Päť charakteristík dospelých detí alkoholikov

Výraz „dospelé deti alkoholikov“ sa pomerne často vyskytuje v liečebných programoch a na uzdraujúcich stretnutiach. Používa sa na opísanie dospelých, ktorí vyrastali v rodine, kde bol prítomný alkoholizmus. Títo ľudia si rozvinuli určité vlastnosti, ktoré v ich detstve mohli fungovať, no nanešťastie v dospelosti nie sú adekvátne.

Väčšina detí modeluje svoje správanie tým, že napodobňuje správanie, ktoré vidí. Dospelé deti alkoholikov robia to isté. Vyrastajú tak, že sa učia a napodobňujú dysfunkčné správanie. To je dôvod, prečo si tieto zručnosti na prežitie prinášajú so sebou aj do dospelosti a to aj napriek tomu, že je to neefektívne.

Spomedzi týchto zručností, ktoré sa naučili v detstve, sú medzi dospelými deťmi alkoholikov najviac rozšírené nasledovné:

1. Dospelé deti alkoholikov majú pocit, že musia mať neustále pod kontrolou správanie a pocity. Táto túžba všetko kontrolovať môže byť reakciou na to, že vyrastali v chaose, v ktorom bol prítomný alkoholizmus. Preto je táto tendencia chcieť mať všetko pod kontrolou zakotvená v strachu. Ak nemôžu mať pod kontrolou všetky aspekty života, automaticky predpokladajú, že sa veci zhoršia.

2. Ich naučené zručnosti im bránia v intímnych vzťahoch. Mať intímny vzťah si vyžaduje vzdať sa určitej kontroly a byť zraniteľným. Toto je pre dospelé deti alkoholikov veľmi ťažké, keďže lásku obyčajne vnímajú ako snahu ľudí zachraňovať alebo naprávať problémy druhých. Skrývať vlastné pocity a neukazovať ich zo strachu z dôsledkov je zručnosť, ktorú sa v detstve museli naučiť. To je dôvod, prečo je pre dospelé deti alkoholikov veľmi ťažké rozvíjať a udržiavať intímne vzťahy.

3. Úsilie o dokonalosť vedie k zvýšenému vnímaniu zodpovednosti. Deti v alkoholických rodinách často vnímajú, že si môžu získať pozitívnu pozornosť, ak sa im podarí byť „dokonalými“. No v mnohých prípadoch nech robia, čo robia, stále to nestačí. Ich sebaúcta vychádza z toho, ako ich vnímajú druhí. Môžu byť extrémne sebakritickí a nikdy neakceptujú dobré kvality, ktoré majú.

4. Majú tendenciu ku kompulzívnemu správaniu. Pravdepodobnosť zneužívania alkoholu je vysoká. Okrem toho dospelé deti alkoholikov môžu mať sklony k iným druhom kompulzívneho správania ako je gambling, nárazové jedenie či spoluzávislosť.

5. Dospelé deti alkoholikov majú obavy z opustenia. Toto pravdepodobne vychádza z nepredvídateľnej prirodzenosti ich výchovy. Dieťa alkoholika len veľmi zriedkavo vie, čo bude nasledovať – môže prísť objatie alebo facka. Majú sklony veriť, že akýkoľvek vzťah – bez ohľadu na to, aký môže byť zlý či zneužívajúci – je lepší než žiadny. Výsledkom toho je, že často urobia všetko preto, aby si súčasné vzťahy udržali.

Zneužívanie alkoholu v rodine ovplyvňuje všetkých jej členov, nie len toho, kto alkohol zneužíva. Výsledkom toho je, že deti vyrastajúce v tomto prostredí majú veľmi ťažký život. Tieto okolnosti zapríčiňujú, že sa u nich okrem ďalších negatívnych čŕt vyvinie nízka sebaúcta, kompulzívne správanie a defenzívny postoj.

https://www.soberrecovery.com/recovery/adult-children-of-alcoholics-5-common-characteristics/