, počítanie, ale aj zručnosti v oblasti umeleckých činností (rozvíja sa spev, kreslenie a dramatické zručnosti).

Mimoškolský klub v Žehre poskytoval deťom aj možnosť rozvíjať znalosti z anglického jazyka. Toto vzdelávanie bolo zabezpečované v spolupráci s americkými lektormi pôsobiacimi na Slovensku.

7. Vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

7.1 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia aj v roku 2014 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov sociálnej práce – pre KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka), UKF Nitra (1 študentka).

7.2 Supervízie pre MZ YMCA

Nezisková organizácia v roku 2014 zabezpečovala dve supervízie pre pracovníkov MZ YMCA v Revúcej, v rámci realizácie ich projektu „Mosty“, ktorý je zameraný na posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov v Jelšave.

Supervízie realizoval v dňoch 12.5. a 17.10 Jozef Brenkus a zúčastňovali sa na nich štyria pracovníci zodpovední za realizáciu projektu.

7.3 Prednáška pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v silových zložkách SR

Nezisková organizácia zabezpečila dňa 16. septembra 2014 v Michalovciach dve odborné prednášky pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiacich v silových zložkách SR.

Prvá prednáška bola orientovaná na tému Závislosť ako bio-psycho-socialno-spirituálny problém. Druhá prednáška Pastoračné možnosti závislých a ich rodín bola zameraná na praktické aspekty práce so závislými a ich rodinami. Na prednášky nadväzovali diskusie k predneseným témam a konzultácie pre zúčastnených pracovníkov.

7.4 Prednáška o spravovaní rodinných financií

Nezisková organizácia realizovala 18. októbra 2014 prednášku spojenú s praktickými cvičeniami pre príslušníkov marginalizovaných komunít v Jelšave.

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu MZ YMCA v Revúcej a v spolupráci s pracovníkmi MZ YMCA ju zabezpečoval Jozef Brenkus. Na prednášku a cvičenia nadväzovalo následné vypracovanie rodinných rozpočtov po dobu troch mesiacov, ktoré monitorovali pracovníci projektu Mosty. Výsledky budú vyhodnotené na supervíznom stretnutí v roku 2015.

8. Zahraničné vzdelávacie pobyty

8.1 Študijný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal v decembri 2013 a januári 2014, na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder a návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (liečebne pre závislých a RZ). Počas tejto návštevy bola podpísaná štvorstranná dohoda o spolupráci (za Slovensko Život bez závislostí, n.o., a OZ Nelegál, za amerických partnerov Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

V rámci pobytu bola uskutočnené aj pracovné stretnutie s riaditeľom Holland Rescue Mission, zariadení pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách, ktoré zabezpečuje činností nocľahárne, krízového centra a resocializačného zariadenia.

Počas návštevy boli so zmluvnými partnermi a členmi svojpomocných skupín dohovorené aj spoločné aktivity v roku 2015 .

8.2 Študijný pobyt vedúcej kancelárie neziskovej organizácie

Študijný pobyt sa konal čase od 23. apríla – 7. mája 2014 na základe pozvania partnerskej neziskovej organizácie Associates in Accomplishment, Inc., v Hollande, MI, USA. Pozývateľ zabezpečoval cestovné náklady a pobyt.

V rámci pobytu prebiehali konzultácie so spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder zamerané na prevenciu a prácu s deťmi zo závislých rodín, ako aj návšteva zariadení zmluvných partnerov neziskovej organizácie (Ottagan Addictions Recovery a 70×7 Life Recovery).

Poznatky z tejto cesty boli rozpracované a zhodnotené v prevenčnej práci, ktorá prebiehala na ZŠ Jarná v Poprade.

9. Publikácie

V roku 2014 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, ľudí v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2014 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 003,19 EUR, celkové výdavky činili 25 654,18 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2014 stratu vo výške 4 650,99 EUR.

Strata bola vykrytá z prostriedkov, ktoré mala nezisková organizácia k dispozícii z finančných prostriedkov k 01.01.2014 – stav hotovosti v pokladnici 608,55 EUR, stav na účte v banke 5 461,53 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2014: 1 772,64 EUR – stav hotovosti v pokladnici 655,88 EUR a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 1 116,76 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2014 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 6. júna 2015.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2014

V roku 2014 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2015z 6. júna 2015.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2013

Stiahni Výročnú Správu 2013>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2013

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2013. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2013.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v pondelky dopoludnia v čase od 10.30 – 11.30 hod. Počas roka 2013 dobiehal cyklus vzdelávania z roku 2012 a prebiehali štyri cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP.

V roku 2013 prebiehalo vzdelávanie v OLÚP pod vedením terapeutky PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Gabriela Pospíšilová, Monika Magyarová, Jana Jurčová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Po úvode do 12 krokov nasledovalo popoludní modelové stretnutie svojpomocnej skupiny anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ

V roku 2013 pokračovalo aj vzdelávanie o 12 krokoch pre pacientov CPLDZ oddelene od pacientov OLÚP. Vzdelávanie bolo zamerané na zotavovania drogovo závislých a malo za cieľ zintenzívniť ich motiváciu a prípravu na doliečovanie.

Vzdelávania prebiehali každý pondelok v čase od 10.30 – 11.30 hod. pod vedením Jozefa Brenkusa a aktívne sa na ňom zúčastňovali aj dobrovoľníci Marek Sonoga a Monika Magyarová. Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých v rámci programu 12 krokov AA pre rodinných príslušníkov závislých.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokoch nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny anonymných narkomanov, ktoré po zaškolení viedli samotní pacienti CPLDZ za účasti zotavujúcich sa narkomanov zapojených do svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

1.3 Stretávanie svojpomocnej skupiny 12 krokov na Prednej Hore

Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na stretnutiach svojpomocnej skupiny anonymných alkoholikov, ktoré sa konali vždy prvú nedeľu v mesiaci v čase od 15.30 – 16.30 hod. Účasť na stretnutiach sa pohybovala do 50 pacientov.

Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocných skupín z Popradu a Kežmarku.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2013 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v pondelky v čase 9.30 – 10.20 hod. V roku 2013 bolo realizovaných 6 cyklov rozšíreného vzdelávania prevencie recidívy, v rámci ktorých prebiehali prednášky a cvičenia k jednotlivým prednáškam.

Vzdelávanie pre OLÚP prebiehalo pod vedením terapeutky Kataríny Kupčíkovej v spolupráci s dobrovoľníkmi neziskovej organizácie Gabrielou Pospíšilovou a Monikou Magyarovou.

Vzdelávanie pre CPLDZ a pacientov liečiacich sa z patologického hráčstva bolo realizované paralelne s pacientmi OLÚP pod vedením Jozefa Brenkusa. Aktívne na ňom participoval aj dobrovoľník neziskovej organizácie Marek Sonoga.

1.5 Seminár pre drogovo závislých CPLDZ

Nezisková organizácia v dňoch 3. – 5. marca a 8. – 10. septembra 2013 zrealizovala pre pacientov CPLDZ pracovné semináre o svojpomocných skupinách anonymných narkomanov a o využívaní 12 krokov anonymných alkoholikov v doliečovaní drogovo závislých. Pracovný seminár nadväzoval na skúsenosti z úspešných seminárov z rokov 2010 – 2012.

Na pracovnom seminári sa zúčastňovali všetci liečiaci sa pacienti CPLDZ. Pracovné stretnutia prebiehali dopoludnia a popoludní, večer sa konali stretnutia svojpomocnej skupiny anonymných narkomanov.

Pracovný seminár realizovali zotavujúci sa narkomani z USA (marec – Bruce a Clay; september – Dave, Tim, Jeanine), pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová – a dobrovoľníčka Monika Magyarová.

Vzhľadom na prínos týchto vzdelávacích seminárov bolo s vedením CPLDZ dohodnuté, že v seminároch a v motivácii pacientov k integrovaniu sa do svojpomocných skupín sa bude pokračovať aj v roku 2014.

1.6 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami v roku 2013 nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ:

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ. Vzdelávanie bolo zamerané na sebapoznávanie, tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2013 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických či elektronických kontaktov.

V roku 2013 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne 20 – 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2013 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 20-25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V spolupráci s Evanjelickou diakoniou vo Veľkom Slavkove zabezpečila nezisková organizácia vzdelávanie pre obyvateľov Domu na polceste. Vzdelávanie prebiehalo počas mesiacov november 2013 – január 2014. Na väčšine vzdelávaní bolo prítomných 10 – 15 účastníkov vzdelávania.

Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch Domu na polceste v dopoludňajších hodinách. Zabezpečovali ho pracovníci neziskovej organizácie Jana Jurčová a Jozef Brenkus.

2.4 Projekt „Na ceste k sebestačnosti“

Nezisková organizácia s podporou Nadácie pre deti Slovenska realizovala v období od 15. marca – 31. októbra 2013 projekt Školy rodinných financií s názvom „Na ceste k sebestačnosti“. Program bol zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti u mládeže nad 15 rokov a u dospelých do 50 rokov. Projekt bol zameraný predovšetkým na rómske komunity a absolvovalo ho 211 účastníkov z obcí Bystrany, Krompachy, Richnava, Chmiňany, Žehra, Spišské Vlachy, Poprad, Štôla a Veľký Slavkov.

Projekt pomohol aktívne zapojeným rodinám nielen zlepšiť svoju finančnú gramotnosť, ale aj vytvoriť v rodine atmosféru, v rámci ktorej bolo možné hľadať nové zdroje kumulovania príjmov rodiny a prehodnocovať spôsob ich míňania. Zásadným nástrojom vzdelávania bolo vypracovávanie rozpočtu rodiny počas troch po sebe idúcich mesiacov a následne vyhodnocovanie tvorby i čerpania rozpočtu. Niektoré rodiny sa počas tohto obdobia nielen naučili hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ale sa aj naučili šetriť.

.

3. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2013 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná formou:

 • Konzultácií, prekladov materiálov a pomoci pri zakladaní svojpomocných skupín
 • Asistencie združeniam Al-Anon a AA

4. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2013 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch a v Žehre. Asistencia prebiehala v oblasti:

 • Konzultácií pre pracovníkov v rómskych komunitách
 • Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít

5. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami

5.1 Vzdelávanie tímu BJB Poprad

V roku 2013 nezisková organizácia pokračovala v praktickej príprave tímu spoločenstva BJB Poprad v oblasti práce s deťmi poznačených závislosťou v rodine. Vzdelávanie a príprava prebiehali pod vedením Jany Jurčovej.

5.2 Vzdelávanie pracovníkov s deťmi v rómskom cirkevnom spoločenstve AC Krompachy

Nezisková organizácia počas roka 2013 v rámci cirkevného projektu pokračovala aj vo vzdelávaní pracovníkov s deťmi z komunít Bystrany, Krompachy, Chmiňany a Žehra.

6. Konferencie, prednášky

6.1 Zjazd združenia služieb AA

6. – 8. septembra 2013 sa v Poprade konal zjazd združenia služieb AA, na ktorom sa zúčastnili Jozef Brenkus, Jana Jurčová a ďalší dobrovoľníci neziskovej organizácie. Počas zjazdu sa konalo aj pracovné stretnutie členov svojpomocných skupín s odborníkmi pracujúcimi so závislými a ich rodinnými príslušníkmi.

6.2 Oblastná konferencia BJB v Poprade

V septembri 2013 bol realizovaný odborný seminár na Oblastnej konferencii BJB v Poprade – moderovaný Daliborom Smolníkom a zabezpečovaný Jankou Jurčovou a dobrovoľníkmi Gabikou Pospíšilovou a Marekom Sonogom.

6.3 CampFest

V auguste 2013 bol na festivale CampFest rečníkom Jozef Brenkus; v rámci svojho pobytu poskytoval konzultácie v oblasti služby závislým a rodinným príslušníkom.

7. Vzdelávanie a konzultácie pre iné subjekty

7.1 OZ Nelegál Šurany

Počas pobytu amerického tímu v marci a septembri prebiehali vzdelávania a konzultácie s klientmi a pracovníkmi resocializačného strediska.

Výsledkom týchto pracovných stretnutí bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi slovenskými a americkými partnermi (SR: Život bez závislostí, n. o. a RZ Nelegál; USA: (liečebňa OAR a RZ 70×7 v Holland, MI). Jej cieľom je hľadanie nových prístupov k skvalitneniu procesu liečby, resocializácie a doliečovania. Na projekte participuje aj OLÚP, n. o. na Prednej Hore.

7.2 Konzultácie a vzdelávanie pre subjekty a jednotlivcov zamerané na prácu so závislými a ich rodinami

Konzultácie prebiehali priebežne na základe požiadaviek zo strany jednotlivých subjektov – resocializačných zariadení (Ľudovítov, Žibritov), charitatívnych organizácií, jednotlivcov uvažujúcich o zriadení služby závislým (OZ, NO).

7.3 Praktické vzdelávanie pre študentov sociálnej práce

Nezisková organizácia v roku 2013 zabezpečovala v rámci dohôd o praxi študentov prax pre študentov KU v Ružomberku (2 študenti), VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (1 študenka).

8. Publikácie

V roku 2013 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny.

9. Prezentácia práce v masovokomunikačných prostriedkoch

V rámci projektu ŠRF boli zverejnené informácie v Novinách Poprad a na internetovom portáli poprad24.

O práci ŽbZ bola zmienka v rozhovore s Jozefom Brenkusom pre RTVS a v časopise Nahlas.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2013 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 21 218,15 EUR, celkové výdavky činili 14 430,94 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 6 787,22 EUR.

Nezisková organizácia hospodárila v roku 2013 so ziskom vo výške 6 787,22 €.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2013 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 20. mája 2014.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 3/5-2014 z 20. mája 2014.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2013

V roku 2013 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 2/5-2014 z 20. mája 2014.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk a zverejnená na portáli finančnej správy.

Výročná správa za rok 2012

Stiahni Výročnú Správu 2012>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2012

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2012. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová, ekonomickí pracovníci, členovia správnej rady a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2012.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase od 13.15 – 15.15 hod. Od 1. marca 2012 prebiehalo vzdelávanie v štvrtky v čase od 9.30 – 11.45 hod., od 25. októbra 2012 prebiehalo vzdelávanie v čase od 13.15 – 15.15 hod.

V roku 2012 vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutky OLÚP PhDr. Štefánie Laskovskej. Participovali na ňom Jozef Brenkus, Jana Jurčová, Gabriela Pospíšilová a ďalší dobrovoľníci z radov zotavujúcich sa závislých.

Počas roka 2012 prebiehali štyri cykly vzdelávania. Dobiehal cyklus, ktorý začal v roku 2011, boli realizované dva dvanásťtýždenné cykly a začal sa cyklus, ktorý bol ukončený v januári 2013:

 • 4. január – 22. február 2012 (dobeh cyklu z roka 2011)

 • 1. marec – 17. máj 2012

 • 24. máj – 23. august 2012

 • 25. októbra 2012 – 27. december 2012

Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne 80 – 95 pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP a 15 – 20 pacientov z CPLDZ.

Od októbra 2012, po Úvode do 12 krokov, nasledovalo modelové stretnutie svojpomocnej skupiny anonymných alkoholikov, na ktorom sa stretávali tí pacienti, čo o stretnutie svojpomocnej skupiny prejavili záujem. Stretnutí sa zúčastňovalo 30 – 60 pacientov. Stretnutia viedli zotavujúci sa alkoholici, dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Pracovníci neziskovej organizácie okrem priamej účasti na vzdelávaní závislých zabezpečovali aj koordináciu účasti zotavujúcich sa alkoholikov na jednotlivých stretnutiach a predstavovali závislým aj program a materiály pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

1.2 Tréningové skupiny 12 krokov pre pacientov CPLDZ

Od októbra 2012 pokračovalo vzdelávanie o 12 krokoch oddelene pre pacientov OLÚP a pacientov CPLDZ. Cieľom bolo v rámci menšej skupiny zintenzívniť prípravu na doliečovanie u drogovo závislých pacientov.

Na úvodné vzdelávanie o 12 krokov nadväzovalo stretnutie svojpomocnej skupiny anonymných narkomanov, ktoré po zaškolení viedli samotní pacienti CPLDZ. V rámci možností sa na stretnutiach zúčastňovali aj zotavujúci sa narkomani z Popradu a okolia.

1.3 Stretávanie svojpomocnej skupiny 12 krokov na Prednej Hore

Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na stretnutiach svojpomocnej skupiny, ktoré sa konali vždy prvú nedeľu v mesiaci v čase od 15.30 – 16.30 hod. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 20 – 50 pacientov.

Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocných skupín z Popradu a z Kežmarku.

Cieľom stretnutí bolo umožniť pacientom zakúsiť atmosféru svojpomocnej skupiny a zároveň nadväzovať priame kontakty so zotavujúcimi sa alkoholikmi, ktorí pre svoje doliečovanie používajú Program 12 krokov.

1.4 Vzdelávanie prevencie recidívy

V roku 2012 sa nezisková organizácia začala aktívne podieľať aj na vzdelávaní pacientov OLÚP a CPLDZ v oblasti prevencie recidívy. Cieľom bolo obohatiť vzdelávanie o prezentovanie skúseností zo strany alkoholikov a drogovo závislých, ktorí sa úspešne zotavujú.

Vzdelávanie je založené na skúsenostiach s prácou s recidivujúcimi pacientmi v USA. Vzdelávací manuál zostavil T. Gorski a kol. Nezisková organizácia vzdelávací manuál so súhlasom autorov preložila a v roku 2007 ho predstavila v OLÚP a zároveň ho v slovenských podmienkach testovali pracovníčky neziskovej organizácie Joyce De Ridder a Joe Ann Shelton. V roku 2010 absolvovali pracovníci OLÚP akreditované vzdelávanie v oblasti prevencie a od roku 2011 bolo toto osemtýždenné vzdelávanie zaradené do edukačných programov OLÚP.

V roku 2012 boli realizované tri cykly rozšíreného vzdelávania prevencie recidívy, v rámci ktorých prebiehali nielen prednášky, ale aj predbežné a následné testy a cvičenia k jednotlivým prednáškam.

Vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutov Štefánie Láskovskej a Kataríny Kupčíkovej. Zo strany neziskovej organizácie sa na realizácii vzdelávania podieľali Jozef Brenkus a Gabriela Pospíšilová. Na vzdelávaniach sa sporadicky zúčastňovali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.5 Seminár pre drogovo závislých z CPLDZ a zo svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave.

Nezisková organizácia v dňoch 4. – 7. júna 2012 zrealizovala v priestoroch OLÚP na Prednej Hore pracovný seminár o 12 krokoch anonymných narkomanov pre pacientov CPLDZ a pre absolventov liečebných pobytov. Pracovný seminár nadväzoval na úspešný seminár, ktorý bol v spolupráci so zotavujúcimi sa narkomanmi z USA zrealizovaný v CPLDZ v apríli 2010.

Na pracovnom seminári sa zúčastňovalo 15 pacientov CPLDZ a štyria úspešne sa zotavujúci drogovo závislí zo svojpomocných skupín v Poprade a v Rožňave. Pracovné stretnutia prebiehali dopoludnia a popoludní, večer sa konali stretnutia svojpomocnej skupiny anonymných narkomanov.

Pracovný seminár realizovali dvaja zotavujúci sa narkomani z USA (Bruce a Tim) a pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

Cieľom pracovného seminára bolo oboznámiť pacientov s programom 12 krokov anonymných narkomanov a s fungovaním svojpomocných skupín.

V rámci návštevy boli rozvíjané aj kontakty s komunitou narkomanov v Poprade a v Rožňave.

Externí účastníci, ako aj záujemcovia z radov pacientov CPLDZ, si okrem pracovných seminárov a večerných stretnutí nacvičovali aj vedenie svojpomocných skupín a oboznamovali sa s fungovaním svojpomocných skupín v USA a s literatúrou anonymných narkomanov.

Výsledkom tejto návštevy bolo rozhodnutie vedenia CPLDZ a neziskovej organizácie posilniť v spolupráci s partnermi neziskovej organizácie doliečovanie drogovo závislých pacientov aj v roku 2013. Boli dohodnuté dva cykly vzdelávania v CPLDZ a zorganizovanie pracovného seminára pre doliečujúcich sa drogovo závislých na Slovensku.

1.6 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami nezisková organizácia realizovala dva cykly zážitkového vzdelávania pre pacientov CPLDZ:

 • 9. – 10. mája 2012
 • 16. – 17. októbra 2012

Na vzdelávaní sa zúčastňovali všetci pacienti CPLDZ a traja dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vzdelávanie bolo zamerané na tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa. Vzdelávanie zabezpečovali pracovníci neziskovej organizácie Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

Vzhľadom na úspešnosť tohto vzdelávania bolo s vedením OLÚP dohodnuté, že v roku 2013 budú opäť zorganizované dva cykly vzdelávania.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa od návykových látok

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2012 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi a závislými od iných chemických látok.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.
 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických, či elektronických kontaktov.

V roku 2012 prebiehala pravidelná týždenná práca s 10 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne 15 – 20 konzultácií zotavujúcim sa jedincom.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2012 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí, priemerne 6 stretnutí týždenne, ako aj formou telefonických a elektronických konzultácií, v priemere 20-25 konzultácií týždenne.

V rámci konzultácií boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, o požiadavkách na nástup ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom aktivít neziskovej organizácie či zapojenia sa do svojpomocných skupín.

2.3 Vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V spolupráci s Obecným úradom v Štôle zabezpečila nezisková organizácia osemtýždenné vzdelávanie pre zotavujúcich sa závislých, rodinných príslušníkov a dlhodobo nezamestnaných.

