Prihláška na akreditované vzdelávanie

„Prevenciou rizikového správania u detí a mládeže k posilňovaniu zdravého spôsobu života“

 

Chcem sa zaregistrovať na vzdelávací program:
PREVENCIOU RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA U DETÍ A MLÁDEŽE K POSILŇOVANIU ZDRAVÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA >>

 

Čo sa naučíš?

Program je určený pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú predpokladom pre vhodne konanú prevenciu zameranú na posilňovanie zdravého spôsobu života. Tím lektorov oboznámi účastníkov s jednotlivými témami vzdelávania: vývinová psychológia, práca s deťmi z dysfunkčného prostredia, neformálne vzdelávanie, práca so skupinou a jednotlivé témy prevencie. Účastníci sa v rámci vzdelávania oboznámia s prípravou prevenčného vzdelávania a spracovaním jednotlivých tém.

Ako program prebieha:

Vzdelávanie prebieha prezenčnou a dištančnou formou (24/18 hodín). V prvom bloku prezenčného vzdelávania (december 2020), ktoré prebieha v piatok a v sobotu (13 hodín – 7/6), sú prezentované témy: základy vývinovej psychológie, základy práce s deťmi z dysfunkčného prostredia, neformálne vzdelávanie, prevencia. Po prvom bloku bude prebiehať dištančné vzdelávanie (samostatné štúdium: 11 hodín). V rámci tohto vzdelávania budú účastníci spracovávať aj zadané úlohy. Po ňom bude nasledovať druhá prezenčná časť (február 2020), v rámci ktorej sa účastníci oboznámia s prácou so skupinou a prípravou a organizáciou prevenčných programov. Na toto vzdelávanie nadväzuje ďalšie dištančné vzdelávanie, v rámci ktorého účastníci budú realizovať zadané úlohy a prípravu a realizáciu prevenčných aktivít. Záverečná skúška sa bude konať v marci 2020.

Termíny vzdelávania:

Termín nasledujúceho vzdelávania bude zverejnený v máji 2020.

Miesto:

Miesto vzdelávania podľa dohody so záujemcami o vzdelávania.

Poplatok:

200 Eur (V poplatku nie je zahrnuté ubytovanie ani strava – zabezpečuje si ich každý účastník vzdelávania samostatne.)

Odborný garant vzdelávania:

ThDr. Jozef Brenkus, PhD.,
Mgr. Alexandra Hazlingerová

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (číslo akreditácie: AKPSM/0080/2018/3/004) s celoslovenskou platnosťou. Osvedčenie bude vydané po splnení stanovených požiadaviek (účasť a splnenie zadaní) a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

Termín prihlasovania:

Bude zverejnený pri vyhlásení vzdelávania.
PREVENCIOU RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA U DETÍ A MLÁDEŽE K POSILŇOVANIU ZDRAVÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA >>


História akreditovaného vzdelávania

Prvý ročník akreditovaného vzdelávania

Dňa 14. septembra 2019 sme ukončili prvý ročník akreditovaného vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Života bez závislostí na Novomeského ulici v Poprade. Program úspešne ukončilo 12 študentov.

Zoznam kurzov, ktorých platnosť akreditácie už skončila:

Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže

Vzdelávací kurz schválený pod číslom: 2505/2007/339/1.

Modulovo štruktúrovaný kurz – 150 hodín

Modul A: Podporné vzdelávanie detí zo závislých rodín – 50 hodín

Modul B: Prevencia závislostí prostredníctvom posilňovania sociálnych zručností– 50 hodín

Modul C: Implementácia Programu 12 krokov u detí zo závislých rodín – 50 hodín

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania sú terapeuti, sociálni pracovníci a učitelia, zamestnanci rôznych združení a organizácií, ktoré sa zameriavajú na prácu s rodinou, ktorá trpí v dôsledku závislostí, najmä tí, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi z týchto rodín. Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí a prevencia pred recidívou

Vzdelávací kurz schválený pod číslom: 2505/2007/339/2.

Modulovo štruktúrovaný kurz – 100 hodín

Modul A: Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí – 50 hodín

Modul B: Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve – 50 hodín

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania sú odborníci pracujúci so závislými klientami v zdravotníckych zariadeniach, resocializačných strediskách, poradenských centrách a iných zariadeniach, ktoré sa venujú závislým od alkoholu a iných drog.

Vzdelávanie – videá

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: