Ako prežijú deti v dysfunkčných rodinách

Kládli ste si niekedy otázku, čo sa stane deťom, ktoré vyrastajú v dysfunkčných rodinách? Ako to dokážu prežiť a ísť ďalej? Povieme vám niečo o tom, aká je ich realita.

Dysfunkčné rodiny sú jednotky, v ktorých jeden alebo niekoľko členov neposkytuje štandardnú starostlivosť, ochranu a vzdelanie, ktoré ostatní v tejto jednotke potrebujú. Príčiny dysfunkcie môžu byť rôzne. Týmto rodinám typicky chýbajú základné psychologické zdroje potrebné pre spoločnú existenciu, preto sa ich členovia stretávajú s rôznymi prekážkami vo svojom emocionálnom aj psychickom vývoji.

Charakteristiky dysfunkčných rodín

Charakteristiky dysfunkcie majú úzky súvis s problémami, ktoré ju zapríčiňujú a môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich skupín:

– Nadmerná závislosť. Členovia rodiny si vytvárajú putá závislosti, ktoré bránia ich osobnému rozvoju a ohraničujú ich rast.

– Nedostatočná spolupatričnosť. V rodinách, kde sa členovia cítia emocionálne odpojení, sa u nich vytvára pocit osamelosti a nespolupatričnosti.

– Nedostatočné pravidlá a hranice. V takejto rodine dochádza k nerovnomernému rozloženiu moci, čo vytvára neistotu a vzťahy dominantnosti a poddajnosti.

– Obrátená hierarchia moci. Rodičia žijú podľa vôle svojich detí a deti sa často stávajú malými tyranmi.

– Vážne problémy s komunikáciou. Komunikácia medzi členmi je zlá alebo vôbec neexistuje. Táto absencia komunikácie môže členom rodiny spôsobovať problémy súvisiace so spolužitím a s nadväzovaním vzťahov.

– Roly a vzorce správania, ktoré sú príliš strnulé. Pri riešení konfliktu neexistuje priestor pre vyjednávanie alebo alternatívy. Bez ohľadu na situáciu rodina musí udržať stanovené pravidlá.

– Nedostatok empatie. Členovia rodiny sa nedokážu vžiť do role toho druhého a nechápu jeho emócie a pocity.

– Vysoký stupeň emocionálnej manipulácie. V týchto rodinách sa neustále objavujú pocity viny, pokorovania alebo vydierania.

 

Dôsledky dysfunkčných rodín

Keď dieťa vyrastá v prostredí dysfunkčnej rodiny, osvojí si konkrétnu rolu, ktorá mu pomáha prežiť a zvládať situáciu. Problém je, že táto rola často presahuje aj kontext rodiny a preniká aj do iných aspektov života dieťaťa. Rodina je pre každého človeka prvým štádiom socializácie. Všetko, čo sa v rodine naučíš, ťa poznačí na celý život.

Niektoré z najbežnejších rolí detí v týchto kontextoch sú:

„Boxovací vak“. K tejto role vedie vina, ktorú si dieťa v sebe nesie. Predpokladá, že vždy bude bité, pretože je neustále obviňované za problémy v rodine.

„Rebel“. Dieťa odmieta autoritu v dôsledku chýbajúcej pozitívnej autority vo svojom živote.

„Opatrovník“. Tieto deti museli už v útlom detstve na seba prevziať zodpovednosti dospelých. Museli riešiť rodinné problémy alebo zohrávali mediátorskú úlohu v konfliktoch medzi rodičmi.

„Tyran.“ Toto sú deti, ktoré nikdy nemali nijaké pravidlá či hranice a vždy dostali to, čo chceli. Obyčajne majú nadmerne ochraňujúcich otcov, v dôsledku čoho sú na vrchole rodinnej hierarchie moci.

„Neviditeľný.“ Nadmerne hanblivé a tiché deti. Nedostávajú emocionálnu starostlivosť, čo vedie k potláčaniu ich pocitov, keďže sú presvedčené, že si nezasluhujú pozornosť. Veria, že nie sú hodné milovania.

Odolnosť versus dysfunkčné rodiny

Odolnosť je schopnosť prekonávať ťažkosti a nepriaznivé okolnosti. Znamená to pracovať na prekonávaní traumatizujúcich situácií a dosiahnuť stabilný emocionálny a psychický rozvoj.

Schopnosť odolnosti u detí je enormná. Majú schopnosť čeliť rôznym druhom nepriaznivých okolností a to aj vtedy, keď im samotná rodina neposkytuje potrebné zdroje. Ako to teda robia? Stačí, ak si nájdu čo len jediného človeka, ktorý je pre nich základňou podpory. Ak je v rodine aspoň jeden člen, ktorý má funkčný vzťah s daným dieťaťom, využije toto spojenie a bude rozvíjať svoju osobnosť napodobňovaním tých najpozitívnejších vlastností danej osoby. Nie je nevyhnutné, aby sa táto osoba nachádzala v rámci rodinného prostredia. Napríklad v škole alebo v širšej rodine môžu deti nájsť človeka, s ktorým nadviažu silné puto a ktorý im pomôže prepracovať získané vzorce správania brániace jeho rozvoju.

https://youaremom.com/children-survive-dysfunctional-families/