Vzdelávanie bolo adaptované z materiálov Jobs for Life, ktoré nezisková organizácia získala počas študijného pobytu Jany Jurčovej a Jozefa Brenkusa v roku 2011 v USA.

Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch Obecného úradu každú stredu od 17. 8. – 12.12 2012, v čase od 16.30 – 18.30 hod. a absolvovalo ho osem účastníkov.

Na toto vzdelávanie nadväzoval v roku 2013, v priestoroch neziskovej organizácie, nácvik pracovných zručností – práca s PC a konzultácie v oblasti zamestnanosti.

2.4 Projekt „Nestratíš to, čo dokážeš odovzdať iným“

Nezisková organizácia zorganizovala v dňoch 10. – 15. decembra 2012 s podporou Nadácie Orange – projekt Daruj Vianoce. Projekt mal názov „Nestratíš to, čo dokážeš odovzdať iným“. Na príprave a realizácii projektu participovali dvaja pracovníci a ôsmi dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Projekt vyvrcholil 15.decembra 2012 predvianočným stretnutím s rodinami ovplyvnenými závislosťou od alkoholu a s osamelými matkami s deťmi. Z pozvaných sa na stretnutí sa zúčastnilo dvadsať hostí.

Na začiatku stretnutia sa prítomní zoznámili s účastníkmi, ktorí prišli na stretnutie prvýkrát a následne mladí ľudia, s ktorými nezisková organizácia pracuje dlhodobo, informovali zúčastnených o pokrokoch, ktoré sa im podarilo urobiť od ostatného stretnutia. Na túto časť nadväzovali pripravené hry a vianočná kapustnica s koláčmi. Stretnutie pokračovalo neformálnymi rozhovormi s deťmi a rodičmi, v rámci ktorých si účastníci rozvíjali svoje podporné systémy potrebné pre prežitie a rast v prostredí, ktoré devastuje závislosť člena/členov rodiny.

3. Prednášky v oblasti prevencie drogových závislostí

Nezisková organizácia aj v roku 2012 zabezpečila prevenčné prednášky spojenú s diskusiou pre študentov Obchodnej akadémie v Poprade. Stretnutie zabezpečovali pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Na základe pozitívnych ohlasov zo strany študentov a pedagógov bolo dohodnuté, že prevenčné prednášky budú realizované aj v roku 2013 v rozšírenom rozsahu pre študentov druhých a tretích ročníkov.

4. Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia počas roka 2012 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu.

Konzultácie, preklad materiálov a pomoc pri zakladaní svojpomocných skupín

Počas roka 2012 bola asistencia zameraná najmä na preklad a prípravu materiálov. Pokračovalo sa v prekladoch materiálov pre svojpomocné skupiny rodinných príslušníkov a priateľov závislých, pre zotavujúcich sa drogovo závislých (v rámci stratégie spolupráce so zotavujúcimi sa narkomanmi z USA) a pre závislých od patologického hráčstva a ich rodinných príslušníkov.

Okrem prekladov a poskytovania materiálov pokračovali aj priebežné konzultácie pre členov rôznych svojpomocných skupín.

Pomoc pri zakladaní svojpomocných skupín bola poskytovaná predovšetkým formou konzultácií pre pacientov, ktorí vo svojom okolí nemajú zriadené svojpomocné skupiny.

Asistencia združeniam AA a Al-Anon

V roku 2012 prebiehala asistencia združeniam AA a Al-Anon v zmysle dohovorov s uvedenými združeniami, najmä v oblasti zabezpečovania prekladov.

5. Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2012 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Krompachoch, Bystranoch, Richnave, Chmiňanoch a v Žehre.

Konzultácie pre pracovníkov v rómskych komunitách

Spolupráca bola realizovaná v oblasti konzultácií pre pracovníkov týchto komunít v oblasti prevencie a podporných systémov pre zotavujúcich sa závislých a ich rodiny.

Edukačné aktivity pre členov rómskych komunít

Pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie sa podieľali na edukácii rómskych kresťanských spoločenstiev – počas vzdelávacích a bohoslužobných stretnutí (priemerne raz mesačne), ako aj v rámci odborných seminárov (Bystrany, 25. – 27. júna 2012).

Príprava projektu v rámci výzvy Úradu vlády SR

Pre posilnenie práce s občanmi rómskych komunít nezisková organizácia v roku 2012 podala v zmysle výzvy Úradu vlády SR na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Som triezvy(a) a chcem pokračovať v pozitívnych zmenách.

Vzhľadom na zmenu vlády SR neboli žiadosti podané v roku 2012 vyhodnotené a projekt v podanej verzii nebol realizovaný. Niektoré zo zámerov sa realizujú v rámci projektov, ktoré nezisková organizácia uskutočňuje v roku 2013.

6. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami

6.1 Vzdelávanie študentov IBTS

Nezisková organizácia realizovala na základe pozvania vedenia IBTS (International Baptist Theological Seminary) odborný seminár o prevencii a službe závislým a ich rodinám.

Seminár sa konal v Prahe v dňoch 21. – 24. mája 2012. Na seminári sa zúčastnili študenti z piatich krajín. Prednášky zabezpečoval Jozef Brenkus.

Nezisková organizácia bola požiadaná, aby v roku 2013 zabezpečila vzdelávanie pre ďalšiu skupinu študentov.

6.2 Vzdelávanie tímu BJB Poprad

V rámci cirkevného projektu, ktorý nezisková organizácia začala v roku 2008, pokračovalo v roku 2012 vzdelávanie tímu cirkevného spoločenstva Bratskej jednoty baptistov v Poprade. V júni 2012 úspešne ukončilo základný cyklus vzdelávania v oblasti závislosti a prevencie 10 z 12 účastníkov kurzu. Viacerí z absolventov prejavili záujem pokračovať v akreditovanom vzdelávaní v oblasti prevencie.

6.3 Akreditované vzdelávanie v oblasti prevencie

Absolventi základného cyklu vzdelávania pokračovali v štúdiu akreditovaného programu neziskovej organizácie Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže.

Na vzdelávaní sa zúčastnilo šesť členov cirkevného tímu BJB Poprad a misijná pracovníčka pre rómske komunity zo zboru ACS v Poprade. Vzdelávanie ukončili záverečnou skúškou tri účastníčky, ktorým boli odovzdané osvedčenia o úspešnom ukončení vzdelávania.

7. Konferencie, prednášky

7.1 Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka – 16. október 2010, Levoča

13. októbra 2012 sa v Levoči konalo 14. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Na sympóziu odznel aj referát Jozefa Brenkusa o skúsenostiach s Programom 12 krokov pri práci so závislými a ich rodinami, s dôrazom na prácu s rodinou.

Počas konania sympózia sa uskutočnili viaceré konzultácie so zotavujúcimi sa závislými a ich rodinami o možnostiach zintenzívnenia ich uzdravovania prostredníctvom programu 12 krokov.

7.2 Zjazd združenia služieb AA

6. – 8. septembra 2012 sa v Gabčíkove konal zjazd Združenia služieb AA, na ktorom sa zúčastnila Jana Jurčová. Počas zjazdu sa zúčastnila aj na pracovnom stretnutí svojpomocných skupín pre rodinných príslušníkov alkoholikov.

8. Publikácie

V roku 2012 boli pripravované najmä materiály pre aktivačné vzdelávanie a materiály pre svojpomocné skupiny.

8.1 Aktivačné vzdelávanie

Pre potreby aktivačného vzdelávania boli v roku 2012 preložené materiály Jobs for Life v rozsahu 750 ns. Preklad urobila Jana Jurčová.

Preložené materiály boli adaptované pre podmienky na Slovensku a testované počas aktivačného vzdelávania v Štôle.

8.2 Svojpomocné skupiny

Pre prácu svojpomocných skupín boli aj v roku 2012 preložené a v elektronickej forme sprístupnené ďalšie brožúry a letáky.

II. Ročná účtovná závierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2012 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 19 402,16 EUR, celkové výdavky činili 21 119,21 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 1 717,05 EUR. Rozdiel bol krytý z bezúročného preklenovacieho úveru od zakladateľov, ktorý bude splatený v roku 2013.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2012 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná závierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 14. júna 2013.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 2/6-2013 zo 14. júna 2013.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2012

V roku 2012 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla organizácie.

Záver

Výročná správa bola 14. júna 2013 prerokovaná na zasadnutí správnej rady a schválená uznesením číslo 2/6-2013.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

Výročná správa za rok 2011

Stiahni Výročnú Správu 2011>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej

verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2011

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2011. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová, Joyce De Ridder, PhD., Joe Ann Shelton, M.A. a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2011.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase od 13.00 – 14.15 hod. V roku 2010 vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutky OLÚP PhDr. Štefánie Laskovskej.

Pracovníci neziskovej organizácie sa podieľali na vzdelávaní formou koordinácie účasti zotavujúcich sa alkoholikov zo svojpomocných skupín na jednotlivých stretnutiach a predstavovaní programu pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

Počas roka 2011 boli realizované tri osemtýždenné cykly vzdelávania; začal sa realizovať štvrtý cyklus – štyri z dvanástich stretnutí:

 • január – marec 2011

 • apríl – jún 2011

 • september – november 2011

 • december 2011

Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne vyše stodvadsať pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP a pacienti CPLDZ.

1.2 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na stretnutiach svojpomocných skupín, ktoré sa konali vždy po Úvode do 12 krokov. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 15 – 45 pacientov.

Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocnej skupiny z Popradu; koordinátorom stretnutí bola dobrovoľníčka Gabika Pospíšilová. Stretnutia narkomanov viedli samotní zotavujúci sa za účasti Jozefa Brenkusa.

Cieľom stretnutí bolo umožniť pacientom zakúsiť atmosféru svojpomocnej skupiny a zároveň nadväzovať kontakty so zotavujúcimi sa alkoholikmi, ktorí pre svoje doliečovanie v rámci skupín používajú Program 12 krokov.

1.3 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami nezisková organizácia realizovala dve zážitkové vzdelávanie pre pacientov CPLDZ, na ktorom sa zúčastnilo 12 a 15 pacientov. Vzdelávanie bolo zamerané na tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

Vzhľadom na úspešnosť tohto vzdelávania bolo s vedením OLÚP dohodnuté, že v roku 2012 budú opäť zorganizované ďalšie dva cykly vzdelávania.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2011 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa jedincami z alkoholizmu a z iných látkových závislostí.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.

 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických, či elektronických kontaktov.

V roku 2010 prebiehala pravidelná týždenná práca v priestoroch neziskovej organizácie s 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Okrem pravidelných stretnutí poskytovala nezisková organizácia poskytovala priemerne 25 konzultácií (zotavujúci sa závislí a rodinní príslušníci, pracovníci cirkví, rodinní príslušníci závislých, závislí, pracovníci so závislými a rodinou).

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2011 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 5 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 20-25 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácii boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia aj počas roka 2011 pomáhala závislým a ich rodinám formou posilňovania podporných systémov potrebných pre ich zotavovanie.

– Konzultácie, preklad materiálov a pomoc pri zakladaní svojpomocných skupín.

Konzultácie pre AA, Al-Anon, preklad materiálov najmä pre Al-Anon, ale aj pre AA, NA. Konzultácie ohľadom zakladania AA, NA – pacienti Prednej Hory.

– Asistencia Al-Anonu (Janka – vedúca kancelárie). Asistencia AA (Jozef – člen Rady).

Janka Jurčová pokračovala v službe vedúcej kancelárie Al-Anon a práce v Rade Al-Anon.

Tohto roku Jozef Brenkus ukončil z dôvodu pracovného zaneprázdnenia službu člena Rady dôverníkov AA a službu poverenca pre masovokomunikačné prostriedky. Taktiež ukončil službu člena Rady dôverníkov Al-Anon a službu národného delegáta Al-Anon v medzinárodnom konzultačnom grémiu.

2.4 Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2011 nezisková organizácia ďalej rozvíjala spolupráca s rómskymi spoločenstvami (Krompachy, Bystrany, Žehra).

V rámci týchto spoločenstiev prebehli osvetové činnosti zamerané na prípravu tímov, ktoré sa v roku 2012 zapoja do systematického vzdelávania v oblasti prevencie a zotavovania zo závislostí.

3. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami

Vzdelávanie subjektov pracujúcich s cieľovými skupinami neziskovej organizácie patrí medzi priority neziskovej organizácie.

Aj v roku 2011 bolo realizovaných niekoľko aktivít zameraných na vzdelávanie súčasných, i potenciálnych pracovníkov v iných organizáciách.

3.1 Vzdelávanie študentov IBTS

Pokračujúce vzdelávanie pre študentov IBTS. Vzdelávanie bolo realizované v máji 2011. Zúčastnili sa na ňom žiaci ročného programu pre pracovníkov v zboroch a niektorí ďalší z akademických programov. Vzdelávanie bude na základe pozvania IBTS pokračovať aj v roku 2012.

3.2 Vzdelávanie tímov pre rómske spoločenstvá

V druhom štvrťroku 2011 začalo vzdelávania tímov pre rómske spoločenstvá (Krompachy, Bystrany).

3.3 Vzdelávanie pre cirkevné spoločenstvá

 • 8. – 9. januára 2011 prebehlo vzdelávanie v BJB Komárno. Na vzdelávaní sa zúčastnili aj členovia Resocializačného strediska z Veľkých Kosíh, zariadenie Reformovanej cirkvi.

 • 1. mája 2011 bola realizovaná prezentáciu služby v BJB Poprad, svedectvá Janka, Gabika, prezentácia a kázeň Jozef. Následne začali konzultácie s vedením o začatí vzdelávania zborového tímu (september 2011 – marec 2012).

 • 26. júna 2011 bola prezentovaná služba ZbZ v kórejskom zbore v Bratislave, ktorý podporuje aktivity neziskovej organizácie.

 • 14. septembra 2011 bola prezentovaná služba neziskovej organizácie pre zástupcov cirkví v Bratislave.

 • 18. septembra 2011 prezentácia služby v ACS Krompachy. Popoludní vzdelávanie pre záujemcov a tím.

 • 6. novembra 2011 prezentácia služby neziskovej organizácie a vyučovanie v zbore ACS Poprad.

4. Konzultácie pre subjekty a jednotlivcov zamerané na prácu so závislými a ich rodinami

4.1 Konzultácie pre odborníkov pracujúcich s cieľovými skupinami neziskovej organizácie, so študentmi a záujemcami o prácu v tejto oblasti, aj dobrovoľnícku službu.

Konzultácie prebiehajú priebežne, najmä zo strany študentov sociálnej práce. Jedna z konzultujúcich sa zapojila do grantového vzdelávania.

Konzultácie pre Kruciátu oslobodenia človeka.

Konzultácie prebiehajú v rámci jestvujúcich vzťahov budovaných v rámci vzdelávania v roku 2010.

Konzultácie pre subjekty uvažujúce o zriadenie zariadení pre službu závislým – OZ, NO.

V rámci konzultácii sme pomohli založiť OZ v rožňavskom okrese, ktoré má zámer založiť Dom na polceste.

Ďalšie konzultácie prebiehajú v súvislosti so založením OZ v Pezinku – zámer založiť službu pre bezdomovcov.

4.2 Konzultácie pre cirkevné spoločenstvá

Konzultácie boli iniciované zo strany cirkevných subjektov – pracovníci cirkví, ktorí potrebujú pomoc v službe závislým a pri zabezpečení ústavnej liečby – ACS, BJB, CB, ECM, ECAV, katolícke charitatívne organizácie.

5. Vzdelávacie projekty

5.1 Projekt „Ak mi pomôžeš, tak to zvládnem“ – grant VÚB

Projekt bol zameraný na reintegráciu zotavujúcich sa jedincov do rodín a do pracovného procesu.

Prebiehal v mesiacoch február – október 2011. Zúčastňovalo sa na ňom 10 – 15 ľudí. V rámci projektu sme kúpili dataprojektor, 2 ks PC a 6 stolov pre počítače.

V rámci projektu prebiehalo aj vzdelávanie a nácvik životných a pracovných zručností. Stretnutia tohto modulu sa konali každý utorok počas mesiacov apríl – október 2011.

V rámci tohto projektu prebiehala aj príprava materiálov a nácvik životných a pracovných zručností. Viacerí účastníci prejavili záujem pokračovať vo vzdelávaní.

5.2 Príprava projektu „Aktivácia životných a pracovných zručností“

V rámci tohto projektu pokračuje rozvoj materiálov, ktoré boli použité v projekte „Ak mi pomôžeš, tak to zvládnem“ (preklad a príprava ďalších študijných materiálov) a budovanie multifunkčnej učebne.

6. Konferencie, odborné semináre, prevenčné stretnutia

 • 15. februára 2011 bolo realizované stretnutie pre študentov štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Poprade, oblasť prevencie.

 • 2. – 3. júna 2011 – účasť na konferencii Ľudia bez domova 2011 (Jozef Brenkus, Jana Jurčová). V rámci konferencie sa Jozef Brenkus a Jana Jurčová zúčastnili vzdelávania „Syndróm vyhorenia sociálneho pracovníka“ a získali osvedčenie.

 • 22. októbra 2011 bol v rámci konferencie VBH realizovaný odborný seminár „Ako pomôcť priateľovi zo závislosti na konferencii VBH“. V rámci seminára boli poskytované aj konzultácie pre viacerých účastníkov konferencie.

 • 12. novembra 2011 bol na konferencii o kresťanskej detskej službe v Žiline workshop Služba deťom z dysfunkčných rodín. Workshop bol zameraný na deti žijúce v rodinách narušených škodlivým či závislým pitím a užívaním drog. V rámci konferencie bola aj prezentovaná služba neziskovej organizácie.

7. Publikácie

7.1 Priebežné zabezpečovanie potrebných materiálov pre prebiehajúce projekty.

Zabezpečovanie materiálov potrebných pre vzdelávanie v rámci grantu VÚB, vzdelávania zborových tímov a materiálov pre konferencie a odborné semináre.

7.2 Dotlač Cesty víťaza

V spolupráci s Nadácia HTA Slovakia bola zabezpečená dotlač publikácia Cesta víťaza. Dotlač bola realizovaná v náklade 1000 ks.

II. Ročná účtovná závierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2011 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 19 339,23 EUR, celkové výdavky činili 21 195.85 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 1 856,62 EUR. Rozdiel bol krytý zo zostatku na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni, a. s. a v pokladni z roku 2010.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2011 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 12. mája 2012.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo xx/5-2012 z 12. mája 2012.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

V roku 2011 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene jej sídla.

Záver

Výročná správa bola schválená správnou radou dňa 12. mája 2012 uznesením číslo 2/5-2012.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

Výročná správa za rok 2010

Stiahni Výročnú Správu 2010>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

 • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

 • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

 • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

 • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

 • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2010

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2010. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová, Joyce De Ridder, PhD., Joe Ann Shelton, M.A. a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2010.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase od 13.00 – 14.15 hod. V roku 2010 vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutky OLÚP PhDr. Štefánie Laskovskej.

Pracovníci neziskovej organizácie sa podieľali na vzdelávaní formou koordinácie účasti zotavujúcich sa alkoholikov zo svojpomocných skupín na jednotlivých stretnutiach a predstavovaní programu pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

Počas roka 2009 boli realizované dva osemtýždenné cykly vzdelávania:

 • 27. január – 17. marec 2010

 • 7. apríl – 2. jún 2010

Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne vyše päťdesiat pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP a pacienti CPLDZ.

1.2 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na stretnutiach svojpomocnej skupiny, ktoré sa konali vždy prvú nedeľu v mesiaci v čase od 15.30 – 16.30 hod. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 15 – 45 pacientov.

Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocných skupín z Popradu a Kežmarku.

Cieľom stretnutí bolo umožniť pacientom zakúsiť atmosféru svojpomocnej skupiny a zároveň nadväzovať kontakty so zotavujúcimi sa alkoholikmi, ktorí pre svoje doliečovanie v rámci skupín používajú Program 12 krokov.

1.3 Seminár pre drogovo závislých

Nezisková organizácia v dňoch 12. – 17. apríla 2010 zrealizovala v priestoroch OLÚP na Prednej Hore pracovný seminár o 12 krokoch Anonymných narkomanov pre pacientov CPLDZ a pre absolventov protidrogovej liečby, ktorí prejavili záujem oboznámiť sa s týmto programom a posilniť svoje doliečovanie. Na pracovnom seminári sa zúčastňovalo 13 pacientov Centra a piati externí účastníci (jeden z ČR).

Pracovný seminár zabezpečovali štyria zotavujúci sa narkomani z USA (Scott, Dave, Sandy, Marybeth) a pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

Cieľom pracovného seminára bolo oboznámiť účastníkov s programom 12 krokov, fungovaním svojpomocných skupín a rozvíjať kontakty pacientov so zotavujúcou sa komunitou narkomanov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Každý večer sa konali aj stretnutia svojpomocnej skupiny.

V rámci pracovného seminára sa konali aj stretnutia externých účastníkov s realizačným tímom. V rámci týchto stretnutí sa nacvičovali zručnosti potrebné pre vedenie svojpomocných skupín. Účastníci sa oboznamovali s literatúrou NA v angličtine a s dostupnou literatúrou v slovenčine a češtine.

1.4 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami nezisková organizácia realizovala zážitkové vzdelávanie pre pacientov CPLDZ, na ktorom sa zúčastnilo 14 pacientov. Vzdelávanie bolo zamerané na tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov nevyhnutných pre zotavovanie sa.

