Prečo majú závislí potrebu unikať

Ľudia, ktorí zneužívajú alkohol alebo experimentujú s drogami, to robia preto, lebo takýto druh úniku im prináša pôžitok. Nastúpi mozgové centrum kontrolujúce impulzy a dotyčný obyčajne nedokáže prestať pri „pôžitku“ a pokračuje ďalej až do deštruktívneho správania. Takisto zisťuje, že k tomu, aby dosiahol požadovaný stupeň pôžitku, musí užiť väčšie množstvo látky.
Okrem euforického pocitu existujú ďalšie faktory, ktoré spôsobujú, že užívateľ chce užiť viac. Jedným z nich je únikový faktor, ktorú mu látka poskytuje. No prečo zneužívatelia látok hľadajú únik cez drogy a alkohol?

Črty návykovej osobnosti
Odborníci, zaoberajúci sa liečbou závislosti, dávno dospeli k záveru, že mnohí z ich pacientov majú spoločných minimálne päť návykových čŕt. Patrí medzi ne impulzivita, vyhľadávanie vzrušenia, oceňovanie neprispôsobovania sa, sociálne odcudzenie, kompulzívne správanie. Cez skúmanie týchto čŕt sa stáva jasné, prečo závislý vyhľadáva únik prostredníctvom látok aj napriek negatívnym dôsledkom.

Impulzivita: Môže to byť kvôli narušenému centru kontroly impulzivity v mozgu – u ťažkých pijanov alkohol výrazne ovplyvňuje toto centrum, čo spôsobuje, že abstinovať je veľmi ťažké.

Vyhľadávanie vzrušenia: Táto črta sa dá definovať ako veľmi nízka tolerancia závislého na nudu.

Oceňovanie neprispôsobovania sa: Keď človek ignoruje hodnoty oceňované spoločnosťou, vyúsťuje to do postoja, že závislosť nie je problém. Zneužívatelia látok nemajú záujem prispôsobovať sa spoločenským normám.

Sociálne odcudzenie: Oceňovanie neprispôsobovania sa je v priamej línii so sociálnym odcudzením, keďže obidve črty zahŕňajú sklony k odchyľovaniu sa od sociálnych noriem. Sociálne odcudzenie je obrovský faktor vo vyhľadávaní subkultúry tých, ktorí sú závislí od drog alebo alkoholu.
Ľudia, ktorí zdieľajú určitý životný štýl, sa držia pri sebe – v prípade zneužívateľov látok vytvárajú svoju vlastnú subkultúru. Mať komunitu rovesníkov je obyčajne pozitívne, no táto skupina nie je schopná fungovať tak, ako väčšina ľudí v spoločnosti.

Kompulzívne správanie: Táto posledná črta môže byť definovaná ako trvanie na aktivitách, hoci toto správanie vyúsťuje do negatívnych dôsledkov. Keď sa kompulzívne správanie spojí so štyrmi vyššie uvedenými črtami, vytvára prostredie, ktoré podporuje dlhodobú závislosť.
Kvôli týmto faktorom odcudzení zneužívatelia látok často unikajú do jediného sveta, v ktorom sa cítia pohodlne – do svojho vnútorného ja. Len veľmi málo ľudí dokáže žiť zdravo, keď má vo svojom svete iba seba. Dobrá správa je, že nikto takto žiť nemusí.

Čo odporúčajú liečebné zariadenia?
Hlavné body, ktoré zdôrazňujú rehabilitačné kliniky, sa týkajú povzbudzovania pacientov, aby:
1. vyšli zo seba – mysleli aj na druhých
2. našli akúkoľvek spoločenskú podporu – hľadali dobrovoľnícke príležitosti, ktoré nejakým spôsobom zahŕňajú druhých ľudí
3. našli akúkoľvek aktivitu, v ktorej vynikajú – takú, na ktorú sú hrdí a ktorá im dodáva silu.

Ľudský element
Únik môže byť niekedy pre niekoho veľmi komplexnou, prospešnou skúsenosťou. No nie každý únik je zdravý pre myseľ, telo a dušu. Unikanie nám v konečnom dôsledku bráni v uzdravovaní kvôli ľudskému elementu spoločenského kontaktu. Či sme závislí alebo nie, či sme introverti alebo extroverti, či máme radi samotu alebo sme radi s druhými, ako ľudské bytosti všetci potrebujeme podporu od iných ľudí.

https://www.soberrecovery.com/addiction/why-addicts-have-the-need-to-escape/