Nezisková organizácia vníma svoje poslanie v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy súvisiacie so závislosťou a jej dôsledkami.

Svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami a jednotlivcami prostredníctvom:

  • osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
  • podporného vzdelávania závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
  • získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
  • asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov
  • organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt