Ako rozpoznať problém so závislosťou

Čo je závislosť?

Rozpoznanie problému so závislosťou u niekoho, koho poznáš, môže byť ťažšie než sa zdá. Americká spoločnosť pre liečbu závislostí definuje závislosť ako chronickú chorobu, ktorá ovplyvňuje centrum odmeny, motivačné centrum a pamäťové funkcie v mozgu. Človek, ktorý je závislý, baží po látke alebo po iných zvykoch v správaní a často ignoruje iné oblasti života, aby naplnil alebo podporil svoje túžby.

Všeobecné znaky závislosti sú:

 • neschopnosť zdržať sa užitia látky alebo správania

 • znížený sociálny kontakt, napr. neplnenie si záväzkov alebo ignorovanie vzťahov

 • ignorovanie rizikových faktorov, napr. zdieľanie ihiel aj napriek možným negatívnym následkom

 • fyzické dopady, napr. abstinenčné príznaky alebo potreba väčšej dávky kvôli želanému účinku

Tieto príznaky sú bežne poprepájané. Stupeň intenzity pri každom môže závisieť od toho, ako dlho závislosť trvá.

Zdravý človek obyčajne dokáže identifikovať negatívne správanie a zbaviť sa ho. Toto však neplatí pri niekom, kto je závislý. Namiesto toho, aby priznal, že problém existuje, bude hľadať spôsoby ako ho ospravedlniť a naďalej v ňom pokračovať.

Prvý krok k pomoci je schopnosť rozpoznať fyzické, duševné a emocionálne príznaky ako je napr. náhla zmena v hmotnosti alebo zmena osobnosti.

Typy závislosti

Závislosť sa typicky spája s látkovým zneužívaním, no rovnako závažné sú behaviorálne závislosti (týkajúce sa správania), ako je napr. gambling. Podľa Americkej spoločnosti pre liečbu závislostí je závislosť stav, kedy človek nedokáže abstinovať od určitého správania alebo látky. Obyčajne je to za cenu jeho duševného a fyzického zdravia.

Látková závislosť typicky znamená byť závislým od jednej či viacerých z nasledovných látok:

 • nikotín alebo tabak

 • alkohol

 • inhalanty (často to môžu byť veci, ktoré máme v domácnosti – sprej na čistenie rúry, sprejové farby či iné aerosolové produkty)

 • drogy – zákonné alebo nezákonné

 • lieky

Štúdie ukazujú, že behaviorálne závislosti (týkajúce sa správania) sú rovnako závažné ako látkové závislosti. Oba typy majú rovnaké alebo podobné negatívne následky. Behaviorálna závislosť môže zahŕňať:

 • gambling

 • prácu

 • sex

 • nakupovanie

 • videohry

 • používanie internetu alebo médií

Bez ohľadu na druh závislosti je dôležité rozpoznať varovné signály a v prípade potreby hľadať pomoc.

Rozpoznanie počiatočných signálov

V počiatočných štádiách sa u dotyčného nemusia prejavovať celkom jasné príznaky rozvinutej závislosti. K určitým náznakom počiatočného štádia môže patriť

 • experimentovanie

 • rodinná história závislosti

 • priťahovanie k určitej aktivite alebo látke

 • vyhľadávanie situácií, kde je daná látka či aktivita prítomná

 • epizódy užívania/správania alebo strata kontroly bez následných výčitiek

Keď príde na bežné sociálne správanie ako je pitie či fajčenie, môže byť ťažké určiť, či ide o problém so závislosťou. To, čo vyzerá ako závislosť, môže byť len fázou experimentovania či formou manžmentu stresu. No ak ide o skutočnú závislosť, ktorá sa nebude liečiť, môže sa rozvinúť do zničujúceho návyku alebo narastajúceho rizika choroby.

Všímaj si zmeny v osobnosti

Keď sa človek posunie za experiementovanie alebo počiatočnú fázu závislosti, pravdepodobne budú na ňom zrejmé zmeny v osobnosti alebo v správaní, ktorých prejav nemusí byť na začiatku častý. Medzi príznaky takýchto zmien patrí:

 • nedostatok záujmu o koníčky alebo aktivity, ktoré boli predtým dôležité

 • zanedbávanie vzťahov alebo negatívne reakcie na svojich blízkych

 • neplnenie dôležitých záväzkov, napr. zanedbávanie pracovných povinností

 • sklony k rizikovému správaniu, najmä v súvislosti so získavaním drog alebo s pokračovaním v určitom správaní

 • ignorovanie negatívnych následkov svojho správania

 • výrazné zmeny v spánkových návykoch, čo vyúsťuje do chronickej únavy

 • narastajúce zatajovanie, napr. čo sa týka množstva užitej látky alebo množstva času venovaného určitému správaniu

Časom si môžeš všimnúť aj narastajúce odcudzenie. Závislí ľudia majú sklony obklopovať sa ľuďmi, ktorí ich návyk podporujú. Keď sú konfrontovaní, vyhovárajú sa a snažia sa svoje správanie ospravedlniť.