Vzhľadom na úspešnosť tohto vzdelávania bolo s vedením OLÚP dohodnuté, že v roku 2011 budú zorganizované ďalšie dva cykly vzdelávania.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2010 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa jedincami z alkoholizmu a z iných látkových závislostí.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

 • Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa.

 • Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických, či elektronických kontaktov.

V roku 2010 prebiehala pravidelná týždenná práca s 10 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne 20 konzultácií zotavujúcim sa jedincom.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2010 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií (v priemere 25-30 konzultácií týždenne).

V rámci konzultácii boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Asistencia svojpomocným skupinám

Nezisková organizácia aj počas roka 2010 pomáhala závislým a ich rodinám formou posilňovania podporných systémov potrebných pre ich zotavovanie.

Počas tohto roka sa dôraz presúval na podporné systémy pre ľudí závislých od drog a nelátkových závislostí, ako aj pre ich rodinných príslušníkov.

2.4 Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2010 nezisková organizácia ďalej rozvíjala kontakty s tými rómskymi spoločenstvami (Krompachy, Bystrany, Žehra, Lučenec – Cinobaňa), ktoré sa rozhodli pracovať na prerušovaní cyklu závislostí vo svojich rodinách a miestnych komunitách.

V rámci týchto spoločenstiev prebehli v roku 2010 osvetové činnosti zamerané na prípravu tímov, ktoré sa v roku 2011 zapoja do systematického vzdelávania v oblasti prevencie a zotavovania zo závislostí.

3. Aktivity s deťmi zo závislých rodín

3.1 Letný tábor Lom nad Rimavicou

Nezisková organizácia v dňoch 28. júla. – 2. augusta 2010 lektorsky zabezpečovala letný tábor, ktorý v Lome nad Rimavicou zorganizovalo 3Pé Centrum v Lučenci.

Počas tábora bolo pre 22 rómskych detí a 6 rómskych dobrovoľníkov zabezpečované zážitkové vzdelávanie v oblasti prevencie a závislostí.

V rámci tábora boli v dňoch 1. – 2. augusta 2010 realizované aj Tvorivé dielne pre deti z rómskych rodín, ktoré nezisková organizácia zabezpečovala s podporou grantu od Citibank.

Realizačný tím pre program tábora a pre tvorivé dielne tvorili Jana Jurčová, Jozef Brenkus a Lýdia Brenkusová.

3.2 Letný tábor Račková dolina

Nezisková organizácia v rámci tábora 3Pé Centra v Lučenci pre rómsku mládež zabezpečila 25. augusta 2010 zážitkové vzdelávanie v oblasti prevencie.

Témou vzdelávania bolo „Robenie správnych rozhodnutí v oblasti alkoholu a drog“. Vzdelávanie zabezpečovali Jozef a Lýdia Brenkusovi.

3.3 Podporné vzdelávanie pre deti a mládež

S podporou Fondu T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis v mesiacoch január – august 2010 nezisková organizácia realizovala projekt „Začnem od seba“. Projekt bol zameraný na podporné vzdelávanie a prevenčnú prácu s dospievajúcou mládežou.

V rámci jednotlivých stretnutí si účastníci formou prednášok a zážitkových aktivít prehlbovali poznatky o látkových a nelátkových závislostiach. Učili sa komunikovať so svojimi rovesníkmi a svojou rodinou o problematike závislosti, získavali potrebné zručnosti pre odolávanie tlaku rovesníkov a učili sa pozývať svojich kamarátov na aktivity projektu a na stretnutia svojpomocnej skupiny pre dospievajúcich.

V rámci projektu bolo realizovaných 6 výjazdov. Projekt zabezpečovali Jana Jurčová, Jozef Brenkus a 10 dobrovoľníci neziskovej organizácie. Do projektu bolo zapojených 30 detí. Projekt bol medializovaný v Podtatranských novinách, v TV Poprad a v Novinách Poprad.

3.4 Spravodaj „Spojka“

V roku 2010 bolo pre účely prehlbovania znalostí a zručností v oblasti prevencie distribuovaných dorastencom zúčastňujúcim sa na aktivitách neziskovej organizácie sedem čísel spravodaja Spojka, ktorý bol vydávaný v rámci grantu Nadácie Pontis.

3.5 Vianočná kapustnica

18. decembra 2010 nezisková organizácia zorganizovala vianočné stretnutie pre dorastencov, ktorí sa zúčastňovali na aktivitách počas roka 2010. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 detí a 7 pracovníkov a dobrovoľníkov neziskovej organizácie.

Účastníci si formou zážitkových aktivít zopakovali poznatky z oblasti prevencie a následne dostali darčeky, ktoré pre nich nezisková organizácia zabezpečila prostredníctvom medzinárodnej organizácie Samaritan Purse. Stretnutie bolo ukončené pri spoločnej kapustnici a koláčoch.

4. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami

Vzdelávanie subjektov pracujúcich s cieľovými skupinami neziskovej organizácie patrí medzi priority neziskovej organizácie.

Aj v roku 2010 bolo realizovaných niekoľko aktivít zameraných na vzdelávanie súčasných, i potenciálnych pracovníkov v iných organizáciách.

4.1 IBTS Praha

Nezisková organizácia realizovala na základe pozvania vedenia IBTS (International Baptist Theological Seminary) odborný seminár o prevencii a službe závislým a ich rodinám.

Seminár sa konal v Prahe v dňoch 18. – 20. januára 2010. Na seminári sa zúčastnilo 15 študentov z ôsmich krajín.

Počas záverečného hodnotenia bola nezisková organizácia požiadaná, aby v roku 2011 zabezpečila vzdelávanie pre ďalšiu skupinu študentov.

4.2 Vzdelávanie tímov cirkevných spoločenstiev

V rámci cirkevného projektu, ktorý nezisková organizácia začala v roku 2008, pokračovalo aj v roku 2010 vzdelávanie tímov cirkevných spoločenstiev, ktoré sa rozhodli pôsobiť v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám.

Vzdelávanie sa konalo v termínoch 6. a 27. marca, 24. apríla a 8. mája 2010. V rámci vzdelávania boli preberané témy Intervencia a Liečba a doliečovanie.

V druhom roku vzdelávania cirkevných tímov pokračovalo sedem z ôsmich tímov (Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Poprad, Rožňava a Košice).

Účastníci vzdelávania v roku 2010 ukončili základný cyklus vzdelávania a získali osvedčenie o neakreditovanom vzdelaní v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám.

4.3 Vzdelávanie pre členov Kruciáty oslobodenia človeka, konzultačná činnosť

Na základe pozvania KOČ nezisková organizácia v mesiacoch február – jún 2010 zabezpečovala vzdelávanie členov KOČ v oblasti uplatňovania programu 12 krokov v zotavovaní sa zo závislostí.

Vzdelávania a následné konzultácie prebiehali posledný štvrtok v mesiaci v čase od 16.00 – 18.00 hod. v priestoroch KOČ v Levoči.

Riaditeľ neziskovej organizácie bol požiadaný o konzultačnú  pomoc v oblasti zriaďovania azylového domu v Levoči. V roku 2010 boli uskutočnené štyri konzultácie zamerané na zriadenie občianskeho združenia, zriadenia zariadenia sociálnych služieb a na program tohto zariadenia.

4.4 Vzdelávanie dobrovoľníkov

Vzhľadom na narastajúcu potrebu pracovníkov v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám nezisková organizácia v roku 2010 zamerala svoje aktivity aj na vzdelávanie dobrovoľníkov. Zamerala sa najmä na ľudí z radov absolventov poskytnutých vzdelávaní neziskovej organizácie a na tých, ktorí sa už nejakou formou na dobrovoľníctve v Živote bez závislostí podieľali.

Tieto vzdelávania boli možné aj z toho dôvodu, že nezisková organizácia získala prostredníctvom svojich dobrovoľníkov zamestnanecké granty od CitiBank Bratislava a od Slovak Telekomu.

Vzdelávania boli medializované v Podtatranských novinách, Novinách Poprad a na spravodajskom internetovom portáli Poprad 24.

Vzdelávanie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi v oblasti prevencie

Vzdelávania sa konali v dňoch 22. októbra a 26. novembra 2010 a zúčastnilo sa na nich trinásť dobrovoľníkov z Popradu a okolia.

Väčšina z týchto dobrovoľníkov sa v rámci svojich možností podieľa na aktivitách neziskovej organizácie v oblasti prevencie.

Vzdelávanie dobrovoľníkov pre prácu v tímoch pôsobiacich v rodinách, v ktorých sa prejavuje závislosť

Vzhľadom na potrebu budovania tímov v rómskych komunitách nezisková organizácia začala s prípravou dobrovoľníkov, ktorí by sa mohli prihlásiť do vzdelávania takýchto tímov.

28. októbra 2010 sa konalo úvodné vzdelávanie v Lučenci (zúčastnilo sa na ňom 6 uchádzačov o vzdelávanie).

28. novembra 2010 sa konalo úvodné vzdelávanie v Krompachoch (zúčastnilo sa na ňom 13 uchádzačov z rómskych komunít v Krompachoch a v Bystranoch; okrem týchto sa na vzdelávaní zúčastnilo ďalších 40 záujemcov, ktorí majú osobnú skúsenosť so závislosťou v rodine).

Vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s rodinou, v ktorej sa prejavuje závislosť

Vzdelávanie sa konalo 13. novembra 2010 v Rožňave. Zúčastnilo sa na ňom 13 ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Vzdelávanie bolo určené predovšetkým absolventom základného cyklu vzdelávania cirkevných tímov a malo za cieľ podnietiť ich k systematickej dobrovoľníckej práci v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám.

Deň otvorených dverí v neziskovej organizácii

Nezisková organizácia v rámci grantu od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zorganizovala dňa 27. novembra 2010 Deň otvorených dverí. Témou dňa bol slogan „Prerušovanie závislostí v rodinách“.

V rámci prípravy tejto akcie boli aj s podporou Tlačiarne Slza vytlačené dva letáky: Spolu urobíme viac – Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách a Život v začarovanom kruhu alkoholizmu a iných závislostí – Dá sa z neho vyjsť?.

Počas tejto aktivity boli pripravené stretnutia s dobrovoľníkmi (10.00 – 12.00 hod.) a závislými a ich rodinami (13.00 – 15.00 hod.).

Projekt sledoval dva hlavné ciele: mobilizáciu dobrovoľníkov pre prácu so závislými a ich rodinami v Poprade a okolí a rozšírenie kontaktov so závislými a ich rodinami.  Nadväzoval na vzdelávanie dobrovoľníkov a pomáhal rozšíriť kontakty so závislými a ich rodinami. Zúčastnilo sa na ňom 28 záujemcov o dobrovoľníctvo a 53 príslušníkov cieľovej skupiny (závislí a rodinní príslušníci).

4.5 Akreditované vzdelávanie

Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve

Nezisková organizácia v spolupráci s OLÚP Predná Hora realizovala v dňoch 17. – 19. júna 2010 MŠ akreditované vzdelávanie Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve v rozsahu 50 hodín. Lektormi vzdelávania boli Joyce De Ridder a Jozef Brenkus.

Vzdelávanie bolo určené pre terapeutov, sociálnych pracovníkov, zamestnancov resocializačných zariadení a iných organizácií, ktoré pomáhajú závislým udržať si abstinenciu, pokračovať v doliečovaní sa zo závislostí a osvojovať si návyky a zručnosti potrebné pre úspešnú integráciu závislých do rodiny a spoločnosti.

Vzdelávanie absolvovalo 12 účastníkov z OLÚP, z RZ Návrat a dvaja zotavujúci sa alkoholici, ktorí pôsobia ako „sponzori“ nováčikov v svojpomocných skupinách.

Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže

Nezisková organizácia realizovala v dňoch 21. – 23. júna 2010 v Misijnom dome v Nitre akreditované vzdelávanie v rozsahu 100 hodín. Vzdelávanie absolvovalo 12 účastníkov.

Vzdelávanie bolo určené pre psychológov, pedagógov a sociálnych pracovníkov, ako aj pracovníkov združení a organizácií, ktoré sa zameriavajú na prevenciu a na prácu s rodinou, ktorá trpí v dôsledku závislostí (najmä tí, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi a mládežou z takýchto rodín).

4.6 Konferencie, prednášky

Odborný seminár Pastorácia drogovo závislých

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví zorganizoval 5. októbra 2010 v Bratislave odborný seminár Pastorácia drogovo závislých, ktorý bol určený predovšetkým pre pracovníkov cirkví pôsobiacich v oblasti prevencie a resocializácie závislých.

Počas seminára odznela aj prednáška Jozefa Brenkusa „Pastoračné možnosti cirkví v sociálnej práci so závislými a ich rodinami a v oblasti prevencie“.

V rámci seminára bola aj príležitosť pre zoznamovanie sa zástupcov zúčastnených subjektov a ich sieťovanie.

Konferencia kresťanských učiteľov

V dňoch 15. – 17. októbra 2010 sa na Ranči v Kráľovej Lehote konala Konferencia kresťanských učiteľov, na ktorej odznela aj vyžiadaná prednáška riaditeľa neziskovej organizácie „Práca s deťmi z málo podnetného prostredia“.

Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka – 16. október 2010, Levoča

16. októbra 2010 sa v Levoči konalo 12. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ). Na sympóziu odznel aj referát Jozefa Brenkusa o skúsenostiach s Programom 12 krokov pri práci so závislými a ich rodinami.

Počas konania sympózia sa uskutočnili viaceré konzultácie so zotavujúcimi sa závislými a ich rodinami o možnostiach zintenzívnenia ich uzdravovania prostredníctvom programu 12 krokov.

Konferencia „Ľudia bez domova 2010

OZ Proti prúdu (vydavateľ časopisu NOTA BENE), Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovali v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v dňoch 9. – 10. decembra 2010 v Liptovskej Sielnici 3. ročník celoslovenskej konferencie „Ľudia bez domova 2010“.

Riaditeľ neziskovej organizácie v rámci rozpravy informoval zúčastnených o činnosti Života bez závislostí v oblasti závislostí a práce s rodinami závislých. Na základe tejto informácie prebehlo niekoľko konzultácií so zúčastnenými subjektmi, v rámci ktorých bola nezisková organizácia požiadaná o pomoc pri vzdelávaní (Arcidiecézna charita Košice, DEPAUL Slovensko, n. o. Bratislava, cirkevné spoločenstvo BJB Liptovský Mikuláš a iní).

5. Publikácie

V roku 2010 boli pripravované najmä materiály pre akreditované vzdelávanie, vzdelávanie cirkevných tímov a materiály potrebné pre dobrovoľnícku prácu so zotavujúcimi sa závislými a ich rodinami.

5.1 Akreditované vzdelávanie

Pre potreby akreditovaného vzdelávania boli v roku 2010 pripravené a na CD nosičoch vydané materiály – Manuál k facilitačnej terapii na základe 12 krokov, Prevencia recidívyPrevencia závislostí.

5.2 Cirkevný projekt

Pre cirkevný projekt boli spracované materiály: Látkové a nelátkové závislosti Liečba a zotavovanie.

5.3 Vzdelávanie dobrovoľníkov

Pre vzdelávanie dobrovoľníkov bolo zabezpečené rozmnoženie materiálov použitých pri vzdelávaní, ako aj napálenie CD nosičov s relevantnými materiálmi neziskovej organizácie používanými pri práci so závislými a rodinami.

Pre potreby Dňa otvorených dverí boli pripravené a vydané letáky Spolu urobíme viac – Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách a Život v začarovanom kruhu alkoholizmu a iných závislostí – Dá sa z neho vyjsť?.

5.4 Svojpomocné skupiny

Pre prácu svojpomocných skupín boli aj v roku 2010 preložené a v elektronickej forme sprístupnené brožúry a letáky.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2010 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 19 652,71 EUR, celkové výdavky činili 23 491.58 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 3 838,87 EUR. Rozdiel bol krytý zo zostatku na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni, a. s. a v pokladni z roku 2009.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2010 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 28. mája 2011.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 2/5-2011 z 28. mája 2011.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2010

1. Adresa kontaktného pracoviska neziskovej organizácie

Pre účely zabezpečenia nízkoprahového kontaktu s cieľovou skupinou neziskovej organizácie bolo zriadené kontaktné pracovisko na Jahodnej 9, 058 01 Poprad. Sídlo neziskovej organizácie zostáva nezmenené.

2. Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie

Správna rada na svojom zasadnutí 22. mája 2010 v súlade so Stanovami neziskovej organizácie zvolila do funkcie podpredsedu Života bez závislostí Tomáša Valchářa a do funkcie tajomníčky Ivetu Nedělovú (uznesenie číslo 7/5-2010).

Záver

Výročná správa bola 28. mája 2011 na zasadnutí správnej rady prerokovaná a uznesením číslo 2/5-2011 schválená.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

Výročná správa za rok 2009

Stiahni Výročnú Správu 2009>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiacie so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

  • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

  • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

  • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

  • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

  • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2009

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2009, ktoré Správna rada schválila na svojom zasadnutí 7. marca 2009.

Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: Joyce De Ridder, PhD., Joe Ann Shelton, M.A., ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2009.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase od 13.00 – 14.15 hod. V roku 2009 vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutky OLÚP Mgr. Štefánie Laskovskej.

Pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová – sa podieľali na vzdelávaní formou koordinácie účasti zotavujúcich sa alkoholikov zo svojpomocných skupín na jednotlivých stretnutiach a predstavovaní programu pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

Počas roka 2009 boli realizované štyri osemtýždenné cykly vzdelávania:

 • 21. január – 11. marec 2009

 • 6. máj – 24. jún 2009

 • 8. júl – 26. august 2009

 • 21. október – 9. december 2009

Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne vyše päťdesiat pacientov z jednotlivých oddelení OLÚP a pacienti CPLDZ.

1.2 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na nedeľných stretnutiach svojpomocnej skupiny. Stretnutia prebiehali prvú nedeľu v mesiaci v čase od 15.30 – 16.30 hod. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 15 – 45 pacientov.

Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocných skupín z Popradu, Kežmarku, Trenčína a Nitry.

Cieľom stretnutí bolo oboznámiť pacientov s atmosférou svojpomocnej skupiny, ako aj nadviazanie kontaktov s členmi týchto skupín, aby po ukončení liečby mohli pokračovať v doliečovaní aj prostredníctvom účasti na stretnutiach skupín používajúcich Program 12 krokov.

1.3 Aktivity konané v spolupráci s partnermi neziskovej organizácie

Koncert skupiny Blue Grass

Nezisková organizácia sprostredkovala pre pacientov OLÚP a CPLDZ vystúpenie hudobnej skupiny Blue Grass, ktorá odohrala na Prednej Hore svoj koncert 5. septembra 2009.

Koncert bol pacientmi hodnotený veľmi pozitívne. Po ukončení koncertu pokračovala neformálna diskusia, ktorá výrazne motivovala viacerých závislých k abstinencii. Nezisková organizácia im doposiaľ pomáha v ich doliečovaní.

Predstavenie fungovania svojpomocnej skupiny pre drogovo závislých

Nezisková organizácia, v rámci pobytu svojich priateľov Bruca a Scotta zo svojpomocných skupín Anonymných narkomanov v USA na Slovensku, zorganizovala 6. a 7. októbra 2009 v CPLDZ tri stretnutia s pacientmi oddelenia. Cieľom stretnutí bolo oboznámiť pacientov s činnosťou Anonymných narkomanov a fungovaním ich svojpomocných skupín.

Stretnutia boli vnímané pacientmi i terapeutmi veľmi pozitívne, v dôsledku čoho došlo pri jednaní s vedením liečebne k dohode, že v roku 2010 bude v CPLDZ zorganizovaný pracovný seminár pre pacientov centra a abstinujúcich narkomanov, ktorí absolvovali liečbu a majú záujem o posilnenie svojho doliečovania.

2. Práca so závislými a ich rodinami

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2009 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa jedincami z alkoholizmu a iných chemických látok. Prácu so ženami realizovali Joe Ann Shelton a Jana Jurčová. Prácu s mužmi zabezpečoval Jozef Brenkus.

Predelom v práci s jednotlivcami bol odchod Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder v marci 2009 späť do USA. V práci so zotavujúcimi pokračovala Joe Ann Shelton aj po odchode prostredníctvom hovorov cez Skype. V konzultáciách so zotavujúcimi ženami pokračovala aj Jana Jurčová. V práci s mužmi pokračoval po odchode Joe Ann Shelton Jozef Brenkus.

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

– Individuálnych týždenných stretnutí – práca na programe 12 krokov a na riešení konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa, ktoré trvali v rozsahu 90 – 120 minút.

– Konzultácií, ktoré boli zabezpečované buď na osobných stretnutiach alebo formou telefonických, či elektronických kontaktov.

V roku 2009 prebiehala pravidelná týždenná práca s 5 – 7 ženami a 3 – 5 mužmi. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne 20 konzultácií zotavujúcim sa jedincom.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2009 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Prácu konali Joyce De Ridder, Jana Jurčová a Jozef Brenkus. Po odchode Joyce De Ridder do USA pokračuje táto práca formou hovorov cez Skype a prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa koná formou individuálnych stretnutí, 3-5 stretnutí týždenne, a formou telefonických a elektronických konzultácií, v priemere 30 konzultácií týždenne.

Konzultácie sa týkajú predovšetkým riešenia situácií v rodine so závislým človekom a možností liečby závislosti formou ambulantnej a ústavnej liečby alebo prostredníctvom svojpomocných skupín.

