Dopad látkového zneužívania a závislosti na rodiny

V tomto článku budeme skúmať konkrétny dopad trvalého zneužívania látok a závislosti na rodičov, partnerov a deti. Prehodnotíme predchádzajúce štúdie súvisiace s krátkodobými a dlhodobými účinkami a takisto vysvetlíme jedinečnú rolu, ktorú hrá každý člen rodiny v závislosti aj v uzdravovaní. Alkoholizmus a drogová závislosť majú zrejmé a dobre zdokumentované účinky na chronických zneužívateľov látok. Dlhodobé zneužívanie drog a/alebo alkoholu poškodí fyzické zdravie človeka, jeho mentálne aj duchovné fungovanie. No ako tieto škodlivé účinky ovplyvnia najbližšiu rodinu závislého a ako sa toto poškodenie prejaví?

Rodinná choroba

Látkovým zneužívaním jednotlivca je určitým spôsobom ovplyvnená každá jedna osoba v najbližšej (a niekedy aj širšej) rodine závislého. Závislosť ovplyvňuje rodinné financie, fyzické aj psychické zdravie. V posledných rokoch sa naša spoločnosť posúva stále ďalej od tradičného modelu rodiny. Dnes sú domácnosti s jedným rodičom, zmiešané rodiny a domácnosti, ktoré vedú starí rodičia, a to menujeme len niekoľko variácií. Každá z týchto rodinných štruktúr bude ovplyvňovať celkový dopad závislosti na rodinu. Ak sú v rodine malé deti, musíme do tohto dopadu započítať ich vek. To isté platí pre starších dospelých, ktorí majú už dospelé deti. Závažnosť závislosti aj typ látkovej závislosti takisto zohrávajú rolu v celkovom dopade závislosti na rodinu.

A nakoniec – situácia každého závislého je odlišná, čo znamená, že aj situácia každej rodiny je jedinečná. Z tohto dôvodu sa nedá priradiť univerzálna príčinná súvislosť medzi zneužívanú látku a fungovanie rodiny. Za zmienku stojí, že vo väčšine rodín je až na pár výnimiek dopad závislosti veľmi negatívny.

Závislosť a rodinné roly

V každej rodine hrá každý jednotlivec určitú rolu (alebo mnohopočetné roly), aby rodine pomohol lepšie fungovať a zvládať určitú úroveň normálneho fungovania, stability a rovnováhy. Keď sa k tejto dynamike pridá látkové zneužívanie, rodinné roly sa prirodzene posúvajú, aby sa prispôsobili novému správaniu spojenému s užívaním drog alebo alkoholu a aby mohli pokračovať v udržiavaní poriadku a rovnováhy.

Existuje šesť rolí vrátane závislého, ktoré boli rozvinuté pre pochopenie toho, ako rodina okolo látkového zneužívateľa funguje. Sú to umožňovateľ, maskot, hrdina, obetný baránok, stratené dieťa a závislý.

Umožňovateľ – túto rolu na seba často preberá nezávislý partner alebo staršie dieťa, ak je doma len jeden rodič. Umožňovateľ sa stará o všetky veci, ktoré závislý nechal nedorobené vrátane starostlivosti o financie, zabezpečovanie dochádzky detí do školy a ospravedlňovanie  závislého v spoločenských a obchodných záležitostiach. Umožňovateľ často popiera závažnosť problému závislého a naďalej ho bude ospravedlňovať.

Hrdina – túto rolu všeobecne na seba preberá staršie dieťa v rodine, ktoré dosahuje až prehnane dobré výsledky a javí sa ako sebaisté a seriózne. Preberá na seba domáce zodpovednosti, ktoré zdanlivo presahuje jeho vek – často na seba preberá aj rodičovské roly. Je posadnutý perfekcionizmom, kvôli čomu je udržať si túto rolu stále ťažšie kvôli stálemu napredovaniu závislosti a narastajúcim zodpovednostiam.

Obetný baránok – toto je dieťa v rodine, ktoré si zvyklo správať sa nevychovane a sú na ňom zrejmé znaky vzdorovitosti voči autoritám. Títo jednotlivci sa často dostávajú do problémov v škole aj doma. Keď tieto deti začínajú dospievať, často sa dostávajú aj do problémov so zákonom. Toto správanie je odrazom chorej a chaotickej atmosféry doma.

Maskot – v nepríjemnom domácom prostredí niektorí jednotlivci preberú na seba rolu maskota a ako mechanizmus zvládania situácie používajú humor. Maskot si uvedomuje, že jeho komédia môže rodine prinášať momentálnu úľavu a bude v tejto role pokračovať, aby doma dosiahol vyrovnanosť a pohodu.

Stratené dieťa – človek v tejto role je izolovaný od ostatných členov rodiny, v dôsledku čoho má problémy s rozvíjaním vzťahov. Má problémy v spoločenských situáciách a často uniká do fantazírovania, aby sa odpútalo emocionálne aj fyzicky od negatívneho domáceho prostredia.

Závislý – veľa chronických zneužívateľov látok cíti veľkú hanbu, vinu a výčitky kvôli bolesti a nepokoju, ktoré spôsobili svojej rodine. No takisto existuje veľa závislých, ktorí nechcú prestať so svojím látkovým zneužívaním, čo v rodine spôsobuje veľký hnev a rozhorčenie.

Keď sú tieto roly upevnené v detstve, stávajú sa vzorcami správania, ktoré sa naďalej prejavujú aj v dospelom veku.

Neskorý rozvoj závislosti (keď sú prítomné dospelé deti) vytvára iný typ problémov, keďže mnohé rodinné roly už boli pevne ustanovené. Nejasná línia medzi vzťahom rodič/dieťa a rodič/priateľ takisto spôsobuje, že situácia sa napráva oveľa ťažšie.

Deti alkoholikov a iných látkových zneužívateľov

Spomedzi všetkých členov rodiny, ktorí sú ovplyvnení chorobou závislého, snáď nikto netrpí toľko ako deti. Dopad života so závislým rodičom je zrejmý dlho po období detstva a tiahne sa dospelosťou. Alkoholizmus a drogová závislosť rodičov môže u detí vytvárať zlé sebavnímanie, osamelosť, pocity viny, úzkosť, pocity bezmocnosti, strach z opustenia a chronickú depresiu. Látkové zneužívanie počas tehotenstva môže viesť aj k behaviorálnym a rozvojovým poruchám detí.

Jeden z piatich dospelých Američanov žil v určitom období svojho detstva s príbuzným, ktorý bol alkoholik. Celkovo sú títo jednotlivci vo väčšom riziku behaviorálnych a emocionálnych problémov, keď ich porovnávame s deťmi nealkoholikov. U detí alkoholikov je štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinutie alkoholizmus než u jednotlivcov, ktorí neboli vychovávaní alkoholikmi. Takisto je u nich väčšia pravdepodobnosť, že budú mať ťažkosti so zvládaním stresu a že si neskôr v živote vyberú za svojho životného partnera alkoholika alebo zneužívajúceho partnera.

Deti alkoholikov a zneužívateľov iných látok takisto vyrastajú vo vysoko nestabilnom domove. Nedokážu predvídať, kedy bude ich rodič triezvy a kedy bude pod vplyvom návykovej látky a často sú ponechané samé na seba aj vtedy, keď je potrebný dozor dospelých. Finančné problémy v dôsledku závislosti môžu viesť k tomu, že dieťa nedostane primerané vzdelanie ani primeranú stravu. Pravidelná školská dochádzka a pravidelné stravovanie nie sú také dôležité ako ďalšia dávka pre závislého. V podstate človek, ktorý vyrastá v domove s jedným či viacerými závislými, je často ochudobnený o dôležité aspekty svojho detstva.

Keď sú súčasťou obrazu nezákonné drogy, deti sú často vystavené nezákonným aktivitám a v niektorých prípadoch sa od nich môže vyžadovať, aby v týchto aktivitách pomáhali tým, že budú klamať o tom, čo ich rodičia robia a nerobia. Okrem toho u rodičov zneužívajúcich akúkoľvek látku je väčšia pravdepodobnosť, že budú prechádzať rozvodom, duševnou chorobou, nezamestnanosťou a problémami so zákonom vážne kompromitujúc svoju schopnosť byť efektívnym rodičom.

Partneri zneužívateľov látok

Zneužívanie látok sa s vážnymi vzťahmi veľmi dobre nedá zmiešať. Zvlášť vo vzťahoch, kde má len jeden z partnerov problém so zneužívaním látok, alkohol a drogy môžu zničiť manželstvo či dlhodobý vzťah. Alkoholizmus súvisí s vyššou rozvodovosťou a závislosť jedného partnera môže viesť k tomu, že ten druhý má na krku neférový diel domácich zodpovedností.

