Ako rozpoznať niekoho so skrytým narcizmom (môže to byť veľmi ťažké)

Keď si v nejakej miestnosti, väčšinou si ľahko všimnete narcistu – je to ten, ktorý vie ovládať celý dav, nahlas rozpráva nekonečné príbehy, ktoré v sebe majú niečo dôležité a úspešné s cieľom, aby bol druhými obdivovaný. Takýto človek vysiela jasný signál, že nie je prístupný či súcitný.
Mohli by byť v tej istej miestnosti iní ľudia s rovnakou prehnanou motiváciou po obdive a dôležitosti, ktorých je však oveľa ťažšie rozpoznať? Áno. V skutočnosti môže byť niekto, kto je narcista, hneď vedľa teba, no nie je to na ňom také zrejmé.
Čo je narcizmus?
Slovo narcista je výraz, ktorý sa pravidelne používa v bežných rozhovoroch na opis niekoho, kto sa zdá byť zahľadený do seba viac, ako je zdravé. No pokiaľ ide o klinické duševné zdravie, človek musí spĺňať konkrétne kritériá preto, aby bol diagnostikovaný s narcistickou poruchou osobnosti.
Charakteristiky
Vo všeobecnosti sú ľudia s narcistickou poruchou osobnosti tí, ktorí sú zaujatí vlastným úspechom a veľkým pocitom vlastnej dôležitosti, ktorá ovplyvňuje ich rozhodnutia a interakcie. Pre narcistov je ťažké rozvíjať či udržiavať si vzťahy s inými kvôli ich manipulatívnym sklonom a nedostatku empatie. Cítia sa privilegovaní a chýba im súcit, napriek tomu bažia po pozornosti a obdive.
Prvky narcizmus zahŕňajú:
pocit vlastnej dôležitosti a veľkoleposti
fantazírovanie o vlastnom vplyve, sláve a dôležitosti
zveličovanie svojich schopností, talentu a úspechov
baženie po obdive a uznaní
posadnutosť krásou, láskou, mocou a úspechom
prehnaný pocit vlastnej jedinečnosti
presvedčenie, že svet im niečo dlhuje
vykorisťovanie iných, aby dostali to, čo chcú (bez ohľadu na to, aký to má na iných dopad)
nedostatok empatie voči iným
Čo je skrytý narcista?
Na poli psychológie môže byť správanie opísané ako zjavné alebo skryté. Zjavné správanie môže byť ľahko pozorované druhými a jedná sa o vyššie opísaných tradičných narcistov. Avšak skrytí narcisti sú tí, ktorí sú ťažšie rozpoznateľní a menej zjavní.
Keď berieme do úvahy správanie narcistov, je ťažké predstaviť si ako môže byť niekto narcista a byť vo svojom postoji a správaní inhibovaný, mätúci. Skrytý narcista môže byť navonok skromný, pokorný či utiahnutý, no jeho ciele sú rovnaké. Dalo by sa to opísať ako počúvanie obľúbenej piesne a mať pritom pustené rádio naplno v porovnaní s počúvaním tej istej piesne, no veľmi potichu. Samotná pieseň sa nezmenila, len hlasitosť, s akou ju počúvaš.
Zjavný versus skrytý
Skrytí narcisti sa od zjavných líšia iba v tom, že sú viac introvertní. Zjavný narcista sa ľahko rozpozná, pretože obyčajne je hlučný, arogantný, necitlivý na potreby iných a neustále smädný po komplimentoch. Jeho správanie sa dá ľahko spozorovať, pretože vždy „vyčnieva“ z davu. Keď uvažujeme o zjavných narcistoch, môžeme povedať, že sa vo svojich interakciách s druhými prejavujú extrovertnejším správaním.
Výskumník a autor Craig Malkin, Ph.D. hovorí, že výraz „skrytý“ môže byť zavádzajúci. Vo svojej práci uvádza, že tento výraz ukazuje na to, že skrytý narcista je záludný, rafinovaný alebo že vo svojom úsilí byť dôležitým nie je taký horlivý ako zjavný narcista. No dodáva, že črty oboch sú rovnaké.