2.3 Prevenčná práca s dievčatami

V mesiacoch máj – december 2009 nezisková organizácia testovala pilotný projekt pre prácu s dievčatami, ktorý je zameraný na rozvoj a prehlbovanie zručností potrebných pre zdravý život. Cieľom projektu bolo testovanie kultúrnej relevancie a účinnosti materiálu Hlasy od autorky Stephanie S. Covington.

Preklad materiálu a jeho testovanie zabezpečovala Jana Jurčová. V rámci týždenných stretnutí pracovala s dvoma dievčatami. Tematické okruhy, zaradené do tohto materiálu, sa zaoberajú hodnotou každého jednotlivca, venujú sa vzťahom s inými, ďalej pojednávajú o tom, ako sa dá prispieť k zdravému životu a v poslednej časti sa zaoberajú tým, ako sa dá ovplyvniť budúcnosť človeka.

Testovanie materiálu bude ukončené v prvom štvrťroku 2010. Po vyhodnotení projektu a zapracovaní odporúčaných zmien bude materiál zaradený medzi prevenčné materiály.

2.4 Pomoc pri zriaďovaní svojpomocných skupín

Nezisková organizácia pomáha závislým a ich rodinám aj asistenciou pri zriaďovaní svojpomocných skupín a podporného systému pre svojpomocné skupiny.

V roku 2009 nezisková organizácia podporovala jestvujúce svojpomocné skupiny – pre závislých, rodinných príslušníkov a priateľov, dospievajúce deti závislých – najmä prostredníctvom prekladov podporných materiálov, formou posilňovania ich podporných systémov (táto pomoc bola zabezpečovaná v rámci aktívnej dobrovoľníckej pomoci pracovníkov neziskovej organizácie) a formou zahusťovania siete podporných skupín.

Asistencia v oblasti posilňovania podporných systémov bola realizovaná aj formou pomoci pri registrácii občianskeho združenia, ktoré asistuje svojpomocným skupinám a pomocou pri integrácii svojpomocných skupín na Slovensku do celosvetových štruktúr svojpomocných skupín pre rodinných príslušníkov závislých od alkoholu.

V roku 2009 nezisková organizácia zabezpečovala vzdelávanie o fungovaní svojpomocných skupín pre záujemcov v Ružomberku. Následne tam vznikla autonómna skupina pre rodiny a priateľov závislých.

V roku 2009 nezisková organizácia zabezpečovala aj preklady materiálov potrebných pre fungovanie skupín pre dospievajúce deti závislých a vzdelávanie o fungovaní svojpomocných skupín pre dospievajúcich žijúcich v rodine, v ktorej sa prejavuje závislosť. Následne vznikla samostatne pôsobiaca skupina pre dospievajúcich v Poprade, ktorá funguje v súčinnosti so svojpomocnou skupinou pre rodiny závislých.

2.5 Asistencia rómskym spoločenstvám

V rámci práce so závislými a ich rodinami – najmä počas konzultácií s cirkevnými spoločenstvami – sa objavila potreba pomoci rómskym spoločenstvám, ktoré sa rozhodli prelomiť cyklus závislosti vo svojich rodinách a vo svojej komunite.

Nezisková organizácia túto potrebu riešila formou konzultácií s predstaviteľmi cirkevných spoločenstiev, ktoré pracujú medzi Rómami (AC Bratislava – kórejský cirkevný zbor a AC Poprad) v Žehre a v Bystranoch a formou konzultácií so samotnými Rómami v týchto a v ďalších osadách.

Riaditeľ neziskovej organizácie pôsobil ako konzultant pre cirkevné spoločenstvá a ako mediátor pri jednaniach Rómov so samosprávou v Žehre, Bystranoch a v Krompachoch.

Výsledkom tejto spolupráce v roku 2009 bolo uskutočnenie viacerých aktivít pre dospelých a deti, ako aj registrácia a ustanovenie OZ v Bystranoch, ktorého cieľom je aj vzdelávanie dospelých a mládeže. Dve členky komunity Rómov v Žehre boli zaradené do vzdelávania pracovníkov s deťmi a mládežou, ktoré nezisková organizácia realizovala 26. – 30 júla 2009 na Žabienci pri obci Šuňava.

Počas práce s Rómami – dospelými i deťmi – sme dospeli k poznaniu, že pri zovšeobecnení našich skúseností zo vzdelávania v oblasti závislostí a prevencie je takmer nemožné priradiť bežných Rómov z osád k vzdelávaniu Nerómov. Je potrebné prepracovať vzdelávacie materiály na komunikačnú úroveň Rómov a na podmienky neintegrovaných rómskych osád.

3. Aktivity s deťmi zo závislých rodín

3.1 Letné tábory

V roku 2009 boli zrealizované tri prevenčno-rekreačno-vzdelávacie tábory pre deti vyrastajúce v rodine, ktorá má problémy so zneužívaním alkoholu. Dva tábory sa konali na Žabienci, v rekreačnom zariadení Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite. Tretí, denný tábor sa konal v obci Závadka, na ktorom sa zúčastnili prevažne deti z rómskych rodín.

Tábory na Žabienci

Tábory sa konali oddelene pre chlapcov a dievčatá. Jeden deň bol program organizovaný spoločne pre chlapcov a dievčatá – posledný deň dievčenského tábora a prvý deň chlapčenského tábora.

Dievčenský tábor sa konal v termíne 2. – 5. augusta 2009. Zúčastnilo sa na ňom deväť dievčat a realizačný tím. Chlapčenský tábor sa konal v termíne 5. – 8. augusta 2009. Zúčastnilo sa na ňom sedem chlapcov a pracovníci tábora.

Témou tábora boli závažné životné rozhodnutia – Ako sa rozhodnem ohľadom užívania alkoholu, fajčenia a iných drog? Ako sa rozhodnem ohľadom svojho sexuálneho správania? Ako sa rozhodnem ohľadom svojho budúceho partnera a ako sa sám stanem dobrým partnerom?

Tábory boli financované z finančných prostriedkov, ktoré nezisková organizácia získala od Nadácie Chemosvit, z príspevkov 2 % a z rozpočtu neziskovej organizácie.

Denný tábor v Závadke

Tábor sa konal v dňoch 10. – 14. 8. 2009 v spolupráci s cirkevným spoločenstvom Bratskej jednoty baptistov v Závadke. Dopoludnia prebiehal program pre deti do 10 rokov (dvanásť detí), popoludní pre deti nad 10 rokov (deväť detí). Tábor bol financovaný z prostriedkov BJB a z prostriedkov neziskovej organizácie.

3.2 Následná práca s deťmi, ktoré sa zúčastnili na letných táboroch

Zámerom neziskovej organizácie je kontinuálne prispievať k zotavovaniu detí zo závislých rodín. Z toho dôvodu na letné tábory nadväzujú ďalšie aktivity – táborový spravodaj a stretnutia táborníkov.

Cieľom týchto aktivít je upevňovať v deťoch získané poznatky a zároveň im umožniť budovanie zdravých vzťahov potrebných pre ich zotavovanie sa z dôsledkov závislosti vo vlastnej rodine.

Spravodaj

V novembri 2009 bol účastníkom tábora zaslaný spravodaj (rozsah 4 strany formátu A4). Cieľom spravodaja bolo upevniť kontakt s účastníkmi tábora a medzi deťmi navzájom. Formou súťažnej úlohy, tajničiek a povzbudenia k písomnému kontaktu spravodaj prehlboval u deti znalosti a zručnosti podporujúce ich zotavovanie.

Založenie svojpomocnej skupiny pre dospievajúcich

Nezisková organizácia pre skvalitnenie zotavovania dospievajúcej mládeže žijúcej v rodinách, v ktorých sa niektorý z rodičov stal závislým od alkoholu, zabezpečila potrebné materiály pre založenie svojpomocnej skupiny, ktorej cieľom je umožniť dospievajúcej mládeži zdieľať sa so svojou skúsenosťou s tými, ktorí prežívajú obdobný problém.

1. a 8. októbra 2009 sa v priestoroch neziskovej organizácie uskutočnili informačné stretnutia s účastníkmi táborov žijúcich v Poprade a okolí, ako aj s dospievajúcimi účastníkmi svojpomocnej skupiny pre rodiny závislých. Stretnutia zabezpečovali Joyce De Ridder, Jana Jurčová a Jozef Brenkus.

Stretnutia svojpomocnej skupiny pre dospievajúcu mládež sa konajú od 15. októbra 2009 každý štvrtok v čase od 17.30 do 18.30 hod. Zúčastniť sa ich môže každý, koho život ovplyvnila závislosť rodiča alebo inej blízkej osoby. Stretnutia vedú samotní dospievajúci a zúčastňuje sa na nich aj dospelý člen svojpomocnej skupiny pre rodiny a priateľov závislých, ktorého dospievajúci poznajú a dôverujú mu. Na stretnutia chodí 5 – 8 dospievajúcich.

Potáborové stretnutie – vianočná kapustnica

19. decembra 2009 nezisková organizácia zorganizovala vianočné stretnutie účastníkov táborov. Zúčastnilo sa na ňom 21 detí a 8 pracovníkov táborov.

Účastníci táborov si formou zážitkových aktivít zopakovali poznatky z tábora a následne dostali darčeky, ktoré pre nich nezisková organizácia zabezpečila prostredníctvom medzinárodnej organizácie Samaritan Purse. Stretnutie bolo ukončené pri spoločnej kapustnici a koláčoch.

Grant „Začnem od seba“

Pre zabezpečenie pokračovania práce s deťmi a dospievajúcou mládežou nezisková organizácia vypracovala v spolupráci so zamestnankyňou spoločnosti T-Mobile žiadosť o grant z Fondu T-Mobile Slovensko, a.s., Nadácie Pontis. Grant je orientovaný najmä na prácu s deťmi z táborov.

Grant schválený na rok 2010 vo výške 1 342,22 EUR. Na účet neziskovej organizácie bolo v roku 2009 prevedených 1 207,90 EUR.

4. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami

Vzdelávanie subjektov pracujúcich s cieľovými skupinami neziskovej organizácie patrí medzi priority neziskovej organizácie.

Aj v roku 2009 bolo realizovaných niekoľko aktivít zameraných na vzdelávanie súčasných, i potenciálnych pracovníkov v iných organizáciách.

4.1 IBTS Praha

12. – 16. januára 2009 nezisková organizácia na základe pozvania Medzinárodného baptistického teologického seminára (IBTS) v Prahe realizovala týždenný tréning pre študentov v certifikovanom programe praktickej teológie.

Vzdelávania sa zúčastnilo 22 študentov z ôsmich krajín – z Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Izraela, Kazachstanu, Rumunska, Ruska a Ukrajiny. Vzdelávanie bolo zamerané na službu alkoholikom a ich rodinám. Všetky materiály boli pre študentov dostupné v angličtine.

Nezisková organizácia súhlasila s požiadavkou zúčastnených študentov, aby použité materiály preložili v rámci svojich aktivít do svojich jazykov.

Nezisková organizácia taktiež poskytla pre knižnicu IBTS materiály: Príručka budovania cirkevných tímov, Závislosť a rodina, Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.

Študenti majú tiež možnosť konzultovať s neziskovou organizáciou dostupnosť ďalšich zdrojov a nástrojov potrebných pre službu v svojich krajinách.

Počas záverečného hodnotenia bola nezisková organizácia požiadaná, aby v januári 2010 zabezpečila vzdelávanie pre ďalšiu skupinu študentov.

4.2 Cirkevný projekt

V nadväznosti na rozvinuté kontakty s cirkevnými spoločenstvami počas rokov 2006 – 2008 a na tri regionálne konferencie konané v roku 2008 nezisková organizácia začala v roku 2009 so vzdelávaním cirkevných tímov, ktoré sa pripravujú pre službu závislým a rodinám a na prevenciu.

V januári 2009 sa do vzdelávania prihlásilo osem cirkevných tímov. Tri tímy sú lokalizované na západnom Slovensku, dva na strednom Slovensku a tri na východnom Slovensku.

Vzdelávanie je rozvrhnuté do základného modulu a špecializačného vzdelávania. Do základného modulu bolo zaradených šesť tém – Rovnica závislosti, Závislosť a rodina, Prevencia, Látkové a nelátkové závislosti, IntervenciaLiečba a zotavovanie. V roku 2009 boli prebraté prvé štyri témy. Jednotlivé témy boli opakované dvakrát, v rozdielnych regiónoch, aby boli dostupnejšie tímom a aby všetci členovia tímov mali možnosť zúčastniť sa na vzdelávaní.

V rámci špecializačného modulu, ktorý je pripravený pre členov tímov od jesene roku 2010 sa budú ďalej rozvíjať znalosti a zručnosti potrebné pre prácu so závislou rodinou a v oblasti prevencie.

Okrem osem vzdelávacích stretnutí v regiónoch sa v roku 2009 uskutočnilo na Žabienci aj jedno sústredenie tímov.

4.3 Vzdelávanie pracovníkov cirkví s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia v dňoch 26. – 30. júla 2009 pripravila vzdelávanie pre pracovníkov cirkví s deťmi a mládežou. Na vzdelávaní sa zúčastnili pracovníci Apoštolskej cirkvi v Poprade, dve rómske pracovníčky z osady v Žehra, dobrovoľný pracovník Domu na polceste z ECAV Veľký Slavkov a pracovníčka s rómskymi deťmi z Bratskej jednoty baptistov v Závadke.

4.4 Katechetická konferencia KETM

Dňa 19. septembra 2009 sa pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová – zúčastnili na základe pozvania organizátorov na medzinárodnej katechetickej ekumenickej konferencii, ktorú organizovala Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB.

Na konferencii odznela plenárna prednáška Jozefa Brenkusa Ohrozujú deti učiteľov?: Napĺňanie potrieb detí cez službu zboru a odborný seminár Jany Jurčovej a Jozefa Brenkusa Práca s deťmi z málo podnetného prostredia.

Prednáška bola zameraná na riešenie problému odcudzovania sa jednotlivých členov rodiny, najmä v dysfunkčných rodinách. Zaoberala sa dopadom tejto skutočnosti na primárne i sekundárne vzťahy detí. Prednáška bola zameraná na motivovanie kresťanských spoločenstiev pre prácu s deťmi a rodinami a zároveň naznačovala možnosti pre budovanie vzťahov s deťmi a napĺňanie ich potrieb.

Seminár bol zameraný na spôsoby práce s deťmi z rodín, v ktorých jeden alebo obaja rodičia zneužívajú alkohol či iné drogy. V rámci seminára boli prezentované skúsenosti a materiály používané pri práci s týmito deťmi – pri podpornom vzdelávaní v školskom prostredí, v rámci klubových a táborových stretnutí.

Okrem prednášky a seminára nezisková organizácia zabezpečila aj prezentáciu jednotlivých materiálov a predaj vzdelávacích materiálov, ktorý zabezpečovala dobrovoľníčka neziskovej organizácie Lýdia Brenkusová.

4.5 Akreditované vzdelávanie

Nezisková organizácia, v spolupráci s OLÚP Predná Hora, realizovala v dňoch 6. – 8. októbra 2009 vzdelávanie Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí v rozsahu 50 hodín. Vzdelávanie bolo zamerané na zotavovanie sa zo závislosti od alkoholu, ale aj iných drog a je jedným z pilierov pre doliečovanie abstinujúcich pacientov. Vzdelávanie je akreditované MŠ SR.

Vzdelávania sa zúčastnilo 24 účastníkov z: OLÚP – CLDZ Predná Hora, PN Veľké Zálužie, CPLDZ Žilina a účastníci z dvoch resocializačných zariadení RS Nelegál a RS Návrat.

Lektormi akreditovaného vzdelávania boli Joyce De Ridder, Joe Ann Shelton a Jozef Brenkus. V rámci vzdelávania sa konali aj stretnutia s členmi svojpomocných skupín pre závislých a rodinných príslušníkov závislých. Stretnutí sa zúčastnili aj členovia svojpomocných skupín z USA a zo Slovenska.

4.6 Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka

17. októbra 2009 sa v Levoči konalo 11. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ). Na sympóziu odznela aj vyžiadaná prednáška Jozefa Brenkusa, riaditeľa neziskovej organizácie, o Programoch 12 krokov anonymných alkoholikov, ktoré pre svoje zotavovanie používajú mnohé skupiny závislých, ktorých život je ovládaný látkovou či nelátkovou závislosťou.

Po prednáške odzneli aj skúsenosti členov svojpomocných skupín, ktorí rozprávali o svojej skúsenosti – ako im a ich rodinám Program 12 krokov pomáha v ich zotavovaní sa.

Výsledkom vystúpenia na sympóziu je pozvanie na sériu ôsmich prednášok o 12 krokoch pre členov KOČ.

5. Publikácie

V roku 2009 boli pripravované najmä materiály pre vzdelávanie cirkevných tímov a materiály potrebné pre prácu so zotavujúcimi sa závislými a ich rodinami.

5.1 Cirkevný projekt

Pre cirkevný projekt boli spracované a v elektronickej forme na DVD nosičoch a CD nosičoch materiály:

Rovnica závislosti – tri časti vzdelávacieho materiálu (DVD nosiče).

Závislosť a rodina – materiál pre vzdelávanie cirkevných tímov a pre zakladanie svojpomocných skupín pre rodiny závislých (CD nosič).

Intervencia – materiál pre vzdelávanie cirkevných tímov.

V roku 2010 budú pre tento projekt spracované materiály: Látkové a nelátkové závislosti Liečba a zotavovanie.

5.2 Práca s deťmi – tábory

Pre prácu s deťmi v rámci letných táborov a pre pracovníkov táborov bol pripravený manuál, v rámci ktorého sú spracované témy:

„Ako sa rozhodnem ohľadom užívania alkoholu, fajčenia a iných drog?“

„Ako sa rozhodnem ohľadom svojho sexuálneho správania?“

„Ako sa rozhodnem ohľadom svojho budúceho partnera a ako sa sám stanem dobrým partnerom?“

5.3 Práca s deťmi – príprava projektu „Začnem od seba“

V roku 2009 začali aj prípravy materiálov, ktoré sa budú používať v rámci grantu pre deti a dospievajúcu mládež, ktorý neziskovej organizácii schválil Fond T-Mobile Slovensko, a. s., Nadácie Pontis.

5.4 Svojpomocné skupiny

Pre prácu svojpomocných skupín boli bolo preložených a v elektronickej forme sprístupnených osem brožúr a letákov.

II. Ročná účtovná uzávierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2009 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 23 032,93 EUR, celkové výdavky činili 21 782,00 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 1 250,93 EUR.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej uzávierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2009 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou a členom Správnej rady boli závery predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 22. mája 2010.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora správnou radou schválené uznesením číslo 2/5-2010 z 22. mája 2010.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

1. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2009

  1. Zmena sídla neziskovej organizácie

Správna rada na svojom zasadnutí 7. marca 2009, uznesením číslo 4/3-2009, schválila zmenu sídla neziskovej organizácie z Partizánskej 39, Poprad na Jahodnú 5, Poprad. Na tomto zasadnutí uznesením číslo 5/3-2009 schválila aj Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie.

Uvedené skutočnosti boli na základe návrhu ThDr. Jozefa Brenkusa, PhD., riaditeľa neziskovej organizácie, preskúmané Obvodným úradom Prešov, odborom všeobecnej vnútornej správy. Rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove číslo 2006/07661/08/Cm zo dňa 22. júla 2009 bolo sídlo neziskovej organizácie zapísané na adrese Jahodná 5, 058 01 Poprad.

  1. Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie

Správna rada na svojom zasadnutí 7. marca 2009 uznesením číslo 7/3-2009, v zmysle štatútu neziskovej organizácie, prijala rezignáciu Joe Ann Shelton na členstvo v správnej rade a Štefana Ševčika na funkciu revízora.

Zároveň s účinnosťou od 7. marca 2009 zvolila Štefana Ševčika za člena správnej rady a Líviu Vlčkovú za revízorku neziskovej organizácie. Sergeja Kollára správna rada zvolila za člena správnej rady s účinnosťou od 26. septembra 2009.

Správna rada na svojom zasadnutí 26. septembra 2009 uznesením číslo 2/9-2009 prijala rezignáciu Joyce De Ridder z členstva v správnej rade a do funkcie predsedu zvolila s účinnosťou od 26. septembra Štefana Ševčika.

Záver

Výročná správa bola po prerokovaní schválená Správnou radou a v zmysle Štatútu neziskovej organizácie bude dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

Výročná správa bola 22. mája 2010 na zasadnutí správnej rady prerokovaná a uznesením číslo 2/5-2010 schválená.

Výročná správa za rok 2008

Stiahni Výročnú Správu 2008>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiacie so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

  • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva,

  • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej

verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva,

  • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

  • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov,

  • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt.

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2008

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2008, ktoré Správna rada schválila na svojom zasadnutí 15. marca 2008.

Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci n.o.: Joe Ann Shelton, M.A., Joyce De Ridder, PhD., ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová, Mgr. Beáta Černáková a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2008.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Vzdelávacie skupiny Dvanásť krokov

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehali v utorok, od septembra boli presunuté na štvrtok, v čase 13.00 – 15.00 hod. Počas roka 2008 bolo vzdelávanie realizované v piatich skupinách, ktoré sa oboznamovali s Dvanástimi krokmi v rámci osemtýždenných vzdelávacích cyklov. Vzdelávania sa nepravidelne zúčastňovali 3 pracovníci OLÚP/CPLDZ a 123 pacientov:

 • 29. januára – 18. marca 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 31 pacientov OLÚP.

