Čo bráni ženám, aby hľadali liečbu kvôli zneužívaniu alkoholu

Tradične sa poruchy užívania alkoholu spájajú viac s mužmi než so ženami. Dnes sa však táto priepasť zužuje, keďže ženy pijú alkohol v oveľa väčšej intenzite než kedykoľvek predtým. Nanešťastie ženy môžu byť aj náchylnejšie voči zrejmým (aj skrytým) nebezpečenstvám spájajúcim sa s pitím. Takisto je u nich menšia pravdepodobnosť, že budú hľadať pomoc a nastúpia primeranú liečbu.

Rozdiely medzi mužmi a ženami
Hoci u mužov je stále vyššia intenzita porúch užívania alkoholu, u žien je tendencia rozvoju závislosti od alkoholu rýchlejšia a preto sú ženy aj viac náchylnejšie na prežívanie nevyhnutných dôsledkov zneužívania alkoholu hneď potom, čo ich problém s pitím začne napredovať.

U žien sa problémy s pitím rozvíjajú. Vysoko rizikové pitie (4 alebo viac pohárikov aspoň jeden deň v týždni) prudko vyletelo takmer o 60% medzi rokmi 2001-2002 a 2012-2013.
Ženy absorbujú a metabolizujú alkohol ináč ako muži. Keďže typicky majú menej vody v tele ako muži, dosahujú vyššie a rýchlejšie koncentrácie alkoholu. Inými slovami – aj keď berieme do úvahy všetky ostatné faktory, u žien dochádza k vážnemu poškodeniu rýchlejšie než u ich mužských partnerov.

Okrem toho výskumy ukazujú, že pohlavie zohráva výraznú rolu v určení toho, či sa niekto usiluje o liečbu. Napr. u žien s cirhózou v dôsledku alkoholu je v porovnaní s mužmi menej pravdepodobné, že vyhľadajú liečbu.

Čo bráni ženám v hľadaní liečby?
Ženy čelia jedinečným bariéram, ktoré im môžu brániť v tom, aby hľadali primeranú liečbu. Tu je bližší pohľad na niektoré z týchto bariér:

Ekonomické bariéry
U žien je pravdepodobnejšie, že budú prežívať finančné prekážky, ktoré majú dopad na proces liečby. Tieto finančné prekážky môžu zahŕňať potrebu pracovať, vychovávať deti alebo sa môže jednať o nedostatok podpory od iných členov rodiny.

Rodinné a spoločenské záväzky
Vydaté aj slobodné matky majú obzvlášť veľké ťažkosti s hľadaním liečby. Je to obyčajne kvôli zodpovednosti za výchovu ich detí, keďže nemusia mať k dispozícii inú formu starostlivosti o deti. Strach zo straty ich detí im môže brániť v tom, aby hľadali liečbu.

Nakoniec vysoký stupeň viny, hanby či poníženia súvisiaci so stigmou závislosti môže predstavovať vážne prekážky. Niektoré kultúry nemusia priaznivo reagovať na medicínsku či psychiatrickú liečbu. Tieto modely môžu vzbudzovať u týchto trpiacich žien ešte negatívnejšie pocity.

Spolu objavujúce sa poruchy
U žien je vyššia miera porúch súvisiacich s náladou a úzkosťou. Tieto poruchy majú svoje vlastné výzvy, ktoré môžu byť ešte viac zhoršené problémami s alkoholom. Tieto problémy môžu ženám brániť v hľadaní primeranej liečby.

Ako je pre ženy liečba prospešná
Liečba alkoholizmu môže ženám poskytovať podporu a zdroje potrebné pre naštartovanie uzdravovania a udržanie triezvosti. Komplexná liečba môže zahŕňať:

• Medicínsku detoxifikáciu
• Hodnotenie a monitorovanie liečby
• Individuálnu a rodinnú psychoterapiu
• Skupinovú terapiu
• Podporné skupiny
• Holistické alternatívy (meditácia, jóga, akupunktúra)

Okrem toho liečba poskytuje bezpečný a strážený priestor pre ženy, kde sa môžu spojiť s inými, podobne zmýšľajúcimi ženami. Mnohé rodovo špecifické programy sa starajú konkrétne o ženy presne z tohto dôvodu.

Liečba môže takisto poskytovať podporu spolu objavujúcim sa poruchám a problémom. Uzdravovanie má často za následok premenu mysle a tela. Hoci dospieť k triezvosti je jednou časťou procesu, dlhodobá zmena si vyžaduje zmenu spôsobu akým rozmýšľaš, správaš sa a konáš na každodennej báze.

Keď sa alkoholizmus nelieči, má tendenciu zhoršovať sa. Znamená to piť viac a často v dôsledku toho čeliť viacerým dôsledkom. Je to živá nočná mora a je to jeden z najpresvedčivejších motivátorov o hľadanie triezvosti.

https://www.soberrecovery.com/addiction/what-stops-women-from-seeking-treatment-for-alcohol-abuse/