Čo je potrebné vedieť o 12-krokových liečebných postupoch

 

Jedným z najznámejších a bežne používaných typov podpory uzdravovania je 12-krokový model. Takmer každý počul o týchto stretnutiach alebo o organizácii, kde sa tento nápad zrodil – sú to Anonymní alkoholici.

12-krokové programy zostávajú bežne odporúčanou a používanou liečebnou metódou pre rôzne druhy závislosti. Podľa Vládneho úradu pre zneužívanie látok a duševné zdravie (SAMSHA), ktorý to uviedol vo svojom národnom prieskume služieb pre liečbu látkového zneužívania z roku 2013, používa 12-krokové modely aspoň príležitostne asi 74 percent liečební.

História 12-krokových programov

Idea 12-krokového modelu Anonymných alkoholikov (AA) vznikla v roku 1938, keď ich zakladateľ Bill Wilson spísal nápady, ktoré sa ďalej rozvíjali na základe jeho skúsenosti a vízie alkoholizmu. Písal o pozitívnych účinkoch, ktoré boli zjavné, keď ľudia zápasiaci s alkoholizmom zdieľali navzájom svoje príbehy. Wilson svoj program napísal v knihe, ktorá sa neskôr stala známa ako Veľká kniha (the Big Book). Ako na svojej vlastnej stránke vysvetľujú samotní Anonymní alkoholici, kroky boli rozvinuté cez syntetizujúce koncepty niekoľkých ďalších učení, s ktorými sa stretol, vrátane 6-krokového programu, ku ktorému sa hlásila organizácia Oxfordská skupina. 12 krokov vo svojej pôvodnej podobe vychádzalo z duchovnej kresťanskej inšpirácie hľadajúcej pomoc od väčšej sily aj od spolutrpiacich tou istou závislosťou. Veľká kniha bola pôvodne napísaná ako sprievodca pre ľudí, ktorí nemohli navštevovať stretnutia AA, ale čoskoro sa stala modelom pre tento program všeobecne. Odvtedy bol tento model adaptovaný pre širokú škálu podporných a svojpomocných programov určených k tomu, aby napomáhali zmene v správaní závislého človeka. Okrem pôvodnej skupiny Anonymných alkoholikov dnes existujú rôzne variácie tohto programu, ako napr. Anonymní narkomani (NA), Anonymní závislí od heroínu (HA) a Anonymní gambleri (GA).

Uplatňovanie 12 krokov

Základným predpokladom 12-krokového modelu je, že ľudia si môžu navzájom pomáhať dosiahnuť a udržať abstinenciu od látok či správania, od ktorého sú závislí. Môžu to robiť prostredníctvom stretnutí, na ktorých zdieľajú svoje skúsenosti a vzájomne sa podporujú v pokračujúcej snahe o udržanie abstinencie.

Ako je zrejmé z výskumov, ktoré sú uvádzané v časopise Výskum a teória závislosti, abstinenčné praktiky (tak, ako ich podporuje program 12 krokov) môžu stáť za vysokou úspešnosťou toho, čo odborníci nazývajú „prosperujúce“ a čo je vlastne pozitívne duševné zdravie, ktoré môže napomáhať v dlhodobom uzdravovaní. V tejto štúdii u tých, čo si udržali abstinenciu, bola vyššia pravdepodobnosť, že budú dlhodobo „prosperovať“ s tým, že 40,7 % „prosperovalo“ po troch mesiacoch (v porovnaní s 9,3 % tých, čo ochabovali) a takmer 40 % prosperovalo po 12 mesiacoch (v porovnaní s 12,4 % tých, čo ochabovali). Na základe tejto štúdie tí, čo úplne abstinovali od všetkých látok – tak, ako to odporúča 12-krokový model – majú lepšie duševné zdravie než tí, ktorí týmto spôsobom neabstinujú.

12-krokový model poskytuje ľuďom rámec ako kapitulovať nad svojou závislosťou, spracovať svoju skúsenosť a posunúť sa k novým vzorcom. Ako to opisuje článok Uzdravovanie pomocou 12 krokov, dodržiavanie tohto modelu pomáha jednotlivcovi budovaním nasledujúcich duševných a emocionálnych transformatívnych praktík a nástrojov:

 • Schopnosti rozpoznávať a priznať si, že mám problém so závislosťou
 • Poddaním sa skutočnosti, že závislosť existuje a rozhodnutím hľadať nad ňou kontrolu s vonkajšou pomocou
 • Sebapozorovaním a uvedomovaním si správania, ktoré bolo súčasťou a dôsledkom závislosti, ako aj toho, ktoré pomáha podporovať sebakontrolu
 • Príležitosťou uplatňovať toto sebaovládanie a budovať sebaúctu pomocou svojich pozitívnych schopností
 • Dosiahnutím sebaprijatia a schopnosti meniť svoje správanie
 • Súcitom s tými, ktorí sú závislosťou ovplyvnení aj s tými, ktorí so závislosťou zápasia
 • Nástrojmi, ktoré robia z tohto procesu v živote jednotlivca trvalú prax

Poskytovaním týchto skúseností a nástrojov môže byť 12-krokový model prostriedkom zmeny v mnohých typoch správania a v dôsledku toho môže pomôcť jednotlivcom, ktorí sa snažia prekonať závislosť, nájsť cestu k uzdravovaniu.

12 krokov tak, ako sú napísané v pôvodnej Veľkej knihe a ako ich prezentuje AA:

 • Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy sa stali neovládateľné.
 • Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie.
 • Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho my chápeme.
 • Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
 • Priznali sme Bohu, sami sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 • Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
 • Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
 • Spísali sme zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.
 • Urobili sme túto nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné okrem prípadov, keby toto konanie im alebo iným ublížilo.
 • Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.
 • Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho chápeme, a prosili sme len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 • Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili, odovzdávali sme toto posolstvo ostatným alkoholikom a snažili sa uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

Alternatívy 12-krokového modelu

Niektorým ľuďom sa 12-krokový model nepáči alebo sa oň nezaujímajú ani s vyššie spomenutými obmenami či cez organizácie, ktoré tento model podporujú. Niektorým sa nepáči zakladať svoje uzdravovanie na myšlienke, že nemôžu kontrolovať svoju závislosť, keď existuje dôkaz, že sú spôsoby ako praktizovať vnútornú kontrolu nad procesom uzdravovania. Niektoré z programov, založených na tejto aktívnej kontrole, zahŕňajú skupiny ako SMART Recovery a Moderation Management. Tieto skupiny používajú podobný model zdieľania, ale nekladú dôraz na ideu kapitulovania. Namiesto toho dávajú do popredia silu jednotlivca, ktorý má kontrolu nad liečbou a uzdravovaním sa zo závislosti.

Cesta k uzdravovaniu

Väčšina odborníkov je presvedčená o tom, že rezidenčný liečebný program upravený na potreby jednotlivca, je najefektívnejší spôsob ako dosiahnuť a udržať si uzdravovanie. Bez ohľadu na to, či tento program zahŕňa aspekty 12 krokov, je založený na koncepte 12-krokov alebo je alternatívou tohto pôvodného modelu liečby závislosti, dôležité je to, aby bola celá liečebná starostlivosť upravená na potreby daného jednotlivca. Práca s odborníkom na liečbu závislosti je dobrý spôsob ako nájsť liečebnú metódu, ktorá je každému primeraná, čo bude viesť k najlepšej ceste uzdravovania.

 

https://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/12-step/