 • 25. marca – 13. mája 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 18 pacientov OLÚP.

 • 3. júna – 22. júla 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 23 pacientov OLÚP.

 • 4. septembra – 23. októbra 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 23 pacientov OLÚP.

 • 30. novembra – 18. decembra 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 28 pacientov OLÚP.

Každá vzdelávacia skupina začínala úvodným stretnutím, na ktorom sa záujemcovia oboznámili s podstatou Programu 12 krokov a Dohovorom vzdelávacej skupiny. (Program 12 krokov zostavili v roku 1935 v USA anonymní alkoholici. Program sa odvtedy rozšíril do vyše 120 krajín sveta a úspešne ho používajú milióny ľudí, ktorí sa pomocou neho zotavujú z rôznych látkových i nelátkových závislostí. V súčasností fungujú státisíce svojpomocných skupín, v ktorých sa stretávajú milióny zotavujúcich ľudí.)

Vzdelávanie o 12 krokoch zabezpečovali Joe Ann Shelton, Joyce De Ridder, Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

1.2 Vzdelávanie o prevencii recidívy

V roku 2008 nezisková organizácia pokračovala na Prednej Hore aj v programe Prevencia recidívy. Program je určený najmä pacientom, ktorí sú na liečení viac než jedenkrát a majú problém s udržaním si abstinencie. Aj tento program je rozvrhnutý do ôsmich týždňov. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Konal sa každý štvrtok od 13.00 – 15.00 hod.

Veľká časť účastníkov tohto vzdelávacieho programu sa zúčastňovala aj na programe 12 krokov, čo výrazným spôsobom prispieva zvýšeniu ich šancí na úspešné zotavovanie sa.

V roku 2008 sa realizovalo vzdelávanie v tomto programe v rámci dvoch študijných skupín a pravidelne sa na ňom zúčastňovala jedna pracovníčka OLÚP, nepravidelne ďalší dvaja a 47 pacientov:

 • 31. januára – 20. marca 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 26 pacientov.

 • 27. marca – 15. mája 2008

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 21 pacientov.

Od septembra 2008 začala toto vzdelávanie pre pacientov jedného z oddelení OLÚP realizovať zaškolená terapeutka tohto oddelenia. Na základe rozhodnutia vedenia OLÚP budú toto vzdelávanie absolvovať všetci pacienti liečebne. Vzdelávanie zabezpečovali Joyce De Ridder, Joe Ann Shelton a Jana Jurčová.

1.3 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania sa zúčastňovali aj na nedeľných stretnutiach svojpomocnej skupiny, ktorú navštevovali aj členovia miestnych skupín AA v Poprade a v Kežmarku. Stretnutia trvali jednu hodinu.

Okrem účastníkov vzdelávacích skupín prichádzali na ne aj ďalší pacienti z jednotlivých oddelení. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 20 do 50 pacientov. V roku 2008 sa konalo sedem takýchto stretnutí.

Stretnutia boli pre pacientov príležitosťou oboznámiť sa s atmosférou svojpomocnej skupiny. V rámci stretnutia predsedajúci predniesol tému, ku ktorej sa mohli zúčastnení pripojiť zdieľaním svojej skúsenosti, sily a nádeje. Účastníci boli povzbudzovaní, aby po odchode z liečenia pokračovali v návšteve svojpomocných skupín v mieste svojho bydliska, regiónu a takto pokračovali vo svojom doliečovaní sa.

1.4 Tréning interpersonálnych zručností v CPLDZ

Od začiatku roka 2008 v CPLDZ pokračoval posledný cyklus nácviku interpersonálnych zručností, ktorý zabezpečoval Jozef Brenkus. V rámci trinásťtýždenného cyklu, ktorý bol realizovaný v spolupráci s terapeutmi CPLDZ, prebiehal nácvik zručností potrebných pre úspešné zotavovanie sa zo závislostí. Na stretnutiach sa preberali témy – ako začať a udržiavať rozhovor, vyjadrovanie a prijímanie komplimentov, neverbálna komunikácia, vyjadrovanie pocitov a rozprávanie o sebe, aktívne počúvanie, vyjadrovanie a prijímanie kritiky, prijímanie kritiky ohľadom užívania drog, odmietanie návrhov, rozširovanie siete sociálnej podpory, blízke a intímne vzťahy.

Stretnutia trvali dve hodiny a pozostávali z teoretickej a z praktickej časti, počas ktorej sa modelovali situácie súvisiace s témou stretnutia a prebiehal samotný nácvik zručností. Súčasťou tréningu boli aj cvičenia, ktoré účastníci vypracovávali počas týždňa. Zúčastňovala sa na nich väčšina pacientov Centra.

Nácvik interpersonálnych zručností sa konal 31. januára – 24. apríla 2008. Na tento cyklus vzdelávania nadväzoval seminár zážitkového vzdelávania, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci so spolupracovníkmi neziskovej organizácie Garym a Nancy Stormovými.

Podľa dohovoru s vedením CPLDZ v nácvikoch interpersonálnych zručností pokračuje terapeut Centra. Nezisková organizácia mu poskytla všetky materiály, ktoré boli v rámci týchto nácvikov používané.

1.6 Aktivity konané v spolupráci s partnermi na Slovensku a zo zahraničia

Okrem uvedených aktivít v roku 2007 nezisková organizácia zabezpečila pre Prednú Horu aj niekoľko aktivít v spolupráci so svojimi partnermi na Slovensku a v zahraničí.

Hudobné a spevácke aktivity

V rámci spolupráce s cirkevným zborom Bratskej jednoty baptistov v Poprade nezisková organizácia sprostredkovala vystúpenie hudobnej country skupiny pre pacientov OLÚP a CPLDZ.

Vystúpenie skupiny bolo prijaté pacientmi veľmi pozitívne, takže bolo vyjadrenie želanie, aby svoje vystúpenie zopakovali aj v budúcnosti.

Nácvik interpersonálnych zručností v rámci zážitkového učenia

V dňoch 28. apríla – 2. mája 2008 sme opäť zorganizovali pre CPLDZ nácvik interpersonálnych zručností formou zážitkového učenia. Nácvik bol zorganizovaný v spolupráci so zahraničnými spolupracovníkmi Garrym a Nancy Stormovými.

Zážitkové učenie prebiehalo v prírode a bolo zamerané na nasledovné oblasti: riešenie problémov, uvedomenie si hnevu, uvedomenie si negatívneho zmýšľania, vyjadrovanie a prijímanie kritiky. V rámci tohto vyučovania mali pacienti Centra príležitosť uvedomiť si rozdiel medzi intelektuálnym pochopením zručnosti a schopnosťou zručnosť používať.

9. mája 2008 bola s pacientmi, za prítomnosti ich terapeuta, urobená spätná väzba ohľadom vyučovania. Pacienti aj ich terapeut Centra hodnotili nácvik veľmi pozitívne.

Hodnotenie aktivít na Prednej Hore

Na stretnutiach s vedením OLÚP boli aktivity, ktoré konala, resp. zabezpečovala nezisková organizácia hodnotené veľmi priaznivo. Pri stretnutiach s vedením ústavu i terapeutmi bolo konštatované, že u pacientov, ktorí sa zúčastňovali na vzdelávaní a aktivitách, je možné pozorovať zvýšený záujem o svoje zotavovanie. Prejavovalo sa to v aktívnom prístupe k liečbe i v rámci budovania vzťahov s komunitou liečebne a vlastnou rodinou.

Pacienti, ktorí sa zúčastňovali na aktivitách Života bez závislostí, pozitívne hodnotili prínos jednotlivých programov pre ich zotavovanie. Viacerí z nich sa po príchode domov zapojili do činnosti podporných skupín v mieste svojho bydliska.

Všetky materiály, ktoré boli v rámci uvedených aktivít používané, poskytovala naša nezisková organizácia pacientom OLÚP a CPLDZ bezplatne. Pacientom i pracovníkom, ktorí mali záujem o ďalšie materiály, sme zabezpečili za úhradu režijných nákladov ich rozmnoženie.

2. Vzdelávanie závislých z iných organizácií

2.1 Vzdelávanie o 12 krokoch v Ľubici

V roku 2008 bolo pre klientky Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktoré žijú v Dome Božieho milosrdenstva v Ľubici, zabezpečované vzdelávanie o 12 Krokoch. Vzdelávanie sa konalo raz týždenne od 16. septembra – 2. decembra 2008. Zúčastňovalo sa na ňom šesť žien. Vzdelávanie zabezpečovali Joe Ann Shelton, Joyce De Ridder a Jana Jurčová.

Viaceré z týchto žien začali v rámci ďalšieho zotavovania sa navštevovať stretnutia svojpomocnej skupiny AA v Kežmarku.

2.2 Vzdelávanie o 12 krokoch v Nitre

Život bez závislostí, v spolupráci so Združením služieb AA v Nitre, zabezpečil v dňoch 6. – 8. júna 2008 seminár o 12 krokoch pre zotavujúcich sa alkoholikov. Cieľom seminára bolo prehĺbenie poznania Programu 12 krokov pre potreby vlastného zotavovania. Pridruženým cieľom bolo naučiť absolventov vzdelávania, ako môžu ako „sponzori“ používať pri práci s iným zotavujúcim sa alkoholikom používať materiály, ktoré boli napísané pre potreby našej práce na Prednej Hore.

Absolventi vzdelávania hodnotili toto trojdenné vzdelávanie ako veľmi prospešné pre svoje zotavovanie a prácu. Prejavili záujem, aby bolo opäť zorganizované pre ďalších záujemcov zo svojpomocných skupín alkoholovo a drogovo závislých.

3. Práca neziskovej organizácie so závislými a ich rodinami

3.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Tí jedinci z podtatranského regiónu, ktorí sa liečili na Prednej Hore a zúčastňovali sa na vzdelávaní o 12 krokoch, mali možnosť pokračovať vo svojom doliečovaní v rámci individuálnych stretnutí aj počas roka 2008. Individuálne stretnutia s alkoholovo závislými jedincami, zvyčajne jedenkrát týždenne, zabezpečuje Joe Ann Shelton, tlmočenie zabezpečujú – pre ženy Jana Jurčová, pre mužov Jozef Brenkus.

Počas roka 2008 sa na týchto stretnutiach zúčastňovalo deväť žien (päť týždenne, dve každý druhý týždeň a dve v rámci svojich možností) a štyria muži. Viacerí z nich sa už aktívne zúčastňujú na stretnutiach svojpomocnej skupiny pre alkoholovo závislých a aplikujú princípy 12 krokov AA v každodennom živote.

Okrem individuálnych stretnutí boli v roku 2008 postupne pripravovaní zotavujúci sa alkoholici aj na „sponzoring“, ktorý spočíva v tom, že dlhšie sa zotavujúci alkoholik pomáha, na základe zdieľania sa so svojou skúsenosťou, začínajúcemu abstinujúcemu alkoholikovi udržať si triezvosť.

3.2 Pomoc pre rodinných príslušníkov závislých

Počas roka 2008 pokračovalo aj poskytovanie pomoci rodinným príslušníkom závislých. Bolo realizované najmä formou telefónnych a e-mailových kontaktov, ale aj v rámci osobných stretnutí s pracovníkmi neziskovej organizácie. Výrazným nástrojom v tejto práci bolo poskytovanie literatúry a informačných letákov, pozývania na stretnutia svojpomocných skupín pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých, ale aj osobného poradenstva.

Systematickému poradenstvu klientom a vzdelávaniu o robení Programu 12 krokov sa venovala najmä Joyce De Ridder.

3.3 Pomoc pri zriaďovaní svojpomocných skupín – konzultácia, zakladanie skupín

Závislosť je chronická choroba, ktorá si vyžaduje celoživotné zotavovanie a podporu zo strany rodiny i spoločnosti. Alkoholizmus sa však stáva nielen chorobou daného jednotlivca, ale aj celej rodiny. Z toho dôvodu je dôležitou súčasťou tréningu na Prednej Hore aj príprava pacientov na aktívne využívanie pomoci svojpomocných skupín. V prípade, že účastníci tréningu nemajú v mieste svojho pobytu možnosť navštevovať stretnutia svojpomocnej skupiny, je im ponúknutá možnosť asistencie pri jej zriadení. Pomoc pri zriaďovaní skupín je orientovaná na zakladanie podporných skupín pre závislých, ako aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov. V roku 2008 bola takáto asistencia, resp. konzultácie poskytnuté pre zotavujúcich sa alkoholikov vo viacerých mestách Slovenska.

Nezisková organizácia zorganizovala 12. apríla 2008 v Košiciach stretnutie s absolventmi nášho vzdelávania o 12 krokoch na Prednej Hore. Boli pozvaní najmä tí, ktorí bývali v Košiciach a okolí. Výsledkom tohto stretnutia bolo rozhodnutie zúčastnených založiť svojpomocnú skupinu pre závislých i pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

Obe skupiny sa stretávajú každý druhý týždeň od 18.00 do 19.00 hod., v priestoroch Bratskej jednoty baptistov na ulici Slovenskej jednoty 16. Nezisková organizácia pomáha týmto skupinám v ich raste. Účastníci stretnutia z Košíc postupne preberajú vedenie stretnutí týchto skupín. Zámerom je, aby v priebehu roka 2009 dokázali fungovať bez pomoci neziskovej organizácie.

3.4 Stretnutia žien so zameraním na sociálne aktivity

V roku 2008 nezisková organizácia pokračovala so stretávaním zotavujúcich sa žien z alkoholizmu a žien z prostredia, v ktorom sa prejavovalo či prejavuje verbálne alebo fyzické násilie. Cieľom stretnutí je sociálna integrácia a získavanie zdravých sociálnych vzťahov. Skupina je zložená zo žien, ktoré zápasia s riešením svojej situácie a pracovníčok a dobrovoľníčok neziskovej organizácie. Stretnutia umožňujú zúčastneným v bezpečnom prostredí, počas spoločnej večer a spoločenských hier, hovoriť o svojich pocitoch, potrebách a problémoch, čím dochádza k vzájomnému zbližovaniu sa a vytváraniu nových, zdravých vzťahov, zručností a návykov. Na stretnutiach sa zúčastňuje 8 – 10 žien z rizikového prostredia a štyri ženy z neziskovej organizácie.

Tento rok skupina žien v dňoch 5. – 7. septembra 2008 strávila spoločný víkend v Kôprovej doline. Náklady na tieto stretnutia sú zabezpečované z prostriedkov neziskovej organizácie.

4. Aktivity s deťmi zo závislých rodín

4.1 Letný tábor „Klub 12“

Tohoročné letné tábory sa konali v termínoch 27. júla – 3. augusta 2008 a 10. – 16. augusta 2008. Boli organizované pre deti zo závislých rodín, s ktorými sme pracovali už aj v predchádzajúcich rokoch. Vzhľadom na to, že sme do nich zahrnuli všetky deti, ktoré sa doposiaľ zúčastnili na predchádzajúcich táboroch, veková hranica bola zvýšená na 16 rokov. Z toho dôvodu bolo rozhodnuté, že budú dva oddelené tábory pre chlapcov a dievčatá.

Tábor bol opäť zorganizovaný v chatovej oblasti Žabienec, v blízkosti obce Šuňava, v okrese Poprad, v rekreačnom zariadení Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s., so sídlom vo Svite. Zúčastnilo sa ho tridsať detí, dvanásť dievčat a osemnásť chlapcov, ktorých rodičia sa liečili na Prednej Hore alebo ich matky sa zúčastňujú na aktivitách Života bez závislostí.

Tábor nadväzoval na témy a skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Téma tábora bola „Kroky správnym smerom.“ Počas jednotlivých dní sa formou zážitkového učenia rozoberali prvé štyri Kroky AA, ktoré vo svojom zotavovaní uplatňuje aj väčšina rodičov zúčastnených detí. Na vyučovanie nadväzovali aktivity, ktoré prehlbovali danú tému a umožňovali jej aplikáciu v každodennom živote. Popoludní sa deti zúčastňovali na športových a záujmových aktivitách – ručných prácach, bábkarskom krúžku.

Chod tábora zabezpečovalo trinásť pracovníkov a dobrovoľníkov neziskovej organizácie. Dievčenský tábor viedla Jana Jurčová, chlapčenský tábor Jozef Brenkus. U zúčastnených deti bolo zrejmé, že osobnostne rastú a zotavujú sa.

4.2 Následné stretnutie s deťmi, ktoré sa zúčastnili na letných táboroch

Zámerom neziskovej organizácie je kontinuálne prispievať k zotavovaniu detí zo závislých rodín. Z toho dôvodu na letné tábory nadväzujú ďalšie aktivity – táborový spravodaj a štvrťročné stretnutia táborníkov. Cieľom týchto aktivít je upevňovať v deťoch získané poznatky a zároveň im umožniť budovanie zdravých vzťahov potrebných pre ich zotavovanie sa z dôsledkov závislosti vo vlastnej rodine.

Počas roka boli zúčastneným deťom distribuované dve vydaní Spojky, občasníka táborníkov. Spravodaj má za cieľ upevňovať kontakty s deťmi a formou súťažnej úlohy, tajničiek, písomného kontaktu prehlbovať aktivity vedúce k ich zotavovaniu.

Potáborové stretnutia sa konali v dňoch 28. – 29. marca 2008 a 21. – 22. novembra 2008. Zúčastnilo sa na nich tridsaťosem detí. Stretnutia boli príležitosťou oživiť vzájomné kontakty, ale aj prehĺbiť poznatky súvisiace so závislosťou a zotavovaním. Súčasťou stretnutí boli aj rekreačné aktivity – hry a sobotňajší program v zariadení Aquacity Poprad a nácvik bowlingu zariadení Klubu Victory v Poprade – Veľkej.

Stretnutia zabezpečili pracovníci a dobrovoľníci, ktorí s deťmi pracujú počas letných táborov. Vzhľadom na záujem detí a rodičov o tieto aktivity bolo prijaté rozhodnutie pokračovať vo vydávaní Spojky a v organizovaní stretnutí aj v roku 2009.

4.3 Spolupráca so Špeciálnou základnou školou v Spišskej Novej Vsi

Spolupráca so Špeciálnou základnou školou v Spišskej Novej Vsi pokračovala v roku 2008 formou konzultácií s vedením školy o realizácii podporného vzdelávania na škole a v rámci členstva nášho zástupcu, Jany Jurčovej, v Rade školy.

5. Vzdelávanie pracovníkov cirkví

5.1 Rozvoj spolupráce s cirkevnými spoločenstvami

V roku 2007 nezisková organizácia v rámci svojich kontaktov s predstaviteľmi cirkví a cirkevných spoločenstiev konzultovala o potrebe podpory pre zotavujúcich sa alkoholikov a ich rodiny. V rámci týchto konzultácií došlo k dohode s jednotlivými cirkvami o ochote podporovať prácu neziskovej organizácie formou modlitieb a iných foriem im dostupnej pomoci. Život bez závislostí deklaroval svoju ochotu pomôcť cirkevným spoločenstvám v oblasti vzdelávania duchovných a pracovníkov zborov, ako aj v oblasti rozvoja zborových tímov zameraných na prevenciu závislosti a prácu so závislými a rodinami v cirkevných spoločenstvách a v miestnej komunite, kde pôsobia.

Počas roka 2008 pokračovalo rozvíjanie týchto kontaktov formou listov cirkevným spoločenstvám i formou návštev bohoslužieb cirkví. Riaditeľ uskutočnil trinásť návštev zborov rôznych cirkevných zborov, dve návštevy miestnych skupín evanjelickej aliancie a jedno stretnutie s katolíckym biskupom. Počas týchto stretnutí kázal v cirkevných spoločenstvách, stretával sa s ich pracovníkmi, členmi a tými, čo sa chceli dozvedieť viac o službe závislým i o riešeniach svojich a rodinných problémov. Informoval cirkevné spoločenstvá o príprave regionálnych konferencií a o zámere budovať cirkevné tímy pre službu závislým a ich rodinám a pre prevenciu.

5.1 Regionálne cirkevné konferencie

Regionálne konferencie sa konali v septembri 2008 v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Na konferenciách sa zúčastnilo 29 zborov z šiestich denominácií.

Každý registrovaný zbor dostal výtlačok príručky Budovanie cirkevných tímov a CD, na ktorom je príručka v PDF formáte. Okrem príručky každý zúčastnený zbor dostal kurz Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami, brožúru Konfrontovanie problémov s alkoholom v cirkevnom spoločenstve a zoznam materiálov dostupných v neziskovej organizácii.

Každý z účastníkov konferencií dostal príručku Budovanie cirkevných tímov na CD nosiči a výtlačok kurzu Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.

Následným krokom v práci s cirkevnými zbormi boli konzultácie ohľadom ich predkladania žiadosti o asistenciu pri budovaní tímov a posúdenie vyplnených žiadosti zborov. Termín podania žiadosti bol stanovený 31. decembra 2008

5.2 Seminár zážitkového vzdelávania

Štrnásť účastníkov zo štyroch denominácií sa zúčastnilo na víkendovom seminári, ktorý sa v dňoch 3. – 5. októbra 2008 konal v Račkovej doline. Viedol ho Gary Storm. Seminár bol zameraný na facilitáciu a zhodnocovenie aktivít zážitkového vzdelávania. Prebiehal v angličtine, ale vzdelávacie materiály boli preložené do slovenčiny.