Obidve skupiny musia spĺňať rovnaké klinické kritériá, aby mohli byť diagnostikované ako narcistická porucha osobnosti, či ide o extrovertov alebo introvertov. Obidve skupiny majú deficit vo svojej schopnosti regulovať vlastné sebavedomie.
Veľa ľudí padlo za obeť manipulatívnemu správaniu skrytého narcistu bez toho, aby si uvedomovali, čo sa stalo, až kým neprežívajú emocionálnu bolesť. Presnejšie by bolo uviesť, že zjavný narcista sa oveľa ľahšie rozpoznáva ako skrytý narcista. Nie je nezvyčajné, že sa ľudia ocitnú v dlhodobých vzťahoch so skrytým narcistom a jediné, čo zažívajú, je bolesť z neprítomnosti vzájomného partnerstva či reciprocity v ich vzťahu.
Na čo dávať pozor
Hoci existujú klinické kritériá, ktoré musia byť splnené, aby bol niekto diagnostikovaný ako narcistická porucha osobnosti, existujú určité všeobecné črty a vzorce, na ktoré je potrebné dávať pozor v každodenných interakciách, ak máš podozrenie, že možno máš do činenia so skrytým narcistom. Keď si tieto črty budeš uvedomovať, môže ti to pomôcť pri interakcii s nimi, aby si ich rozpoznal a lepšie zvládal potenciálne nezdravé interakcie.
Pasívna sebadôležitosť
Na zjavnom narcistovi je pri interakcii s druhými zrejmá jeho povýšenosť a arogancia, no na skrytom to také viditeľné nie je. Skrytý narcista takisto baží po dôležitosti a obdive, no navonok sa to môže javiť celkom ináč. Dotyčný môže dávať nejednoznačné komplimenty alebo zámerne minimalizovať svoje úspechy či talent, aby mu ľudia poskytovali uistenie o tom, aký je talentovaný.
Zjavný narcista bude vyžadovať obdiv a pozornosť, no skrytý bude používať nenápadné taktiky, aby dosiahol rovnaké ciele. Skrytý narcista bude neustále vyhľadávať uistenie o svojich talentoch, zručnostiach a úspechoch a bude u druhých hľadať naplnenie tejto potreby vlastnej dôležitosti.
Obviňovanie a zahanbovanie
Zahanbovanie druhých je úžasná taktika narcistu, aby sa uistil vo vlastnej nadradenej pozícii voči iným. Zjavný narcista môže byť zrejmejší vo svojom prístupe k získavaniu vplyvu, napr. ťa môže výslovne zhadzovať, byť drzý, kritizovať ťa a byť sarkastický.
Skrytý narcista môže mať nenápadnejší prístup a bude ti vysvetľovať, prečo je niečo tvoja vina a prečo za to nemôže on. Môže sa tváriť aj ako obeť tvojho správania, aby sa dostal do pozície, kedy bude od teba prijímať uistenie a pochvalu. Cieľom všetkých týchto interakcií je to, aby sa tí druhí cítili podradní, malí.
Vytváranie chaosu, zmätku
Skrytí narcisti nemusia byť vždy záludní, no teší ich to, keď vytvárajú zmätok u niekoho, s kým sú v interakcii. Nemusia ich vždy obviňovať alebo zahanbovať, no namiesto toho v nich spôsobujú spochybňovanie vlastného vnímania. Ďalší spôsob ako ovplyvňovať druhého je ten, že skrytý narcista potrebuje takéto taktiky využívať k tomu, aby sa povyšoval a udržiaval si vo vzťahu moc. Ak docieli, že o sebe začneš pochybovať, dáva mu to príležitosť viac tebou manipulovať a viac ťa vykorisťovať.
