Je pitie alkoholu spojené s hypertenziou?

O priamom spojení medzi pravidelným pitím alkoholu a zvýšením krvného tlaku bežne označovanom ako hypertenzia prvý raz hovoril istý francúzsky lekár v roku 1915. Odvtedy prebehlo niekoľko štúdií a hoci sú výsledky viac než 100-ročného štúdia stále platné, boli vznesené aj otázky týkajúce sa tohto priameho spojenia.

Rizikové faktory spojené s hypertenziou

Je pravdou, že frekvencia hypertenzie je značne vyššia u tých, čo pijú viac ako 6 pohárikov za deň, no pre hypertenziu existuje niekoľko rizikových faktorov a nadmerné pitie je len jedným z nich: rodinná anamnéza, obezita, nedostatok pohybu, fajčenie, príliš veľa sodíka, príliš málo draslíka a vitamínu D, nadmerné pitie, stres, chronické ochorenia, najmä choroba ľadvín, cukrovka a spánkové apnoe (poruchy dýchania počas spánku). Jedna štúdia zistila, že najväčšie riziko predstavuje obezita, po ktorej nasleduje vysoký prísun sodíka a ostatné faktory sú na rovnakej úrovni.

Kedy sa rizikovým faktorom stáva alkohol

Štúdie snažiace sa definovať vzťah medzi alkoholom a hypertenziou zlyhali v absolútnej identifikácii tohto vzťahu. Hoci v niekoľkých z nich sú významné poznatky, často nie sú 100 % spoľahlivé. Jedna takáto štúdia zahŕňa centrálnu nervovú sústavu. Táto štúdia je predstaviteľkou ostatných štúdií iných mechanických testov telesných funkcií, z ktorých žiadna nie je presvedčivá.

Existujú pribúdajúce dôkazy o tom, že alkohol iniciuje centrálne a periférne reakcie zahŕňajúce nervový systém, ktoré sú spojené s hypertenziou. Toto zistenie je spochybňované niektorými bádateľmi, ktorí sú presvedčení o tom, že spojenie medzi alkoholom a hypertenziou sa týka načasovania užívania alkoholu a merania krvného tlaku. Keďže mnohé zdravotnícke zariadenia vyžadujú 12-hodinový alebo nočný pôst, môže dôjsť k abstinenčným príznakom.

Je dôležité všimnúť si, že abstinenčné príznaky u ťažkých pijanov vyúsťujú do okamžitého vzostupu krvného tlaku. Tiež je pravdepodobné, že pacienti, ktorí pravidelne nadmerne pijú, pred návštevou lekára sa pitia zdržia. Z tohto dôvodu by vzostup krvného tlaku mohol byť spôsobený vybudením centrálnej nervovej sústavy a prísunom adrenalínu v spojitosti s abstinenčnými príznakmi.

Striedme pitie alkoholu môže byť pre kardiovaskulárne zdravie dobré, no nadmerné zjavne dobré nie je. Hoci spomínané štúdie nie sú celkom presvedčivé, existuje dostatok dôkazov podporujúcich vzťah medzi alkoholom a hypertenziou, ktorý stojí za povšimnutie.

Dôsledky nekontrolovanej hypertenzie

Je smutné, že neexistujú vonkajšie fyzické znaky toho, že človek má vysoký tlak. Väčšina ľudí si tento problém začne uvedomovať až po návšteve lekára, kde je meranie tlaku rutinou práve preto, že neexistujú vonkajšie príznaky. Ak sa hypertenzia nelieči, môže viesť k závažným komplikáciám zahŕňajúcim najmä srdce a obehovú sústavu, ale aj metabolizmus a mozog. Nekontrolovaná hypertenzia môže viesť k nasledovnému: infarktu alebo mŕtvici kvôli zhrubnutiu alebo stvrdnutiu tepien; aneuryzme (vydutina v cieve) spôsobujúcej to, že slabé krvné vlásočnice vytvárajú vydutiny, ktoré ak prasknú, môžu ohroziť život; zlyhaniu srdca kvôli ťažkostiam s pumpovaním krvi v dostatočnom množstve; oslabeným alebo zúženým krvným vlásočniciam v ľadvinách spôsobujúcim ich zlé fungovanie; zhrubnutiu, zúženiu alebo roztrhaniu krvných vlásočníc v očiach, čo môže spôsobiť stratu zraku; metabolickému syndrómu spôsobujúcemu mnohopočetné poruchy vrátane zlej úrovne cholesterolu, vysokej hladine inzulínu a zhrubnutému pasu; problémom s pamäťou, poznávaním a učením.

Ako hypertenziu liečiť

Pre niektorých stačí zmena v životnom štýle, aby sa krvný tlak znížil na prijateľnú úroveň. Ak je indikovaná závážnejšia liečba, existuje niekoľko druhov liečiv, ktoré je potrebné zobrať do úvahy. Často sú predpisované dva, tri aj viac druhov liekov a niekedy je účinnejšia kombinácia viacerých liekov v nižších dávkach ako jeden liek vo vysokých dávkach.

Lekár a pacient musia spolupracovať, aby určili správny liek a jeho dávky. Poznanie dôsledkov nekontrolovaného krvného tlaku by malo stačiť k tomu, aby ho človek nezanedbával a v prípade potreby hľadal liečbu.

Dá sa alkoholom zapríčinená hypertenzia zvrátiť?

Kontrolovaná štúdia uskutočnená na japonských mužoch s miernou hypertenziou zistila, že zredukovanie príjmu alkoholu na polovicu znížilo krvný tlak dotyčných na prijateľnú úroveň. Udialo sa to bez akejkoľvek inej zmeny v životnom štýle, napr. bez zníženia príjmu sodíka, úbytku na hmotnosti či zaradenia cvičenia. Títo muži takisto neužívali nijaké lieky pred ani počas štúdie. Záverom sa dá zhrnúť, že hoci presná postupnosť toho, ako alkohol prispieva k hypertenzii, zostáva nejasná, to, že alkohol patrí medzi jej najvyššie rizikové faktory zostáva neodškriepiteľným faktom.

https://www.soberrecovery.com/addiction/is-drinking-alcohol-somehow-linked-to-hypertension/