Cieľom vzdelávania bolo pripraviť pracovníkov zo Slovenska na používanie zážitkového vyučovania vo svojej práci a pripraviť ich na vzdelávanie iných o takomto vyučovaní. Absolventi vzdelávania môžu slúžiť aj ako potenciálni spolupracovníci pri príprave pracovníkov najmä pre prácu s deťmi a mládežou ako aj pre prevenčné aktivity.

6. Príprava vzdelávacích materiálov, publikácie

Rok 2008 bol aj rokom intenzívnej prípravy vzdelávacích materiálov. Bolo potrebné pokračovať v príprave, preklade materiálov pre tábory, seminár zážitkového vzdelávania, pre pripravované vzdelávanie cirkevných tímov i pre prácu podporných skupín. Veľká časť

Materiály boli buď publikované tlačou alebo na CD nosičoch alebo boli rozmnožené a viazané hrebeňovou väzbou.

6.1 Vydané vzdelávacie materiály

Pre zabezpečenie regionálnych konferencií a vzdelávanie cirkevných tímov boli doposiaľ pripravené a vydané nasledovné materiály:

Budovanie cirkevných tímov pre službu závislým a pre prevenciu. Príručka bola vydaná s podporou OZ Asistenčné línie.

Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami: Kurz pre duchovných a pracovníkov cirkví, Konfrontovanie problémov s alkoholom a drogami. Uvedené materiály boli vydané s podporou Nadáciou HTA Slovakia.

Pre potreby seminára o zážitkovom vzdelávaní bola pripravená a rozmnožená príručka Facilitácia a rozbor zážitkových vzdelávacích aktivít. Príručka bola vydaná z prostriedkov neziskovej organizácie.

Pre potreby vzdelávania o 12 krokoch bola vydaná brožúra Cesta víťaza. Šlo o dotlač čítanky ku kurzu, ktorá vyšla v prvom vydaní v roku 2006.

Pre potreby zakladania svojpomocných skupín bola zostavená brožúra Ako založiť podpornú skupinu pre prevenciu recidívy. Brožúra je dostupná v elektronickej forme.

6.2 Pripravované materiály do tlače

Pre potreby vzdelávania o 12 krokoch AA bola pripravená do tlače Vzdelávacia príručka 12 krokov. Táto príručka bola revidovaná. Boli v nej zohľadnené poznatky našej doterajšej práce s komunitou závislých. Bola vytlačená s podporou Vydavateľstva Slza v januári 2009.

Pre potreby vzdelávania cirkevných tímov je pripravovaná séria vzdelávacích materiálov – Rovnica závislosti, Závislosť a rodina, Dvanásť krokov správnym smerom, Služby podporných skupín, Iné závislosti. Časť z nich bude vydaná na DVD nosičoch, časť rozmnožená.

Pre prácu so zotavujúcou sa komunitou bola preložená príručka Hnev: Príručka o zdravom hneve pre laikov. Príručka bude dostupná na CD nosičoch.

Pre potrebu preventívnej práce cirkevných tímov i na školách bola preložená príručka Ako posilniť ochranné faktory u detí: Príručka pre učiteľov o rozvíjaní sociálnych zručnosti. Príručka bude dostupná na CD nosičoch.

7. Príspevky na konferenciách, vystúpenia v médiách, kontakty s cirkevnými spoločenstvami

Nezisková organizácia napĺňa svoje poslanie aj formou osvetovej činnosti a vzdelávania laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva.

Počas roka 2008 pracovníci neziskovej organizácie napĺňali tento zámer nielen v rámci individuálnych konzultácií, poradenstva a v rámci už uvedených činností, ale aj aktívnou účasťou na konferenciách, cirkevných zhromaždeniach a príspevkami v médiách.

7.1 Konferencie

Riaditeľ neziskovej organizácie sa 28. – 30. januára 2008 zúčastnil na medzinárodnej konzultácii organizovanej neziskovou organizáciou Genesis Social Enterprise v Alfretone, Veľkej Británii. Konzultácia bola zameraná na možnosti kooperácie neziskových organizácií v oblasti služieb v miestnych komunitách a na získavanie grantov a alternatívnych zdrojov v prospech služby v miestnych komunitách.

7.2 Masovokomunikačné prostriedky

V roku 2008 pokračovalo vydávanie príspevkov neziskovej organizácie v Podtatranských novinách rubrika pod názvom „Život bez závislostí“. Príspevky boli počas prvého polroka zverejňované raz za dva týždne. Príspevky Joyce De Ridder pojednávali o problémoch súvisiacich so závislosťou a zotavovaním.

Rubrika obsahovala aj kontaktné informácie na neziskovú organizáciu. Na každý príspevok čitatelia reagovali, takže nezisková organizácia mala možnosť aj takýmto spôsobom pomáhať jednotlivcom, rodinám, odborníkom pracujúcim so závislými a ich rodinami. Okrem priamych kontaktov rubrika slúžila aj v oblasti osvetovej práci s verejnosťou.

II. Ročná účtovná závierka

1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2008 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 1 301 615,00 Sk, celkové výdaje činili 1 198 832,00 Sk. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 102 783,00 Sk.

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdavkov je obsiahnuté v účtovnej uzávierke.

3. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorom Štefanom Ševčikom na výročnom stretnutí správnej rady dňa 7. marca 2009.

Revízor odporučil Správnej rade schváliť účtovnú závierku za rok 2008 bez výhrad, čo aj Správna rada urobila svojím uznesením číslo 2 zo dňa 7. marca 2009.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

1. Zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka 2008

Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder oznámili Správnej rade na jej októbrovom zasadnutí svoj zámer vrátiť sa späť do USA. V súvislosti s týmto zámerom rezignovali na svoje členstvo v Správnej rade. Ďalšia spolupráca s neziskovou organizáciou bude pokračovať v rámci ich participácie na jednotlivých projektoch.

Na základe tejto skutočnosti začala Správna rada zabezpečovať potrebné zmeny v obsadení uvoľnených miest v Správnej rade.

Záver

Výročná správa bude schválená Správnou radou schválená dňa 7. marca 2009. V zmysle štatútu neziskovej organizácie bude pre verejnosť dostupná v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

Výročná správa za rok 2007

Stiahni Výročnú Správu 2007>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiacie so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

  • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

  • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej

verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

  • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

  • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

  • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2007

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2007, ktoré Správna rada schválila na svojom zasadnutí 24. marca 2007.

Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci n.o.: Joe Ann Shelton, M.A., Joyce De Ridder, PhD., ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová, Mgr. Beáta Černáková, Anna Škrabská a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2007.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Vzdelávacie skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v utorok, v čase 13.00 – 15.00 hod. Počas roka 2007 bolo vzdelávanie realizované v piatich skupinách, ktoré sa oboznamovali s Dvanástimi krokmi v rámci osemtýždenných vzdelávacích cyklov. Vzdelávania sa nepravidelne zúčastňovali 4 pracovníci OLÚP/CPLDZ a 110 pacientov:

 • 6. februára – 27. marca 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 25 pacientov OLÚP

 • 3. apríla – 22. mája 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 23 pacientov OLÚP

 • 29. mája – 17. júla 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 19 pacientov OLÚP

 • 4. septembra – 23. októbra 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 13 pacientov OLÚP

 • 30. októbra – 11. decembra 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 30 pacientov OLÚP

Každá vzdelávacia skupina začínala úvodným stretnutím, na ktorom sa záujemcovia oboznámili s podstatou Programu 12 krokov a Dohovorom vzdelávacej skupiny. (Program 12 krokov zostavili v roku 1935 v USA anonymní alkoholici. Program sa odvtedy rozšíril do vyše 120 krajín sveta a úspešne ho používajú milióny ľudí, ktorí sa pomocou neho zotavujú z rôznych látkových i nelátkových závislostí. V súčasností fungujú státisíce svojpomocných skupín, v ktorých sa stretávajú milióny zotavujúcich ľudí.)

Na úvodnom stretnutí sa zvyčajne zúčastnilo 30 – 45 pacientov. Z ich radov sa sformovala 13 – 30 členná skupina, ktorá v rámci osemtýždenného cyklu študovala 12 krokov.

1.2 Vzdelávanie o prevencii recidívy

V roku 2007 nezisková organizácia začala na Prednej Hore nový program Prevencia recidívy. Program je určený pacientom, ktorí sú na liečení viac než jedenkrát a majú problém s udržaním si abstinencie. Aj tento program je rozvrhnutý do ôsmych týždňov. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Konal sa každý štvrtok od 13.00 – 15.00 hod.

Až dve tretiny účastníkov tohto vzdelávacieho programu sa zúčastňovali aj na programe 12 krokov, čo výrazným spôsobom prispieva zvýšeniu ich šancí na úspešné zotavovanie sa.

V roku 2007 sa realizovalo vzdelávanie v tomto programe v rámci dvoch študijných skupín a pravidelne sa na ňom zúčastňovala jedna pracovníčka OLÚP a 44 pacientov:

 • 30. augusta – 19. októbra 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 15 pacientov a 1 pracovníčka OLÚP

 • 25. októbra – 13. decembra 2007

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 29 pacientov a 1 pracovníčka OLÚP

1.3 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania sa zúčastňovali aj na nedeľných stretnutiach svojpomocnej skupiny, na ktorých sa zúčastňovali aj členovia miestnych skupín AA v Poprade a v Kežmarku. Stretnutia trvali jednu hodinu.

Okrem účastníkov vzdelávacích skupín prichádzali na ne aj ďalší pacienti z jednotlivých oddelení. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 15 – 50 pacientov. V roku 2007 sa konalo 10 takýchto stretnutí.

Stretnutia boli pre pacientov príležitosťou oboznámiť sa s atmosférou svojpomocnej skupiny. V rámci stretnutia predsedajúci predniesol tému, ku ktorej sa mohli zúčastnení pripojiť zdieľaním svojej skúsenosti, sily a nádeje. Účastníci boli povzbudzovaní, aby po odchode z liečenia pokračovali v návšteve svojpomocných skupín v mieste svojho bydliska, regiónu a takto pokračovali vo svojom doliečovaní sa.

Štyri ženy a štyria muži z regiónu Poprad, ktorí absolvovali tréning 12 krokov, sa raz týždenne zúčastňujú na intenzívnom doliečovacom programe.

Podľa nám dostupných informácií viacerí absolventi tréningu navštevujú stretnutia svojpomocných skupín v mieste svojho bydliska. S absolventmi vzdelávania nezisková organizácia udržiava v rámci svojich možností aj naďalej kontakty.

1.4 Tréning interpersonálnych zručností v CPLDZ

Od začiatku roka 2007 v CPLDZ pokračoval nácvik interpersonálnych zručností. Počas trinásťtýždenných cyklov sa preberal nácvik zručností potrebných pre úspešné zotavovanie sa zo závislostí. Na stretnutiach sa preberali témy – ako začať a udržiavať rozhovor, vyjadrovanie a prijímanie komplimentov, neverbálna komunikácia, vyjadrovanie pocitov a rozprávanie o sebe, aktívne počúvanie, vyjadrovanie a prijímanie kritiky, prijímanie kritiky ohľadom užívania drog, odmietanie návrhov, rozširovanie siete sociálnej podpory, blízke a intímne vzťahy.

V roku 2007 sa v CPLDZ realizovali tri cykly nácvikov interpersonálnych zručností. Celkovo bolo realizovaných 40 stretnutí, na ktorých sa zúčastňovali 8 – 12 pacienti CPLDZ.

Stretnutia trvali dve hodiny a pozostávali z teoretickej a z praktickej časti, počas ktorej sa modelovali situácie súvisiace s témou stretnutia a prebiehal samotný nácvik zručností. Súčasťou tréningu boli aj cvičenia, ktoré účastníci vypracovávali počas týždňa.

Nácvik interpersonálnych zručností prebiehal v rámci jednotlivých cyklov, ktoré sa konali v nasledovných termínoch:

 • 5. január – 20. marec 2007

 • 27. marec – 26. jún 2007

 • 4. september – 13. december 2007

1.5 Stretnutie rodinnej terapie

23. februára 2007 Joyce De Ridder a Jozef Brenkus na stretnutí rodinnej terapie OLÚP oboznámili zúčastnených rodičov a príbuzných závislých s činnosťou Al-Anon, svojpomocnou skupinou pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých.

Členovia skupín Al-Anon taktiež používajú pre svoje zotavovanie sa z dôsledkov závislosti blízkeho človeka Program 12 krokov.

Aktivity na Prednej Hore počas roka 2007 zabezpečovali Joe Ann Shelton, Joyce De Ridder, Jana Jurčová, Jozef Brenkus, Beáta Černáková a Anina Škrabská. Okrem zmluvných pracovníkov sa na aktivitách podieľali aj dobrovoľníci neziskovej organizácie, ktorí používajú program 12 krokov pre vlastné zotavovanie sa.

1.6 Aktivity konané v spolupráci s partnermi na Slovensku a zo zahraničia

Okrem uvedených aktivít v roku 2007 nezisková organizácia zabezpečila pre Prednú Horu aj niekoľko aktivít v spolupráci so svojimi partnermi na Slovensku a v zahraničí.

Hudobné a spevácke aktivity

V rámci spolupráce s cirkevným zborom Bratskej jednoty baptistov v Poprade nezisková organizácia sprostredkovala vystúpenie hudobnej country skupiny a vianočné vystúpenie speváckych zborov.

Stretnutia so zotavujúcimi sa z USA

V dňoch 25. – 27. septembra 2007 sa na základe dohovoru s vedením OLÚP konali besedy s hosťami neziskovej organizácie – Bruceom Johnsonom, Johnom Bellisom a Kenom Van Tuinenom. Hostia v rámci stretnutí na jednotlivých oddeleniach, ale aj počas spoločných stretnutí s pacientmi a pracovníkmi ústavu, hovorili o svojej skúsenosti so zotavovaním sa z látkových i nelátkových závislostí, ako aj o skúsenostiach s Programom 12 krokov v rámci liečby závislostí a doliečovania v USA.

Počas návštevy CPLDZ sa okrem stretnutia s pacientmi Centra konalo aj modelové stretnutie anonymných narkomanov. Pre väčšinu pacientov to bola prvá skúsenosť s dynamikou svojpomocnej skupiny a hodnotili ju veľmi pozitívne.

Trojdenný pobyt v OLÚP bol hodnotený pracovníkmi ústavu i samotnými pacientmi ako veľmi prospešný pre ich zotavovanie sa. Stretnutia na jednotlivých oddeleniach a počas spoločných stretnutí konali besedy so zotavujúcimi sa hosťami.

Nácvik interpersonálnych zručností v rámci zážitkového učenia

V dňoch 1. – 4. októbra 2007 sa na základe dohovoru s vedením CPLDZ konal nácvik interpersonálnych zručností formou zážitkového učenia s hosťami Garrym a Nancy Stormovými.

Zážitkové učenie prebiehalo v prírode a bolo zamerané na nasledovné oblasti: riešenie problémov, uvedomenie si hnevu, uvedomenie si negatívneho zmýšľania, vyjadrovanie a prijímanie kritiky.

V rámci tohto vyučovania mali pacienti Centra príležitosť uvedomiť si rozdiel medzi intelektuálnym pochopením zručnosti a schopnosťou zručnosť používať. Pacienti aj ich terapeut Centra hodnotili nácvik veľmi pozitívne a vyjadrili prianie, aby bolo možné v spolupráci s manželmi Stormovými pokračovať.

Hodnotenie aktivít na Prednej Hore

Na stretnutiach s vedením OLÚP boli aktivity, ktoré konala, resp. zabezpečovala nezisková organizácia hodnotené veľmi priaznivo. Pri stretnutiach s vedením ústavu i terapeutmi bolo konštatované, že u pacientov, ktorí sa zúčastňovali na vzdelávaní a aktivitách, je možné pozorovať zvýšený záujem o svoje zotavovanie. Prejavovalo sa to v aktívnom prístupe k liečbe i v rámci budovania vzťahov s komunitou liečebne a vlastnou rodinou.

Pacienti, ktorí sa zúčastňovali na aktivitách Života bez závislostí, pozitívne hodnotili prínos jednotlivých programov pre ich zotavovanie. Viacerí z nich sa po príchode domov zapojili do činnosti podporných skupín v mieste svojho bydliska.

2. Podporné vzdelávanie na Špeciálnej základnej škole v Spišskej Novej Vsi

2.1 Podporné vzdelávanie

Podporné vzdelávanie v roku 2007 prebiehalo na ŠZŠ v rámci experimentálneho overovania projektu „Podporné vzdelávanie detí z rizikových rodín v oblasti protidrogovej prevencie pre 1. a 2. stupeň ZŠ v podmienkach špeciálnej základnej školy“, nad ktorým mal gesciu Štátny pedagogický ústav v Bratislave, v zastúpení PhDr. Margity Levčíkovej, CSc.

Podporné vzdelávanie prebiehalo v rámci jednej vyučovacej hodiny týždenne. Počas stretnutí sa žiaci oboznamovali so šiestimi tematickými okruhmi – závislosť ako choroba, identifikácia a vyjadrenie pocitov, riešenie problémov, liečba a zotavovanie, dôveryhodní ľudia, vyrovnávanie sa so situáciami.

Predmetom experimentálneho overovania bolo zisťovanie efektívnosti podporného vzdelávania v rámci 1. a 2. stupňa ŠZŠ. Facilitátormi projektu pre mladších žiakov boli Beáta Černáková a Anna Škrabská; pre starších žiakov Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

Projekt bol ukončený v júni 2007. Bol financovaný z prostriedkov neziskovej organizácie, nakoľko KŠÚ v Košiciach nevyčlenil škole rozpočtované finančné prostriedky a škola nezískala potrebné prostriedky ani z grantu, o ktorý požiadala Protidrogový fond. (V roku 2008 ŠZŠ refundovala neziskovej organizácie výdaje za stravu a cestovné náklady lektorov.)

2.2 Hodnotiace konferencie

Výsledky experimentálneho overovania boli hodnotené na dvoch konferenciách – konferencie pre pracovníkov ŠZŠ v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa konala 11. júna 2007 a Krajského seminára protidrogovej prevencie, ktorý sa konal v priestoroch ŠZŠ dňa 29. októbra 2007.

Hodnotiaca konferencia pre pracovníkov školy

V rámci hodnotenia z pohľadu realizačného tímu a participujúcich pedagógov školy bolo konštatované, že štruktúra podporného vzdelávania bola v kontexte ŠZŠ vhodná – cyklické opakovanie tém (4x 6 tém) umožňovalo u žiakov upevňovanie obsahu jednotlivých tém a ich zvnútornenie. Forma zážitkového učenia vťahovala žiakov do procesu a pomáhala im odstraňovať bariéry vytvárané dysfunkčnou rodinou. Vytvorenie skupiny žiakov z viacerých ročníkov vytváralo pocit spolupatričnosti, dôvery a otvorenosti pre hľadanie nových riešení starých problémov.

Zároveň bolo konštatované, že materiály, ktoré boli v rámci experimentálneho overovania používané, je potrebné upraviť na podmienky žiakov ŠZŠ – najmä časť dotazníkov (nástrojov na meranie efektívnosti procesu). Uvedený problém bol v záverečnom hodnotení žiakov riešený prostredníctvom kvalitatívneho hodnotenia zvládnutia tém formou štruktúrovaného rozhovoru so skupinou.

Ostatní pedagógovia školy – ktorí pracovali so zúčastnenými žiakmi na experimente v rámci iných vyučovacích predmetov – konštatovali, že u žiakov bolo možné pozorovať pozitívne zmeny tak v správaní, ako aj v prístupe k ich školským povinnostiam. Kolektív pedagógov odporúčal, aby škola pokračovala v používaní podporného vzdelávania aj po ukončení experimentu a aby získané skúsenosti s podporným vzdelávaním boli začlenené do koncepcie protidrogovej prevencie školy.

Krajský seminár protidrogovej prevencie

Organizátormi seminára bol Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Krajský školský úrad v Košiciach, Život bez závislostí, n.o. a Špeciálna základná škola v Spišskej Novej Vsi.

Seminár bol zameraný na problematiku protidrogovej prevencie, ako aj na hodnotenie skúseností s experimentálnym overovaním podporného vzdelávania detí zo závislých rodín v podmienkach Špeciálnej základnej školy.

Na protidrogovú prevenciu bola zameraná prednáška Joyce De Ridder „Redukcia rizikových faktorov a posilňovanie ochranných faktorov v protidrogovej prevencii“.

Hodnotenie experimentálneho overovania bolo reflektované v úvodnom referáte riaditeľky školy Mgr. Márie Fabšíkovej „Projekt podporného vzdelávania protidrogovej prevencie v podmienkach ŠZŠ“ a v referátoch Jozefa Brenkusa „Interpretácia skúseností z realizácie programu protidrogovej prevencie v ŠZŠ“ a Margity Levčíkovej „Vyhodnotenie realizácie protidrogovej prevencie v podmienkach ŠZŠ.“ Na referát Jozefa Brenkusa nadväzoval blok praktických ukážok aktivít podporného vzdelávania, ktorý s realizátormi projektu zabezpečili participujúci pedagógovia školy Iveta Karabelová a Božena Kukurová. Následne prebehla diskusia k uvedeným referátom, ako aj informácie účastníkov seminára o inovatívnych formách realizácie protidrogovej prevencie v ich inštitúciách.

Dr. Margita Levčíková vo svojom referáte konštatovala, že program podporného vzdelávania je „vhodný pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia – žiakmi špeciálnej základnej školy, ktorí majú závislých rodičov na alkohole alebo drogách s cieľom nadobudnúť sociálne zručnosti uľahčujúce ich náročné životné situácie, ako aj  prispieť k ich zdravému osobnostnému vývinu“.