Prokrastinácia (odkladanie vecí na neskôr) a ignorovanie
Pretože u nich má prvé miesto vlastná dôležitosť, skrytí narcisti urobia čokoľvek, čo potrebujú, aby bola pozornosť zameraná na nich. Takže tam, kde ťa zjavný narcista nehanebne odstrčí alebo ťa zmanipuluje, aby dosiahol svoj cieľ, skrytý narcista je profesionál v tom, že ťa absolútne neberie do úvahy, nevšíma si ťa.
Nie je to náhoda, že narcisti sú vo všeobecnosti priťahovaní k láskavým a súcitným ľuďom. Aj skrytý narcista rozpoznáva tieto príležitosti pre manipuláciu. Nemá žiadny problém dať ti najavo, že absolútne nie si dôležitá.
Namiesto toho, aby ti zjavne povedali, že dôležitá nie si, neprídu na dohodnutú schôdzku, budú čakať do poslednej chvíle, kým ti odpovedia na mail či sms, vždy prídu na stretnutie neskoro alebo ti nikdy nepotvrdia nijaké plány. Absolútne neberú ohľad na tvoj čas či záujmy, čím v tebe vyvolávajú pocit, že si podradná, nedôležitá či bezvýznamná.
Emocionálne zanedbávanie
Narcisti nevedia budovať a rozvíjať emocionálne vzťahy s inými. Ako by to mohli vedieť, keď je ich energia stále zameraná na seba? Skrytí narcisti nie sú iní. Takže hoci sa navonok môžu javiť ako láskavejší a menej nepríjemní než ich extrovertný proťajšok, ani oni nie sú emocionálne dostupní a vnímaví.
Od skrytého narcistu asi nedostaneš veľa komplimentov. Keďže sú vždy zameraní na svoju povýšenosť, aby si udržali vnímanie vlastnej dôležitosti, je ľahké pochopiť, prečo je pre nich ťažké za niečo ťa pochváliť. Vôbec neberú do úvahy tvoj talent či schopnosti – absolútne tieto veci nevnímajú.
Rovnako ako pri zjavných narcistoch, aj vo vzťahu so skrytým narcistom bude na teba dopadať ťažká emocionálna váha. Hoci skrytý narcista sa javí ako viac emocionálne prístupný, je to len naoko a obyčajne to robí so zámerom vyprázdniť, využiť a nakoniec opustiť svoju obeť v tom, aby sa cítila ponížená v dôsledku jeho ignorovania, obviňovania a zahanbovania.
Keďže hlavnou črtou narcistickej poruchy osobnosti je nedostatok empatie, skrytý narcista nebude emocionálne reagovať na svojho partnera zdravým spôsobom.
Ak dáva, tak preto, aby niečo získal
Narcisti vo všeobecnosti nedávajú nič. Je pre nich ťažké vkladať energiu do niečoho, čo im nijakým spôsobom neslúži. Skrytý narcista môže naoko vystupovať ako niekto, kto dáva, no ak dáva, tak len s tým zámerom, aby za to niečo získal.
Jednoduchý každodenný príklad môže byť niečo ako sprepitné v miestnej kaviarni. Skrytý narcista to urobí tak, aby ho videli a aby ho potom za to chválili. Dávať pre skrytého narcistu vždy znamená, že je to o ňom a tie o tých, ktorým niečo dáva.
Čo robiť?
Možno si v osobnom vzťahu so skrytým narcistom – môže to byť člen rodiny, kolega či niekto iný. Môže ti pomôcť, keď budeš vedieť, že hoci nemôžeme ovládať to, čo narcista robí, môžeme ovládať to, ako sa správame my a aká je naša interakcia s ním. Existujú určité kroky, ktoré môžeš urobiť, aby si sa chránila, keď s ním musíš jednať.