Keď sú obaja partneri rovnako závislí od drog alebo alkoholu, nemusí to zvýšiť pravdepodobnosť rozvodu, no v dôsledku toho bude domáca atmosféra oveľa toxickejšia. Keď je v dome aspoň jeden triezvy partner, môže sa snažiť udržiavať domácnosť v poriadku a povzbudzovať toho druhého, aby hľadal pomoc. Vzťah, kde sú závislí obidvaja, umožňuje každému z nich užívať a toho druhého uschopňovať v pokračujúcom užívaní. Aj toto bude pravdepodobne viesť k pomalému poškodzovaniu vzťahu, keďže obaja závislí sa budú primárne sústreďovať na živenie svojej závislosti a nie na pestovanie vzťahu či zvládanie akýchkoľvek zodpovedností v domácnosti.

Spoluzávislosť je takisto problém, ktorý často vyvstáva u partnerov zneužívateľov látok. Koncept spoluzávislosti sa stal široko populárnym v osemdesiatych rokoch. Vzťahuje sa na jednotlivca, ktorý je príliš zamestnaný tým druhým až do bodu dysfunkcie. Keď hovoríme o spoluzávislosti v oblasti závislosti, označenie sa vzťahuje na jednotlivcov, ktorí kladú potreby závislého pred svoje vlastné a to dokonca aj vtedy, keď im to škodí. Spoluzávislí ľudia často závislého bránia a ospravedlňujú a urobia všetko preto, aby mu zostali po vôli a v nijakom prípade nezapríčiňovali jeho hnev.

Na začiatku bolo toto označenie často pripisované manželkám alkoholikov a drogovo závislých, ktoré boli odkázané na svojho manžela po finančnej stránke. Hoci sú spoluzávislí poväčšine partneri, ktokoľvek, kto má nejaký vzťah so závislým, sa môže stať spoluzávislým.

Rodičia alkoholikov a drogovo závislých

Bez ohľadu na to, aké staré sú deti rodičov, zistenie, že vaše dieťa má problém so závislosťou, môže byť veľmi nepríjemné a kruté prebudenie. Môže spôsobiť, že matky a otcovia budú spochybňovať svoje rodičovské schopnosti alebo rozhodnutia, ktoré urobili. Rodičia závislých, podobne ako deti závislých, často vinia samých seba za rozvoj poruchy užívania látok.

U tínedžerov a adolescentov zápasiacich so závislosťou môže byť tento problém vnímaný ako potenciálne nebezpečnejší, keďže dotyčný ešte nie je celkom zrelý a má ešte pred sebou takmer celý život. Toto je tiež kritické obdobie preto, aby bola závislosť zastavená skôr, než dotyčného zovrie príliš silno.

 • Deväť z desiatich Američanov, ktorí spĺňajú kritériá pre závislosť, začali fajčiť, piť alebo užívať iné drogy pred 18 rokom života.
 • Sedemdesiatpäť percent stredoškolákov užilo návykovú látku. Jeden z piatich z týchto študentov spĺňa kritériá pre závislosť.
 • Štyridsaťšesť percent všetkých stredoškolských študentov v súčasnosti užíva návykovú látku a tridsaťtri percent z nich spĺňa kritériá pre závislosť.
 • Desať percent mladých vo veku 12 – 17 rokov v súčasnosti užíva nezákonné drogy.
 • Približne šesť percent 16-17 ročných a sedemnásť percent 18-20 ročných uviedlo, že v priebehu minulého roka šoférovali auto pod vplyvom alkoholu.

Keď majú rodičia tínedžerov alebo adolescentov, ktorí majú poruchu užívania látok, majú aspoň určitú moc v tom, že kontrolujú financie a domácnosť. Táto moc môže byť použitá k tomu, aby deti akceptovali liečbu a prestali so zneužívaním látok. No u rodičov, ktorí majú dospelých závislých, táto schopnosť uvaliť na ne dôsledky kvôli zneužívaniu látok alebo vyhľadať liečbu je veľmi ohraničená. Ešte viac to platí vtedy, keď rodičia nežijú so svojím závislým synom alebo dcérou.

Podľa sčítania ľudu počet detí vychovávaných starými rodičmi vyskočil z 2,4 milióna v roku 2000 na 4,9 milióna v roku 2010. Dve základné príčiny tejto skutočnosti sú závislosť a duševná porucha.