V záveroch seminára bolo odporúčané, aby podporné vzdelávanie, ktoré sa experimentálne overovalo na ŠZŠ v Spišskej Novej Vsi, bolo dostupné aj pre iné školy a inštitúcie, ktoré by ho mohli používať v rámci svojich činností. Pri tejto príležitostí boli účastníci seminára oboznámení s akreditovanými vzdelávacími aktivitami neziskovej organizácie, ktoré boli v roku 2007 schválené Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie. Táto vzdelávacia aktivita ju určená terapeutom, sociálnym pracovníkom, učiteľom a zamestnancom rôznych združení a organizácií, ktorí sa zameriavajú na prácu s rodinou trpiacou v dôsledku závislostí, najmä tým, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi z týchto rodín.

3. Aktivity s deťmi zo závislých rodín

3.1 Letný tábor „Klub 12“

V dňoch 29. júla – 10. augusta 2007 sa konali dva prevenčno-rekreačno-vzdelávacie tábory pre deti vyrastajúce v rodine, ktorá má problémy so zneužívaním alkoholu.

Tábor bol opäť zorganizovaný v chatovej oblasti Žabienec, v blízkosti obce Šuňava, v okrese Poprad, v rekreačnom zariadení Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s., so sídlom vo Svite. Zúčastnilo sa ho 31detí, ktorých rodičia sa liečili na Prednej Hore a deti matiek, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách Života bez závislostí.

Tábor nadväzoval na témy a skúsenosti z predchádzajúceho roka, ale výrazným spôsobom formou zážitkového učenia prehlboval osvojené poznatky. Počas tábora sa v dopoludňajšom programe rozoberali témy – závislosť, pocity, som špeciálny, riešenie problémov a dôveryhodní ľudia. Na vyučovanie nadväzovali aktivity, ktoré formou zážitkového učenia prehlbovali danú tému a umožňovali jej aplikáciu v každodennom živote. Popoludní sa deti zúčastňovali na športových a záujmových aktivitách – ručných prácach, bábkarskom krúžku.

Chod tábora zabezpečovalo 14 a 12 pracovníkov a dobrovoľníkov neziskovej organizácie. Vedením tábora bola poverená Jana Jurčová. Náklady na zorganizovanie tábora boli vo výške 43 974,- Sk.

3.2 Následné stretnutie s deťmi, ktoré sa zúčastnili na letných táboroch

Zámerom neziskovej organizácie je kontinuálne prispievať k zotavovaniu detí zo závislých rodín. Z toho dôvodu na letné tábory nadväzujú ďalšie aktivity – táborový spravodaj a štvrťročné stretnutia táborníkov. Cieľom týchto aktivít je upevňovať v deťoch získané poznatky a zároveň im umožniť budovanie zdravých vzťahov potrebných pre ich zotavovanie sa z dôsledkov závislosti vo vlastnej rodine.

V októbri 2007 bol účastníkom tábora zaslaný spravodaj (rozsah 6 strán formátu A4), ktorého cieľom bolo nielen upevniť kontakt s deťmi, ale aj formou súťažnej úlohy, tajničiek a povzbudenia k písomnému kontaktu prehlbovať aktivity vedúce k ich zotavovaniu.

V dňoch 23. – 24. novembra 2007 sa uskutočnilo potáborové stretnutie účastníkov tábora, na ktorom sa zúčastnilo 21 detí. Stretnutie bolo príležitosťou oživiť vzájomné kontakty, ale aj prehĺbiť poznatky súvisiace so závislosťou a zotavovaním. Súčasťou stretnutia boli aj rekreačné aktivity – hry a sobotňajší pobyt v zariadení AquaCity Poprad.

S vydávaním spravodaja a štvrťročnými stretnutiami účastníkov tábora mieni nezisková organizácia pokračovať aj v priebehu roka 2008. Náklady na spravodaj a potáborové stretnutie detí sú hradené z prostriedkov neziskovej organizácie.

4. Práca so závislými a ich rodinami

4.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Ženy z podtatranského regiónu, ktoré absolvovali na Prednej Hore vzdelávanie o 12 krokoch, majú možnosť pokračovať vo svojom doliečovaní. Viaceré z nich sa aktívne zúčastňujú na stretnutiach, ktoré sú zamerané na osobnú aplikáciu 12 krokov v každodennom živote. Túto službu zabezpečuje Joe Ann Shelton. Okrem stretnutí s týmito ženami sa venuje aj ďalším ženám. Pomáha im napredovať v kvalitnom zotavovaní a pripravuje ich na prácu s ďalšími ženami, ktoré hľadajú pomoc po svojom odchode z liečenia. Joe Ann takto pomáha 7 ženám v rozsahu 10 hodín týždenne.

Podobným spôsobom dostávajú následnú pomoc aj muži z tohto regiónu, ktorí absolvovali liečenie a vzdelávanie na Prednej Hore. Je zabezpečovaná prostredníctvom „sponzoringu“ dlhšie sa zotavujúceho alkoholika, ktorý bol pripravovaný na asistenciu iným zotavujúcim sa alkoholikom.

V priebehu roka 2007 bola poskytnutá aj pomoc absolventom tréningu z iných miest, najmä z Kežmarku a Ľubice. Pomoc bola zameraná na ich pokračovanie v zotavovaní a na pomoc ich rodinám. Táto pomoc pokračuje priebežne aj na úrovní telefonických konzultácií.

4.2 Pomoc pri zriaďovaní svojpomocných skupín

Závislosť je chronická choroba, ktorá si vyžaduje celoživotné zotavovanie a podporu zo strany rodiny i spoločnosti. Alkoholizmus sa však stáva nielen chorobou daného jednotlivca, ale aj celej rodiny. Z toho dôvodu je dôležitou súčasťou tréningu na Prednej Hore aj príprava pacientov na aktívne využívanie pomoci svojpomocných skupín. V prípade, že účastníci tréningu nemajú v mieste svojho pobytu možnosť navštevovať stretnutia svojpomocnej skupiny, je im ponúknutá možnosť asistencie pri jej zriadení. Pomoc pri zriaďovaní skupín je orientovaná na zakladanie podporných skupín pre závislých, ako aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov.

V roku 2007 bola takáto asistencia, resp. konzultácie poskytnuté pre zotavujúcich sa alkoholikov vo viacerých mestách Slovenska. V Kežmarku pomáhala nezisková organizácia počas roka v počiatočnej fáze fungovania svojpomocnej skupiny pre alkoholikov, ktorá vznikla koncom roka 2006.

4.3 Materské centrum Bambino

V roku 2007 pokračovali stretnutia žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia zo strany manželov, ktorí zneužívajú alkohol. Na stretnutiach sa prezentujú a diskutujú pre tieto ženy relevantné témy – problematika alkoholizmu, dopad závislosti na rodinu, násilie, výchova detí žijúcich v rizikovom prostredí alkoholizmu, ako aj témy súvisiace s osobným rastom a zotavovaním sa. Stretnutia sa konali v pondelok popoludní, celkovo 25 stretnutí, na ktorých sa zúčastňovalo 2 – 5 žien.

Aktivity neziskovej organizácie v materskom centre zabezpečovali Joyce De Ridder a Jana Jurčová. Náklady sú hradené z prostriedkov neziskovej organizácie.

4.4 Stretnutia žien so zameraním na sociálne aktivity

V roku 2007 nezisková organizácia začala aj so stretávaním žien, ktoré je zamerané na sociálnu integráciu zotavujúcich sa žien, na získavanie zdravých sociálnych vzťahov.

Stretnutia sú zamerané na budovanie sociálnych vzťahov a sociálnych zručností v bezpečnom prostredí, kde môžu hovoriť o svojich pocitoch, potrebách a problémoch. Stretnutia sa konajú spravidla raz mesačne. Počas roka 2007 sa uskutočnilo 8 stretnutí, na ktorých sa zúčastňovalo 10 – 12 žien – štyri pracovníčky a dobrovoľníčky neziskovej organizácie a osem zotavujúcich sa žien. Náklady na tieto stretnutia sú zabezpečované z prostriedkov neziskovej organizácie.

5. Akreditácia vzdelávacích aktivít

V júli 2007 nezisková organizácia predložila Ministerstvu školstva SR, akreditačnej komisii pre ďalšie vzdelávanie žiadosť o akreditáciu dvoch modulovo štruktúrovaných kurzov:

Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže – rozsah kurzu – 150 hodín

Modul A: Podporné vzdelávanie detí zo závislých rodín – 50 hodín

Modul B: Prevencia závislostí prostredníctvom posilňovania sociálnych zručností

– 50 hodín

Modul C: Implementácia Programu 12 krokov u detí zo závislých rodín – 50 hodín

Cieľovou skupinou vzdelávania sú terapeuti, sociálni pracovníci a učitelia, zamestnanci rôznych združení a organizácií, ktoré sa zameriavajú na prácu s rodinou trpiacou v dôsledku závislostí, najmä tí, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi z týchto rodín.

Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí a prevencia pred recidívou

– rozsah kurzu – 100 hodín

Modul A: Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí – 50 hodín

Modul B: Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve – 50 hodín

Cieľovou skupinou vzdelávania sú odborníci pracujúci so závislými klientmi v zdravotníckych zariadeniach, resocializačných strediskách, poradenských centrách a iných zariadeniach a organizáciách, ktoré sa venujú závislým od alkoholu a iných látok.

Akreditačná komisia 8. októbra 2007 rozhodla pod číslom 339/2007/1-2 o vydaní potvrdenia akreditácie pre obe vzdelávacie aktivity.

6. Vzdelávanie pracovníkov neziskovej organizácie a iných organizácií

6.1 Príprava pracovníkov letného tábora

V mesiacoch február – máj 2007 prebiehalo kontinuálne vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov pre prácu v letných táboroch pre deti zo závislých rodín. Zúčastnili sa na ňom aj dve pracovníčky OLÚP. Každá z nich bola súčasťou vzdelávacieho tímu tábora počas jedného týždňa.

V rámci vzdelávania sa preberali témy jednotlivých dní tábora a aktivít preberaných v malých skupinách. Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch neziskovej organizácie. Náklady na vzdelávanie boli hradené z prostriedkov neziskovej organizácie.

6.2 Vzdelávanie pracovníkov OZ Nelegál

15. – 16. novembra 2007 bolo realizované vzdelávanie pre prácu so Vzdelávacou príručkou 12 krokov pre OZ Nelegál, ktoré mieni Program 12 krokov integrovať do programu resocializácie v ich zariadení.

Súčasťou vzdelávania bolo aj uzavretie dohody o podmienkach používania vzdelávacích materiálov Života bez závislostí.

6.3 Vzdelávanie pracovníkov OZ NEOS

Od septembra 2007 začala nezisková organizácia vzdelávať 12 pracovníkov partnerskej organizácie NEOS, ktorá pôsobí v Poprade medzi mládežou a deťmi z jednotlivých sídlisk.

V roku 2007 bolo realizovaných 7 vzdelávacích stretnutí. Vzdelávanie pokračuje aj v roku 2008.

7. Príspevky na konferenciách, vystúpenia v médiách, kontakty s cirkevnými spoločenstvami

Nezisková organizácia napĺňa svoje poslanie aj formou osvetovej činnosti a vzdelávania laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva. V priebehu roka 2007 pracovníci neziskovej organizácie napĺňali tento zámer nielen v rámci individuálnych konzultácií, poradenstva a v rámci už uvedených činností, ale aj aktívnou účasťou na konferenciách, cirkevných zhromaždeniach a príspevkami v médiách.

7.1 Konferencie

Pracovníci neziskovej organizácie sa 15. septembra 2007 zúčastnili aj na Celoslovenskom zjazde AA/Al-Anon v Maninskej Tiesňave.

Joe Ann Shelton na tomto zjazde viedla seminár o zotavovaní, na ktorom sa zúčastnilo cca. 100 účastníkov. Joyce De Ridder viedla seminár o práci svojpomocnej skupiny pre rodinných príslušníkov, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 účastníkov.

7.2 Masovokomunikačné prostriedky

V roku 2007 bola na základe obojstrannej dohody zriadená v Podtatranských novinách rubrika pod názvom „Život bez závislostí“, v ktorej sú raz za dva týždne zverejňované príspevky Joyce De Ridder pojednávajúce o problémoch súvisiacich so závislosťou a zotavovaním.

Rubrika obsahuje aj kontaktné informácie na neziskovú organizáciu. Na každý príspevok niekto z čitateľov reaguje, takže nezisková organizácia má možnosť aj takýmto spôsobom pomáhať jednotlivcom, rodinám, odborníkom pracujúcim so závislými a ich rodinami. Okrem priamych kontaktov rubrika slúži aj v oblasti osvetovej práci s verejnosťou.

7.3 Rozvoj spolupráce s cirkevnými spoločenstvami

V roku 2007 nezisková organizácia v rámci svojich kontaktov s predstaviteľmi cirkví a cirkevných spoločenstiev konzultovala o potrebe podpory pre zotavujúcich sa alkoholikov a ich rodiny.

V rámci týchto konzultácií došlo k dohode s jednotlivými cirkvami o ochote podporovať prácu neziskovej organizácie formou modlitieb a iných foriem im dostupnej pomoci.

Život bez závislostí deklaroval svoju ochotu pomôcť cirkevným spoločenstvám v oblasti vzdelávania duchovných a pracovníkov zborov, ako aj v oblasti rozvoja zborových tímov zameraných na prevenciu závislosti a prácu so závislými a rodinami v cirkevných spoločenstvách a v miestnej komunite, kde pôsobia.

Vzdelávanie a asistencia pri budovaní zborových tímov by mala byť realizovaná od roku 2008.

8. Publikácie

V roku 2007 nezisková organizácia vydala brožúru Alkoholizmus u starších ľudí v náklade 1000 kusov.

Uvedené publikácia bola preložená, upravená a pripravená do tlače pracovníkmi neziskovej organizácie. Tlač vo výške 16 898,00 Sk bola zabezpečená a hradená z prostriedkov Nadácie HTA Slovakia v Banskej Bystrici.

V roku 2007 začali prípravy na vydanie vzdelávacieho DVD nosiča, ktorý bude obsahovať vzdelávací kurz Prevencia recidívy. Taktiež boli preložené dve publikácie zaoberajúce sa problematikou závislostí – jedna pre riadiacich pracovníkov vo firmách, druha pre duchovných cirkví. Obe publikácie sú zaradené do edičného plánu na rok 2008.

II. Ročná účtovná závierka

 1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2007 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 1 070 459,00 SKK, celkové výdavky činili 1 020 155,00 SKK. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 8 437,00 SKK.

 1. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v účtovnej uzávierke.

 1. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2007 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorom Štefanom Ševčikom na výročnom zasadnutí Správnej rady dňa 15. marca 2008.

Revízor odporučil Správnej rade schváliť účtovnú závierku za rok 2007 bez výhrad, čo aj Správna rada urobila svojím uznesením zo dňa 15. marca 2008.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

1. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2007

Správna rada na svojom zasadnutí 6. októbra 2007 v zmysle štatútu neziskovej organizácie konštatovala, že členstvo v Správnej rade končí Jolane Nátherovej. Na zasadnutí Správnej rady 15. marca 2008 bude predložený návrh na nového člena Správnej rady.

Záver

Výročná správa bola schválená Správnou radou schválená dňa 15. marca 2008. V zmysle štatútu neziskovej organizácie je pre verejnosť dostupná v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

Výročná správa za rok 2006

Stiahni Výročnú Správu 2006>>

 

Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiacie so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

  • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva

  • podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva

  • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov

  • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov

  • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2006

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2006, ktoré Správna rada schválila na svojom zasadnutí 26. marca 2006.

Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci n.o.: Joe Ann Shelton, M.A., Joyce De Ridder, PhD., ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Mgr. Beáta Kupská – Černáková, Jana Jurčová, Anna Škrabská a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2006.

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase 13.00 – 15.00 hod. Počas roka 2006 bolo vzdelávanie realizované v piatich skupinách, ktoré sa oboznamovali s Dvanástimi krokmi v rámci osemtýždenných vzdelávacích cyklov:

 • 18. január – 8. marec 2006

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 18 pacientov OLÚP

 • 15. marca – 3. mája 2006

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 20 pacientov OLÚP

 • 31. mája – 19. júla 2006

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 22 pacientov OLÚP

 • 30. augusta – 18. októbra 2006

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 13 pacientov a dve pracovníčky OLÚP

 • 18. októbra – 6. decembra 2006

Na vzdelávaní sa zúčastnilo 18 pacientov a dve pracovníčky OLÚP

Každá vzdelávacia skupina začínala úvodným stretnutím, na ktorom sa záujemcovia oboznámili s podstatou Programu 12 krokov a Dohovorom vzdelávacej skupiny. (Program 12 krokov zostavili v roku 1935 v USA anonymní alkoholici. Program sa odvtedy rozšíril do vyše 120 krajín sveta a úspešne ho používajú milióny ľudí, ktorí sa pomocou neho zotavujú z rôznych látkových i nelátkových závislostí. V súčasností fungujú státisíce svojpomocných skupín, v ktorých sa stretávajú milióny zotavujúcich ľudí.)

Na úvodnom stretnutí sa zvyčajne zúčastnilo 25 – 30 pacientov. Z ich radov sa sformovala 15 – 22 členná skupina, ktorá v rámci osemtýždenného cyklu študovala 12 krokov.

1.2 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania sa zúčastňovali aj na piatkových stretnutiach svojpomocnej skupiny, ktoré trvali jednu hodinu. Na stretnutia prichádzali okrem účastníkov tréningovej skupiny aj ďalší pacienti z jednotlivých oddelení. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 20 – 50 pacientov. V roku 2006 sa konalo 36 takýchto stretnutí.

Stretnutia boli pre pacientov príležitosťou oboznámiť sa s atmosférou svojpomocnej skupiny. V rámci stretnutia predsedajúci predniesol tému, ku ktorej sa mohli zúčastnení pripojiť zdieľaním svojej skúsenosti, sily a nádeje. Účastníci boli povzbudzovaní, aby po odchode z liečenia pokračovali v návšteve svojpomocných skupín v mieste svojho bydliska, regiónu a takto pokračovali vo svojom doliečovaní sa.

Sedem žien a jeden muž z regiónu Poprad, ktorí absolvovali tréning 12 krokov, sa každý týždeň zúčastňujú na intenzívnom doliečovacom programe.

Podľa nám dostupných informácií viacerí absolventi tréningu navštevujú stretnutia svojpomocných skupín v mieste svojho bydliska. S absolventmi vzdelávania nezisková organizácia udržiava aj naďalej v rámci svojich možností kontakty.

1.3 Tréning interpersonálnych zručností v CPLDZ

Od septembra 2006 sa piatkové stretnutia na Prednej Hore rozšírili aj o stretnutia na oddelení CPLDZ. Zúčastňovali sa na nich 8 – 14 pacienti. Na stretnutiach sa v rámci dvanásťtýždenných cyklov preberal nácvik interpersonálnych zručností, potrebných pre úspešné zotavovanie sa zo závislostí a následné doliečovanie.

V roku 2006 sa v CPLDZ konalo 13 stretnutí, preberali sa na nich nasledovné témy – ako začať a udržiavať rozhovor, vyjadrovanie a prijímanie komplimentov, neverbálna komunikácia, vyjadrovanie pocitov a rozprávanie o sebe, aktívne počúvanie, vyjadrovanie a prijímanie kritiky, prijímanie kritiky ohľadom užívania drog, odmietanie návrhov, rozširovanie siete sociálnej podpory, blízke a intímne vzťahy.

Aktivity na Prednej Hore v priebehu roka 2006 zabezpečovali Joe Ann Shelton, Joyce De Ridder, Jana Jurčová, Jozef Brenkus a od augusta 2006 aj Beáta Černáková a Anina Škrabská.

Okrem zmluvných pracovníkov sa ma aktivitách podieľali aj dobrovoľníčky Irena Vaníková, Viera Hazuchová a Jarmila Bekešová.

Na stretnutiach s vedením OLÚP boli uvedené aktivity hodnotené veľmi priaznivo. Vedenie konštatovalo, že u účastníkov vzdelávania a aktivít je možné pozorovať zvýšený záujem o svoje zotavovanie, čo sa prejavovalo v aktívnom prístupe k samotnej liečbe i v budovaní vzťahov s komunitou liečebne a vlastnou rodinou.

Pacienti, ktorí sa zúčastňovali na aktivitách Života bez závislostí, v kontaktoch s pracovníkmi liečebne a jej vedením veľmi pozitívne hodnotili prínos uvedených aktivít pre svoje zotavovanie.

Niektorí z účastníkov vzdelávania, dokonca aj po ukončení liečebného pobytu na Prednej Hore, dochádzali z vzdialených miest ukončiť svoj vzdelávací cyklus či na piatkové stretnutia svojpomocnej skupiny. Viacerí z nich sa po príchode domov zapojili do činnosti podporných skupín v mieste svojho bydliska, resp. v rámci svojho regiónu.

2. Podporné vzdelávanie na Špeciálnej základnej škole v Spišskej Novej Vsi

Podporné vzdelávanie bolo v roku 2006 realizované neziskovou organizáciou na ŠZŠ v rámci dvoch projektov.