Neber to osobne
Keď máme do činenia s narcistom, či je skrytý alebo zjavný, ich manipulatívne správanie sa nám môže zdať veľmi osobné. Prehliadanie, pocit privilegovanosti, vzorce manipulácie a záludné, podvádzajúce správanie narcistu ti môže pripadať osobne, keď si jeho príjemcom. Bez ohľadu na to, ako bolestivo môžeš vnímať správanie narcistu v danej chvíli, DôLEŽITÉ JE PAMATAŤ SI, ŽE S TEBOU TO NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ. Narcista sa tak negatívne správa preto, lebo je nezdravý on a nie ty.
Je v poriadku nazerať na situácie a interakcie z pohľadu toho, aký na nich máš podiel ty. No pri jednaní s narcistom je veľmi dôležité, aby si ho nechala „privlastniť si“ jeho podiel. Narcista chce, aby si to všetko brala osobne, pretože to je spôsob, akým si nad tebou udržiava svoj vplyv. Pamätaj, narcista sa cíti malý, preto sa nejakým spôsobom musí urobiť „veľkým“.
Stanov si hranice
Narcisti nemajú zdravé hranice. Keďže skrytým narcistom chýba empatia, majú silný pocit privilegovanosti a vykorisťujú druhých, hranice sú niečím, čo im bráni v dosahovaní ich cieľov. Čím viac dokážeš vo vzťahu s narcistom uplatňovať hranice, tým dôslednejšie mu poukazuješ na to, že jeho taktiky nefungujú.
Stanoviť si hranice môže byť veľmi ťažké a to najmä vtedy, keď si to nikdy doteraz neurobila. Nielenže ti je to možno neznáme, no stanoviť si hranice voči skrytému narcistovi môže v tebe vyvolávať strach. Pamätaj, že hranice sú len spôsob ako dať niekomu najavo, aké máš hodnoty. Zváž si, čo je pre teba dôležité, aké máš hodnoty a pracuj na vytvorení hraníc, aby si to všetko podporovala. Keď pochopíš, prečo si stanovuješ konkrétne hranice, môže ti to pomôcť nadobudnúť viac istoty v ich stanovovaní a udrží ťa to na správnej ceste, keď sa bude narcista pokúšať porušiť ich alebo ich nebrať do úvahy.
Postav sa za seba
Keď si vo vzťahu so skrytým narcistom, môže byť ľahké „stratiť svoj hlas“. Keďže vzorce jeho interakcie sú veľmi manipulatívne, môže ti trvať určitý čas, kým si uvedomíš, že tento vzťah spôsobil, že sa nevieš za seba postaviť.
Vyhraď si čas, aby sa opäť mohla naladiť sama na seba, na to, kto si, o čom je tvoj život, aké sú tvoje hodnoty, ciele a talent. Posilňovanie tvojho vzťahu so sebou je kľúčom k tomu, aby si dokázala jasne povedať svoje názory v interakcii s narcistom. Keď to budeš robiť, narcista bude mať príležitosť zoznámiť sa s tou časťou teba, ktorá si uvedomuje jeho taktiky a vie o nich, čo spôsobí, že už preňho nebude až také príťažlivé stále ich na teba skúšať.
Vytvor si zdravý odstup
Byť vo vzťahu so skrytým narcistom je frustrujúce, premáhajúce a vyčerpávajúce. Sú obdobia, kedy môže byť ťažké vytvoriť si vzdialenosť medzi tebou a ním, napr. keď ide o člena rodiny či kolegu. No môžu existovať príležitosti, keď si od neho dokážeš utvoriť určitý zdravý odstup.
Obmedziť osobné interakcie, nechať sa preložiť na iné oddelenie, dopriavať si rôzne „pauzy“ alebo sa od neho jednoducho odstrihnúť môže byť to, čo je nevyhnutné, ak ťa jeho narcizmus zraňuje. Pamätaj, že si odstup nevytváraš preto, aby si ho zranila. Cieľom je chrániť seba a vytvoriť si priestor, aby si sa mohla uzdraviť.
https://www.verywellmind.com/understanding-the-covert-narcissist-4584587