Domáce násilie a sexuálne zneužívanie sú spojené so zneužívaním látok

Existuje nešťastný a tragický cyklus, ktorý zahŕňa zneužívanie látok, sexuálne zneužívanie/znásilnenie a domáce násilie vrátane násilia páchaného na deťoch. Niekoľké štúdie potvrdili, že veľké percento zneužívania detí a domáceho násilie zahŕňa užívanie drog či alkoholu. Iné štúdie zistili, že u jednotlivcov, ktorí boli obeťami zneužívania, bola väčšia pravdepodobnosť zneužívania drog alebo alkoholu.

To znamená, že jednotlivci, ktorí vyrastajú v domove, kde rodičia zneužívajú látky, skôr zažijú určitý druh domáceho alebo sexuálneho zneužívania, čo ich vedie k traume a následne k zneužívaniu drog či alkoholu. Ak aj oni majú deti, v tomto cykle je vysoká pravdepodobnosť, že bude pokračovať aj naďalej.

Znepokojujúce spojenie

Dve tretiny všetkých liečených kvôli zneužívaniu drog uvádzajú, že boli v detstve fyzicky, sexuálne či emocionálne zneužívaní.

 • V USA je každých deväť sekúnd bitá nejaká žena.
 • Každý rok je viac ako tri milióny detí svedkom násilia proti ich matke.
 • U 30-40 percent detí, ktorí sú svedkami násilia alebo ho sami zažijú, bude zvýšená šanca, že v dospelosti budú samé súčasťou násilníckeho vzťahu.
 • 25-50 percent mužov, ktorí páchajú domáce násilie, majú takisto problémy so zneužívaním látok.
 • Jedna zo štyroch žien bola obeťou znásilnenia, sexuálnych urážok či domáceho násilia.
 • Takmer 80 percent zneužívania detí súvisí do zneužívaním alkoholu alebo drog.
 • Viac ako polovica obžalovaných z vraždy svojich partnerov (ako aj takmer polovica obetí) bola v čase vraždy pod vplyvom alkoholu.

U človeka, ktorý zažil alebo bol svedkom zneužívania, sexuálnych urážok alebo znásilnenia, je vysoká pravdepodobnosť, že bude zápasiť so symptómami posttraumatického stresového syndrómu a/alebo depresie. Obidva stavy často vedú jednotlivcov k užívaniu drog alebo alkoholu ako k prostriedkom na prežitie. Tento vzorec potom potenciálne vedie k rozvoju tolerancie a následne k závislosti.

Diskusia a záver

Je zriedkavé, že by bol dopad závislosti ohraničený výhradne na závislého. Každý okolo neho je určitým spôsobom ovplyvnený. Najčastejšie ľudia, ktorí trávia najviac času so závislým, ako sú priatelia, rodina a kolegovia, sú práve tí, ktorí sú najviac ovplyvnení drogovou závislosťou či alkoholizmom.

Členovia rodiny, najmä nezávislí partneri, sú nútení prevziať zodpovednosť za závislého, ospravedlňovať jeho správanie a potenciálne aj znášať sexuálne, fyzické a emocionálne zneužívanie. V mnohých prípadoch aj širšia rodina a blízki priatelia musia pomáhať finančne aj inými spôsobmi, aby nahradili nesplnené povinnosti závislého. Deti trpia v škole a v sociálnych kontaktoch a je u nich vyššia pravdepodobnosť, že v dôsledku toho v dospelosti samé začnú užívať drogy a alkohol. Spolupracovníci nemajú k závislému vždy rovnako blízko, ale takisto môžu byť ovplyvnení tým, že kvôli nezodpovednosti závislého v práci musia pracovať o to viac.

Takmer každý človek, ktorý je v kontakte so závislým, je určitým spôsobom ovplyvnený. To je dôvod, prečo je uzdravovanie zo závislosti najúspešnejšie vtedy, keď sú doň zapojení aj priatelia a členovia rodiny, ktorí sú závislému najbližšie. Keďže závislosť poškodzuje celú rodinu, aj do zotavovania sa zo závislosti musí byť zapojená celá rodina.

 

Tento článok napísali odborníci v Behavioral Health of the Palm Beaches. Ponúkame najkomplexnejšiu liečbu závislosti v krajine (USA) a máme vedúce postavenie v komunite zotavovania sa zo závislosti.

 

https://www.bhpalmbeach.com/recovery-articles/impact-substance-abuse-and-addiction-families