Všímaj si zmeny v zdravotnom stave

Ďalší spôsob, ako rozpoznať závislosť, je venovať pozornosť duševnému a fyzickému zdraviu tvojho blízkeho. Či ide o závislosť od drog alebo od správania, jeho zdravie takmer vždy upadá.

Znaky, ktoré poukazujú na zmeny v jeho správaní, môžu zahŕňať:

 • krvou podliate alebo otupené oči

 • neustále ochorenia

 • nevysvetlené zranenia

 • náhla zmena v hmotnosti

 • nezdravá koža, vlasy, zuby a nechty (hlavne vtedy, keď ide o užívanie nezákonných drog ako je metamfetamín či kokaín)

 • narastajúca tolerancia voči drogám

 • fyzické abstinenčné príznaky ako je potenie, triaška či zvracanie

 • problémy so stratou pamäte alebo neschopnosť spomenúť si na niečo

 • zmena v reči, napr. skomolené slová alebo rýchla reč

Nasledovné duševné a emocionálne zmeny môžu byť taktiež znakom problému so závislosťou:

 • náhle zmeny nálad

 • agresívne správanie

 • podráždenosť

 • depresia

 • apatia

 • samovražedné myšlienky

Je dôležité eliminovať akékoľvek potenciálne zdravotné dôvody vedúce k zhoršovaniu zdravotného stavu. Pamätaj, že závislý bude takmer vždy podceňovať závažnosť svojho stavu. Ak neexistuje žiadne iné vysvetlenie, potom existuje narastajúca možnosť utajovaného problému so závislosťou.

Dlhodobé následky

V strednom alebo neskoršom štádiu závislosti budú negatívne dôsledky trvalejšie alebo budú mať dlhodobé následky. Človek, ktorý má vážny problém so závislosťou, môže tieto dôsledky dovoľovať, ignorovať alebo zosmiešňovať, aby mohol naďalej pokračovať vo svojom návyku.

Medzi potenciálne dlhodobé následky patrí:

 • nákaza infekčnou chorobou, najmä cez zdieľané ihly

 • odchod zo školy alebo zhoršenie prospechu

 • poškodené vzťahy s priateľmi a rodinou

 • strata dobrého mena

 • uväznenie

 • deložovanie z domu alebo neplatenie pôžičiek

 • strata zamestnania

 • strata rodičovských práv

U ľudí s problémom so závislosťou sa môžu objaviť podobné problémy, no tieto sa stávajú oveľa bežnejšími, keď je už závislosť prítomná. Skôr, než sa rozhodnete porozprávať sa s niekým, o kom si myslíte, že je závislý, rozmýšľajte, či je daný problém dôsledkom jedného incidentu alebo ide o narastajúci problém so závislosťou.

Ďalšie kroky smerujúce k uzdravovaniu

Ak si závislý alebo je závislý tvoj blízky, hľadaj pomoc u svojho lekára, v liečebni alebo podpornej skupine. Závislosti často ovplyvňujú rôzne životné oblasti, preto sú najefektívnejšie druhy liečby tie, ktoré sa zameriavajú na všetky životné oblasti. Prístupy sa môžu u jednotlivcov líšiť, no obyčajne zahŕňajú detoxifikáciu, behaviorálne poradenstvo a dlhodobú následnú liečbu.

Tu je niekoľko spôsobov, akými môžeš podporovať proces uzdravovania u priateľa alebo iného blízkeho:

 • nauč sa čo najviac o látkovej a behaviorálnej závislosti a o liečbe

 • buď súčasťou tohto procesu, napr. chodievaj s dotyčným na stretnutia

 • zabezpeč triezve prostredie a také, kde nebudú spúšťače

 • keď si všimneš recidívu, hovor o tom a vyjadri svoje znepokojenie a záujem

Hoci sa závislosť dá liečiť, ak má byť liečba úspešná, závislý sa musí chcieť zmeniť.

https://www.healthline.com/health/addiction/recognizing-addiction#next-steps