Morálne a spirituálne príčiny závislosti

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D.

Model závislosti, o ktorom diskutujeme, je bio-psycho-sociálno-spirituálny, na rozdiel od minulosti, kedy bol iba bio-psycho-sociálny bez spirituálnej zložky. Mnohí vnímajú, že je nevyhnutné oddelene hovoriť o spiritualite. Je to preto, lebo morálne a spirituálne koncepty sú založené na hodnotách a majú kultúrne špecifiká. Niektorí odborníci to chápali tak, že sociálno-kultúrna zložka tohto modelu zahŕňa aj spiritualitu. Spiritualita je pre mnohých ľudí veľmi dôležitý koncept. Platí to najmä pre tých, ktorí sa usilujú zotaviť zo silných či fatálnych porúch ako je závislosť. Z toho dôvodu vnímame, že si zasluhuje, aby sme sa jej venovali špecificky.

V západných judeo-kresťanských kultúrach, ako sú Spojené Štáty, spirituálne modely typicky predpokladajú Boha, ktorý má nadprirodzenú moc. Tento Boh je vnímaný ako ten, čo vládne, vedie, riadi či zasahuje v prospech ľudí. Spirituálne modely predpokladajú, že k závislosti dochádza kvôli tomu, že sa človek odlúčil od Boha. Morálne príčiny závislosti predpokladajú, že existuje „správna“ morálka, založená na konkrétnom súbore hodnôt. Odklonenie sa od týchto hodnôt vyúsťuje do závislosti. Je dôležité poznamenať, že morálne kódexy odrážajú hodnotový systém konkrétnej kultúry a preto „správny“ morálny kódex sa bude v každej kultúre odlišovať.

Spirituálny model závislosti a uzdravovanie
Podľa spirituálneho modelu odlúčenie od Boha alebo Vyššej Sily spôsobuje závislosť. Toto odlúčenie zapríčiňuje utrpenie ľudí, pretože nežijú podľa Božej vôle alebo usmernenia. Z toho dôvodu uzdravovanie pozostáva z ustanovenia alebo opätovného ustanovenia spojenia s Bohom či Vyššou Silou. Najprominentnejším príkladom duchovného prístupu sú Anonymní alkoholici (AA) a iné 12-krokové skupiny, ktorých účastníci vo svojom živote praktizujú 12 Krokov. Týchto 12 Krokov pomáha ľuďom obnoviť ich spirituálne spojenie s Vyššou Silou. Existujú aj prístupy „založené na viere“, ktoré vznikajú z konkrétnych náboženských orientácií. Modlitba, meditácia a poradenstvo so spirituálnymi poradcami sú techniky, ktoré sú s týmto modelom spojené.

Otázky pre osobné uvažovanie zo spirituálneho modelu: Ako hodnotím svoj život, čo sa týka môjho vzťahu s Bohom alebo s Vyššou Silou? Ako hodnotím svoj život, čo sa týka mojich vlastných hodnôt a presvedčení? Žijem v súlade s tým, v čo verím, že je dôležité? Venujem dostatok času uvažovaniu nad mojimi hodnotami a presvedčeniami?

Morálny model závislosti a uzdravovanie
Podľa morálneho modelu spôsobuje závislosť morálne zlyhanie (zlyhanie robiť to, čo je správne). Uzdravovanie teda pozostáva z posilňovania vôle či motivácie správať sa tak, ako sa má. Morálny model je prominentný v tradičných prístupoch k uzdravovaniu. „Potrebuje iba posilniť svoju pevnú vôľu, aby odolal pokušeniu a dal sa dokopy.“ Z rovnakej perspektívy pristupuje k závislosti aj systém trestného súdnictva. Tresty za zločiny, spáchané pod vplyvom látky, majú za cieľ motivovať ľudí k lepšiemu správaniu. Snaha presvedčiť niekoho, aby sa lepšie správal, je takisto technika spojená s týmto modelom.

Morálna rekonačná terapia (MRT) je takisto liečba závislosti založená na dôkazoch spájajúca sa s týmto modelom, no MRT nie je veľmi známe. „Conation“ je archaický psychologický výraz súvisiaci s našou schopnosťou pre vedomé a zámerné rozhodovanie. Táto terapia má za cieľ zvýšiť morálnu úroveň rozhodovania.
Otázky pre osobné uvažovanie z morálneho modelu: Sú také obdobia, kedy potrebujem vynaložiť viac úsilia a pevnej vôle, aby som sa udržal v správnych koľajách? Mal by som používať pevnú vôľu, aby som sa lepšie správal a robil múdrejšie rozhodnutia? Sú obdobia, kedy potrebujem vynaložiť viac úsilia na robenie vecí, ktoré mi pomôžu v mojom uzdravovaní? Viem, že ak vynaložím viac úsilia, aby som denne cvičil, budem sa cítiť lepšie. Zlepší sa tým moja nálada. Takisto sa mi znížia cravingy a bude pre mňa ľahšie odolávať im.

https://www.mentalhelp.net/articles/moral-and-spiritual-causes-of-addiction/