Ako tvoje užívanie alkoholu alebo drog ovplyvňuje tvoje deti

Ak si rodič, ktorý zneužíva drogy alebo alkohol, môžeš tým ohrozovať duševné aj fyzické zdravie svojich detí, ich výkonnosť v škole a takisto zvyšovať šancu, že sa samé stanú závislé. Nová klinická správa Americkej akadémie pediatrov skúma krátkodobé aj dlhodobé účinky na prenatálny vývoj detí a dopad látkového zneužívania na deti v domácnosti a tiež sa zaoberá tým, ako prelomiť cyklus multigeneračnej alkoholovej a drogovej závislosti.

Správa, ktorej autorom sú výskumníci z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) a Bostonskej detskej nemocnice konštatujú, že dôsledky rodiča zneužívajúceho drogy a alkohol na deti sú oveľa škodlivejšie než iné druhy traumy.

„U mladých ľudí, ktorých rodičia majú poruchu zneužívania látok, je vyššia pravdepodobnosť, že budú zanedbávané a chronické zanedbávanie má viac dlhodobých dopadov na duševné zdravie dieťaťa a jeho rozvoj než zneužívanie a iné formy zlého zaobchádzania“, píšu autori tejto štúdie. Odhadujú, že jedno z piatich detí v USA žije s niekým, kto má poruchu užívania látok. Títo mladí ľudia sú náchylnejší než ich rovesníci voči množstvu negatívnych dôsledkov, z ktorých niektoré uvádzame nižšie.

Zvýšené riziko porúch duševného zdravia

U detí rodičov, ktorí zneužívajú drogy alebo alkohol, je vyššia pravdepodobnosť, že budú mať problémy s duševným zdravím. Môže to zahŕňať depresiu, úzkosť, ADHD, poruchy súvisiace so stresom a poruchou vzdoru. Tieto duševné poruchy môžu byť podporované buď zneužívaním drog a alkoholu rodičom v prenatálnom období alebo v súčasnosti. Stresory, ktoré sú často výsledkom látkového zneužívania rodičov – ako je emocionálne a fyzické zneužívanie, zanedbávanie a dysfunkčná či nestabilná životná situácia – ochudobňujú zručnosti týchto detí a môžu spôsobovať výrazné zmeny v ich rozvíjajúcom sa mozgu, čo ďalej prispieva k následným poruchám duševného zdravia.

Zvýšené riziko závislosti

Tehotná žena, ktorá užíva drogy alebo alkohol, zvyšuje u svojho nenarodeného dieťaťa šance rozvoja poruchy užívania látok v jeho neskoršom živote. Autori štúdie uvádzajú, že okrem toho vyrastanie v domácnosti, kde sú deti neustále vystavované zneužívaniu látok, môže vyústiť do zraniteľnosti dieťaťa, že si rozvinie poruchu zneužívania drog alebo alkoholu v adolescencii alebo dospelosti. Napr. podľa Národného inštitútu zneužívania alkoholu a alkoholizmu je u dieťaťa štyrikrát vyššia pravdepodobnosť zneužívania alkoholu, ak je jeho rodič alkoholik.

Zvýšené riziko emocionálnych problémov

Keď rodičia zneužívajú alkohol alebo drogy, ich deti idú často bokom. Nie sú prioritou, ktorou by mali byť. Toto môže mať traumatizujúce emocionálne a psychické dopady pre rozvoj ich sebaúcty, atačmentu a vzťahov. Autori štúdie píšu: „Deti sú často ničené látkovým zneužívaním rodičov. Môžu sa obviňovať za správanie svojich rodičov a môžu cítiť zodpovednosť za ich vyliečenie.“ Tento typ emocionálnej traumy môže viesť k zlej sebahodnote, hanbe, pocitom viny a deštruktívnemu správaniu ako je látkové zneužívanie a procesné závislosti.

Zlé výsledky v škole

U detí, ktoré mali prenatálny kontakt s drogami a alkoholom ako aj u tých, ktoré vyrastajú v domovoch, kde sa zneužívajú látky, sú pravidelne prítomné problémy v oblasti vzdelávania a správania. Vystavenie alkoholu a drogám môže viesť k problémom s učením a pamäťou a tiež k hyperaktivite. Chaotické prostredie, v ktorom sa zneužívajú látky, môže viesť k extrémnej nepozornosti a k poškodeniu rozsahu pozornosti kvôli prílišnému zaoberaniu sa domácim životom. Deti s alkoholovo a drogovo závislými rodičmi sú tiež v riziku, že budú vymeškávať školskú dochádzku. Všetky tieto faktory môžu mať negatívny dopad na akademický prospech a produktivitu detí.

Pomoc pre zraniteľných

Autori tejto štúdie vyzývajú pediatrov, aby sa vzdelávali v oblasti znakov rodičovského zneužívania látok v súvislosti so svojimi detskými pacientmi. Na týchto deťoch môžu byť viditeľné modriny alebo iné zranenia, oneskorený rozvoj, nedostatočná hygiena, nedostatočná starostlivosť o zuby a znaky sexuálneho zneužívania.

„Počas zabezpečovania zdravotnej starostlivosti o deti sa pediatri pravdepodobne stretávajú s rodinami ovplyvnenými zneužívaním látok u rodičov a preto majú jedinečnú pozíciu intervenovať“, píšu autori. „Z tohto dôvodu pediatri potrebujú vedieť ako hodnotiť riziko dieťaťa v kontexte zneužívania látok u rodičov.“ Prenatálne a novorodenecké fázy medicínskej starostlivosti tiež poskytujú príležitosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa pýtali rodičov na anamnézu týkajúcu sa behaviorálnych záležitostí či zneužívania drog alebo alkoholu ako súčasť pravidelných prehliadok a hodnotení.

Ďalším riešením je, aby rodičia obozretne zvažovali svoje užívanie látok v prítomnosti detí. Ak si rodič, ktorý zápasí s užívaním alkoholu alebo drog, existuje množstvo zdrojov, ktoré tebe a tvojim deťom môžu pomôcť vybudovať lepší život. Návšteva rehabilitačných liečebných programov počas starostlivosti o rodinu môže byť pre teba výzvou, ale nie je to nemožné. Takisto existuje množstvo ambulantných možností liečby ako aj 12-krokové podporné skupiny ako sú Anonymní alkoholici a Anonymní narkomani a tiež alternatívy 12-krokových programov ako Refuge Recovery a SMART Recovery (tieto alternatívne programy zatiaľ na Slovensku nefungujú, ale fungujú napr. kluby abstinentov – pozn. k prekladu). Keď budeš pripravený urobiť zmenu, pomoc je k dispozícii.

https://www.recoveryranch.com/articles/drug-addiction/how-your-alcohol-or-drug-use-affects-your-kids/