Prvý projekt „Podporné vzdelávanie pre deti závislých rodičov pre 1. a 2. stupeň ZŠ“ sa začal na ŠZŠ realizovať v školskom roku 2005/2006, na základe dohody uzavretej medzi ŠZŠ a OZ EWAP. Keďže OZ EWAP v decembri 2005 ukončilo svoju činnosť, pokračovateľom projektu sa stal Život bez závislostí, n.o. Predmetom projektu bolo overovanie použiteľnosti programu podporného vzdelávania Aj deťom sa dá pomôcť v podmienkach ŠZŠ. Program bol vyvinutý v USA a do slovenčiny bol preložený OZ EWAP.

Koordinátorkou projektu bola Joyce De Ridder. Facilitátormi projektu boli – pre mladších žiakov Beáta Kupská a Jana Jurčová; pre starších žiakov Jozef Brenkus a Jolana Nátherová.

Podporné vzdelávanie prebiehalo 24 týždňov v rámci jednej vyučovacej hodiny týždenne. V každom polroku bolo realizovaných 12 stretnutí. V rámci stretnutí sa žiaci oboznamovali s šiestimi tematickými okruhmi – závislosť ako choroba, identifikácia a vyjadrenie pocitov, riešenie problémov, liečba a zotavovanie, dôveryhodní ľudia, vyrovnávanie sa so situáciami.

Na vzdelávanie v škole nadväzoval jednodenný výjazd so žiakmi do Slovenského raja, Podlesku, ktorý sa konal 19. júna 2006 a vyhodnotenie projektu na pracovnom seminári s učiteľmi školy, ktorý prebiehal 20. júna 2006.

Na pracovnom seminári bol učiteľom predstavený program, názorne predvedená vyučovacia hodina, na ktorú nadväzovala rozprava. Zúčastnení pedagógovia konštatovali, že program mal na zúčastnených žiakov pozitívny vplyv, čo sa prejavilo v ich správaní v škole, ale aj vo vyjadrovacích schopnostiach o sebe, svojej rodine a probléme alkoholizmu. Vedenie školy informovalo o postrehoch z výjazdu – docenili spôsob práce s deťmi a ich kooperáciu s vedúcimi a navzájom. Riaditeľka školy, Mgr. Mária Fabšíková, informovala o zámere pokračovať v rozvíjaní tohto programu na škole v rámci nového projektu, ktorý bol vo februári 2006 prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach predložený na schválenie Ministerstvu školstva SR.

Druhý projekt „Podporné vzdelávanie detí z rizikových rodín v oblasti protidrogovej prevencie pre 1. a 2. stupeň ZŠ v podmienkach špeciálnej základnej školy“ sa realizuje v školskom roku 2006/2007 a na základe schválenia MŠ SR prebieha pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu. Predmetom experimentálneho overovania je okrem posudzovania kultúrnej relevantnosti vzdelávacieho materiálu zisťovanie efektívnosti vzdelávania v rámci 1. a 2. stupňa ŠZŠ. Cieľom projektu je popri uvedených skutočnostiach aj vytvorenie metodiky selekcie žiakov pre podporné vzdelávanie, spracovanie manuálu pre vzdelávanie koordinátorov protidrogovej prevencie na školách a pracovníkov v oblasti mimoškolských činností.

Facilitátormi projektu sú pre mladších žiakov Beáta Kupská a Anna Škrabská; pre starších žiakov Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

Druhý projekt bude ukončený v júni 2007 a jeho výsledky budú prezentované v októbri 2007 na pracovnom seminári.

Okrem podporného vzdelávania prebiehalo na škole, v rámci mimoškolských aktivít, aj stretávanie Klubu 12. (Klub 12 používa ako východisko pre svoje aktivity Program 12 krokov.)

Na klubových aktivitách sa zúčastňovali žiaci, ktorí absolvovali podporné vzdelávanie v minulom školskom roku. Aktivity Klubu 12 zabezpečuje Beáta Černáková a Anna Škrabská.

Financovanie podporného vzdelávania bolo v školskom roku 2005/2006 zabezpečované z prostriedkov neziskovej organizácie Život bez závislostí. V školskom roku 2006/2007 sa malo realizovať z prostriedkov MŠ SR a neziskovej organizácie Život bez závislostí. Do konca roka 2006 však neboli finančné prostriedky pridelené, takže aktivity boli plne hradené z prostriedkov neziskovej organizácie. V prípade pridelenia finančných prostriedkov bude Životu bez závislostí refundovaná finančná čiastka plánovaná v rozpočte projektu.

Práca Klubu 12 mala byť hradená z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom školských poukazov pre mimoškolské aktivity. Do konca roka 2006 však bola hradená z prostriedkov Života bez závislostí.

3. Aktivity s deťmi zo závislých rodín

3.1 Letný tábor „Klub 12“

V dňoch 23. – 29. júla 2006 sa konalo pilotné testovanie prevenčného rekreačno-vzdelávacieho tábora pre deti vyrastajúce v rodine, ktorá má problémy so zneužívaním alkoholu.

Tábor bol pripravovaný v spolupráci s Jerrym Moem, popredným odborníkom z USA pre prácu s deťmi zo závislých rodín, ktorý takéto tábory organizuje už vyše 25 rokov.

Tábor bol zorganizovaný v chatovej oblasti Žabienec, v blízkosti obce Šuňava, v okrese Poprad, v rekreačnom zariadení Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s., so sídlom vo Svite. Zúčastnilo sa ho 16 detí – 8 chlapcov a 8 dievčat vo veku 8 – 12 rokov. Išlo o detí rodičov, ktorí sa liečili na Prednej Hore a deti matiek, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách Života bez závislostí v  Materskom centre Bambíno.

Počas tábora sa v dopoludňajšom programe rozoberali témy – závislosť, pocity, riešenie problémov a dôveryhodní ľudia, som špeciálny – na vyučovanie nadväzovali aktivity, ktoré formou zážitkového učenia prehlbovali danú tému a umožňovali jej aplikáciu v každodennom živote. Popoludní sa deti zúčastňovali na športových a záujmových aktivitách – ručných prácach, bábkarskom krúžku.

Chod tábora zabezpečovalo 12 dospelých – pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Vedením tábora bola poverená Beáta Kupská. Náklady na zorganizovanie tábora vo výške 45 tisíc korún boli hradené z prostriedkov neziskovej organizácie.

3.2 Následný seminár pre rodičov a detí, ktoré sa zúčastnili na letnom tábore „Klub 12“

Zámerom neziskovej organizácie je prispievať nielen k zotavovaniu závislých, ale aj k uzdravovaniu celej rodiny. Z toho dôvodu bol 28. októbra 2006 zorganizovaný celodenný pracovný seminár pre rodičov a detí. Cieľom seminára bolo umožniť rodičom a deťom nenásilnou formou hovoriť o probléme alkoholizmu, jeho dôsledkoch, ale aj o možnostiach zotavovania sa.

Na seminári sa zúčastnilo 14 rodičov a 12 detí. V rámci seminára boli zorganizované oddelené stretnutia pre deti a rodičov. Počas týchto stretnutí si deti opakovali znalosti a zručnosti, ktoré si osvojovali v tábore a precvičovali si bábkarský program, ktorý predstavili rodičom. Na stretnutí rodičov s pracovníkmi neziskovej organizácie boli rodičia oboznámení s priebehom tábora a jednotlivými aktivitami. Táto časť stretnutia bola veľkým prínosom. Rodičia totiž dokázali vzájomne hovoriť o svojej závislosti a jej dôsledkoch na rodinu, ale aj o pozitívnom vplyve tábora na ich deti. Prejavili záujem o účasť ich detí aj na nasledujúcom tábore.

Počas spoločného programu deti predstavili rodičom bábkarský program a každé dieťa dostalo ako dar bábku, ktorú môže používať doma, ale aj v rámci aktivít konaných v Klube 12. V druhej časti spoločného programu mali jednotlivé rodiny možnosť, v rámci spoločenskej hry, na ktorej sa z každou rodinou zúčastňoval aj pracovník neziskovej organizácie, hovoriť o problematike závislosti a zotavovaní sa. Rozhovory boli veľmi otvorené a osobné. Mnohé rodiny prvýkrát otvorene hovorili o problémoch, ktoré rodina prežíva v dôsledku choroby alkoholizmu.

Rodičom i deťom sa seminár natoľko páčil, že žiadali o zorganizovanie ďalšieho seminára pred nasledujúcim letným táborom. Na pracovnom seminári sa zúčastnili aj všetci pracovníci, ktorí zabezpečovali chod tábora. Náklady na seminár boli finančne hradené z prostriedkov neziskovej organizácie.

3.3 Následná práca – „Klub 12“

Keďže časť detí, ktoré sa zúčastnili na letnom tábore, pochádza z Popradu a okolia, bola na pracovnom seminári konzultovaná aj možnosť pokračovania práce s deťmi v rámci stretnutí Klubu 12. Na základe prejaveného záujmu rodičov i detí, bolo rozhodnuté, že od novembra 2006 sa budú v Materskom centre Bambino konať stretnutia Klubu 12.

Na stretnutiach sa zúčastňuje týždenne 4 – 10 detí. Ide o účastníkov tábora a ich priateľov. Aktivity zabezpečuje Beáta Černáková v spolupráci s Annou Škrabskou a Jarmilou Bekesovou. Náklady klubu boli hradené z prostriedkov Života bez závislostí.

4. Práca so závislými a ich rodinami

4.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Ženy z podtatranského regiónu, ktoré absolvovali na Prednej Hore vzdelávanie o 12 krokoch, majú možnosť pokračovania vo svojom doliečovaní. Sedem z nich sa aktívne zúčastňuje na stretnutiach, ktoré by bolo možné nazvať „terapeutickým vzdelávaním“. Stretnutia sú zamerané na osobnú aplikáciu 12 krokov v každodennom živote. Túto službu zabezpečuje Joe Ann Shelton. Okrem stretnutí s týmito ženami sa venuje aj ďalším ženám. Pomáha im napredovať v kvalitnom zotavovaní a pripravuje ich na prácu s ďalšími ženami, ktoré hľadajú pomoc po svojom odchode z liečenia. Podobným spôsobom dostáva následnú pomoc aj jeden z mužov z tohto regiónu, ktorý absolvoval liečenie a vzdelávanie na Prednej Hore. Aj on je pripravovaný na asistenciu iným mužom.

V priebehu roka 2006 bola poskytnutá aj pomoc absolventom tréningu z iných miest. Pomoc bola zameraná na ich pokračovanie v zotavovaní a na pomoc ich rodinám. Táto pomoc pokračuje priebežne aj na úrovní telefonických konzultácií.

4.2 Pomoc pri zriaďovaní svojpomocných skupín

Závislosť je chronická choroba, ktorá si vyžaduje celoživotné zotavovanie a podporu zo strany rodiny i spoločnosti. Alkoholizmus sa však stáva nielen chorobou daného jednotlivca, ale aj celej rodiny. Z toho dôvodu je dôležitou súčasťou tréningu na Prednej Hore aj príprava pacientov na aktívne využívanie pomoci svojpomocných skupín. V prípade, že účastníci tréningu nemajú v mieste svojho pobytu možnosť navštevovať stretnutia svojpomocnej skupiny, je im ponúknutá možnosť asistencie pri jej zriadení. Pomoc pri zriaďovaní skupín je orientovaná na zakladanie podporných skupín pre závislých, ako aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov.

V roku 2006 bola takáto asistencia, resp. konzultácie poskytnuté pre zotavujúcich sa alkoholikov v Trebišove, Bardejove a Kežmarku. V Kežmarku príprava vyústila do začatia pravidelných stretnutí svojpomocnej skupiny pre alkoholikov. Stretnutia sa konajú každý pondelok.

4.3 Materské centrum Bambino

Na základe pozvania pracovníčky Materského centra Bambino sa raz v týždni konajú stretnutia 2 – 12 žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia zo strany manželov, ktorí zneužívajú alkohol. Na stretnutiach sa prezentujú a diskutujú pre tieto ženy relevantné témy – problematika alkoholizmu, dopad závislosti na rodinu, násilie, výchova detí žijúcich v rizikovom prostredí alkoholizmu, ako aj témy súvisiace s osobným rastom a zotavovaním sa.

Aktivity neziskovej organizácie v materskom centre zabezpečujú Joyce De Ridder a Jana Jurčová a sú náklady sú hradené z prostriedkov neziskovej organizácie.

5. Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov neziskovej organizácie

5.1 Príprava letného tábora

V júli v rámci kontinuálneho vzdelávania prebiehalo dvojdenné školenie pracovníkov neziskovej organizácie, ku ktorému boli prizvaní aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali počas tábora pre deti so závislých rodín. V rámci vzdelávania sa preberali témy jednotlivých dní tábora a aktivít preberaných v malých skupinách.

5.2 Príprava vzdelávania o interpersonálnych zručnostiach

V septembri 2006 sme začali prácu s drogovo závislými na Prednej Hore. Predmetom vzdelávania je nácvik interpersonálnych zručností, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešné zotavovanie.

Vzdelávaniu drogovo závislých predchádzalo priebežné vzdelávanie pracovníkov neziskovej organizácie Jozefa Brenkusa, Beáty Černákovej a Jany Jurčovej, ktoré zabezpečovala Joyce De Ridder.

Nácvik interpersonálnych zručností by mal v budúcnosti byť súčasťou vzdelávania, ktoré nezisková organizácia mieni ponúknuť zotavujúcim sa v miestnych komunitách.

5.3 Vzdelávanie pracovníkov v iných inštitúciách

V roku 2006 sa v rámci certifikovaných kurzov Základy sociálnej práceSociálneho poradenstva, ktoré organizujú Združenie abstinentov Slovenska a Asociácia socioterapeutických klubov Slovenska, vzdelávala Anna Škrabská. Vzdelávanie je rozvrhnuté na víkendy v mesiacoch október 2006 – máj 2007 a je plánované v rozsahu 320 hodín.

6. Príspevky na konferenciách, zhromaždeniach cirkevných zborov a vystúpenia v médiách

Nezisková organizácia napĺňa svoje poslanie aj formou osvetovej činnosti a vzdelávania laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva. V priebehu roka 2006 pracovníci neziskovej organizácie napĺňali tento zámer nielen v rámci individuálnych konzultácii, poradenstva a v rámci už uvedených činností, ale aj aktívnou účasťou na konferenciách, cirkevných zhromaždeniach a príspevkami v médiách.

6.1 Konferencie

Pracovníci neziskovej organizácie sa 3. júna 2006 zúčastnili na zjazde AA/Al-Anon v Brne, Českej republike. Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder tam na základe pozvania viedli odborné semináre.

Pracovníci neziskovej organizácie sa 23. septembra 2006 zúčastnili aj na Celoslovenskom zjazde AA/Al-Anon v Modrej. Joe Ann Shelton na tomto zjazde viedla seminár o recidíve a Joyce De Ridder o práci svojpomocnej skupiny pre rodinných príslušníkov.

23. septembra 2006 Beáta Černáková predniesla na Katechetickej konferencii KETM PF UMB príspevok „Ako pracovať s deťmi z dysfunkčných rodín“.

2. decembra 2006 bol tím pracovníkov neziskovej organizácie pozvaný do Michaloviec, aby zabezpečil celodenné vzdelávanie pracovníkov ECM v oblasti práce so závislými a ich rodinami.

6.2 Zhromaždenia cirkevných zborov

11. júna 2006 Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder na základe pozvania miestneho zboru Apoštolskej cirkvi v Poprade predstavili službu závislým a ich rodinám, ako aj činnosť neziskovej organizácie.

18. júna 2006 Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder na základe pozvania miestneho zboru Bratskej jednoty baptistov v Poprade predstavili službu závislým a ich rodinám, ako aj činnosť neziskovej organizácie.

6.3 Masovokomunikačné prostriedky

5. septembra 2006 bolo v Podtatranských novinách pod názvom „Alkoholizmus je chorobou celej rodiny“ zverejnené interview Andrey Belošičovej s Joyce De Ridder. V rámci obsiahleho rozhovoru bola v kontexte alkoholizmu predstavená práca svojpomocných skupín pre závislých a pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých, ako práca a aktivity neziskovej organizácie Život bez závislostí. Publikovanie materiálov o alkoholizme pokračuje aj v roku 2007.

7. Publikácie

V roku 2006 nezisková organizácia vydala v náklade 500 kusov Vzdelávaciu príručku 12 krokov, ktorú zostavila Joyce De Ridder. Taktiež bola v druhom vydaní vytlačená v náklade 750 kusov brožúra Recidíva, ktorú napísal Dennis C. Daley.

V tomto roku bola z angličtiny preložená a pripravená do tlače brožúra Alkoholizmus u starších ľudí.

Uvedené publikácie boli zostavené, preložené a pripravené do tlače pracovníkmi neziskovej organizácie. Tlač bola zabezpečená a hradená z prostriedkov Nadácie HTA Slovakia.

II. Ročná účtovná uzávierka

Život bez závislostí, n.o. Partizánska 39, 058 01 Poprad, IČO 42000157 DIČ 2022291931

Účtovná uzávierka za rok 2006

Príjem

SKK

Plán. príjem

Vklady zakladateľov a založenie účtu

30000

20000

Podpora od A in A, Inc. (Joe Ann Shelton)

419500

753000

Podpora od A in A, Inc (Joyce De Ridder)

419500

Dar (Štefan Ševčik)

40000

147000

Dar (publikácie)

0

21800

Príspevok (vyčíslenie krytia výdavkov z vlastných financií)

99158

0

SUMÁR

1008158

941800

Výdaje

SKK

Plán. výdaje

Zmluvný pracovníci

545893

546000

Účtovníčka

20000

20000

Cestovné výdaje

195764

147000

Výdaje kancelárie:

33828

60000

Kopírovanie

13651

Poštovné

3188

Kancelárske potreby

15471

Časopis Prameň

1518

Publikácie

21000

21800

Výdaje na jednotlivé programy

Predná Hora

17656

25000

Letný tábor

42358

72000

Pracovné semináre

3723

50000

Nepeňažný vklad – vyčíslenie výdavkov platených z vlastných prostriedkov (úprava bytu, okná)

70958

0

Iné

397

SUMÁR

951577

941800

Pokladňa:

hotovosť

2556

Bankový účet

54025

SUMÁR:

1008158

 1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2006 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 1 008171 SKK, celkové výdavky činili 951 589 SKK. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 56 582 SKK.

 1. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Príjmy neziskovej organizácie boli tvorené z vkladov zakladateľov a darov. (Podrobné členenie je obsiahnuté v účtovnej uzávierke.)

Výdavky pozostávali z úhrad výkonov zmluvných pracovníkov, úhrad za vedenie účtovníctva, z úhrady nákladov na cestovné, z nákladov na kanceláriu, publikácie a úhrady nákladov na jednotlivé programy. (Podrobné členenie výdavkov je obsiahnuté v účtovnej uzávierke.)

 1. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok neziskovej organizácie k 31. 12. 2006 činil 56 582 SKK, z čoho tvorila hotovosť v pokladní 2 557 SKK, na bankovom účte bolo k uvedenému termínu 54 052 SKK.

Záväzky neziskovej organizácie boli k 31. 12. 2006 30 000 SKK a tvorili ich neuhradené faktúry za prenájom kancelárskych priestorov. Rozdiel majetku a záväzkov činil 26 582 SKK.

 1. Správa revízora

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2006 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej organizácie hodnotené revízorom Štefanom Ševčikom na výročnom stretnutí správnej rady dňa 24. marca 2007. Revízor odporučil Správnej rade schváliť účtovnú závierku za rok 2006 bez výhrad, čo aj Správna rada urobila svojím uznesením číslo 1/03-2007 zo dňa 24. marca 2007.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

1. Presťahovanie sídla neziskovej organizácie do Popradu

Vzhľadom na rozsah prác v popradskom regióne sa 27. – 28. mája 2006 presťahovali z Banskej Bystrici do Popradu Joe Ann Shelton s Joyce De Ridder a Jozef a Lýdia Brenkusoví. Cieľom tejto závažnej zmeny bolo zefektívnenie využívania času a finančných prostriedkov v prospech dosahovania cieľov neziskovej organizácie.

Na základe zmluvy o prenájme s M.S. Group, a.s., boli pre zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie prenajaté adaptované kancelárske priestory na Partizánskej 39. Nezisková organizácia začala uvedené priestory využívať od 1. novembra 2006.

Uznesením mimoriadneho zasadnutia Správnej rady zo dňa 9. septembra 2006 bolo rozhodnuté, že do prenajatých priestorov v Poprade sa presunie aj sídlo neziskovej organizácie. Riaditeľ bol poverený zabezpečiť zavedenie tejto zmeny do registra.

Návrh na zapísanie zmeny do registra bol podaný 13. septembra 2006 a KÚ v Banskej Bystrici na základe tohto návrhu odstúpilo spis neziskovej organizácie KÚ v Prešove.

KÚ v Prešove, odbor všeobecnej a vnútornej správy, rozhodnutím číslo 2006/07661/02/Dv zo dňa 5. októbra 2006 rozhodol o zmene sídla neziskovej organizácie a o zmene trvalého pobytu štatutárneho zástupcu n. o. Jozefa Brenkusa.

2. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2006

Správna rada na svojom zasadnutí 7. októbra 2006 v zmysle štatútu neziskovej organizácie prijala rezignáciu člena správnej rady Dennisa Carrolla a s účinnosťou od 7. októbra 2006 zvolila za nového člena správnej rady Tomáša Valchařa.

Záver

Výročná správa bola Správnou radou schválená uznesením číslo 1/03-2007 zo dňa 24. marca 2007. V zmysle Štatútu neziskovej organizácie je pre verejnosť dostupná v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.org.