Osobnostné črty a charakteristiky dospelých detí alkoholikov

Výskumy ukazujú, že dospelé deti alkoholikov alebo radšej deti, ktoré vyrastali v alkoholickom domove, majú v dospelosti podobné osobnostné črty. Keď sa používajú správne, môžu byť veľmi pozitívne.

O alkoholizme sa často hovorí ako o rodinnej chorobe, keďže ovplyvňuje nielen alkoholika, ale aj všetkých jeho blízkych. Domáci život v alkoholickej rodine sa pohybuje od dysfunkčného a nevypočitateľného k silne zneužívajúcemu a u detí v týchto rodinách sa rozvíjajú osobnostné črty a správanie, ktoré je založené na ich častých traumatických skúsenostiach. „Dospelé deti alkoholikov“ je výraz, ktorý sa vzťahuje na dospelých, ktorí ako deti vyrastali v alkoholickej domácnosti (s rodičom alkoholikom).

Výskumníci a psychológovia celé roky skúmajú to, čo nazvali fenomén „dospelého dieťaťa“. Je zrejmé, že dospelé deti alkoholikov často zdieľajú spoločné osobnostné črty a charakteristiky, ktoré sú dôsledkom ich skúseností ako detí vyrastajúcich v alkoholických rodinách.

10 čŕt dospelých detí alkoholikov

Sú dva populárne zdroje, ktoré hovoria o charakteristikách zdieľaných dospelými deťmi alkoholikov: kniha Dospelé deti alkoholikov od Dr. Jan G. Woititzovej z roku 1983 a publikácia Zoznam špinavej bielizne (The Laundry List) od Tonyho A z roku 1978. Obaja autori svoj život zasvätili pochopeniu a pomoci ľuďom, ktorí vyrastali v alkoholických domovoch a tieto zdroje používajú mnohí ľudia, aby im pomohli získať lepšie sebaporozumenie a pracovať na náprave niekedy maladaptívnych čŕt, ktoré sa u nich rozvinuli z ich potreby prežiť ako deti v alkoholickom domove.

Skúsenosť so závislosťou od alkoholu a drog je u každého iná, takže nasledujúce črty sú zovšeobecnené a nebudú sa vzťahovať na každého. Avšak nasledujúcich 10 charakteristík je veľmi typických medzi dospelými deťmi alkoholikov.

1. Viac sa zaujímajú o iných než o seba

Keď deti vyrastajú v alkoholickej rodine, často sú nútené, aby na seba prevzali rodičovské úlohy. Majú viac zodpovedností než iné deti v ich veku. Možno sa budú musieť starať o svojich mladších súrodencov a dokonca aj o svojich rodičov. Táto prevrátená úloha s nimi môže prejsť až do dospelosti a dospelé deti budú často dávať potreby iných pred svoje vlastné.

2. Často majú problém dokončiť danú úlohu od začiatku do konca

Dospelé deti alkoholikov môžu mať problém dokončiť to, čo začali. Prežívanie chaosu v alkoholickej rodine často bráni osvojeniu si zručností pre riešenie praktických problémov vrátane rozloženia cieľov na zvládnuteľné časti.

3. Prejavuje sa u nich čiernobiele myslenie

V tejto skupine dospelých detí je bežné myslenie typu „všetko alebo nič“. Rozmýšľajú v extrémoch a majú problém vnímať šedú oblasť uprostred. Tento vzorec myslenia vychádza z neustáleho „pohotovostného stavu bojuj alebo uteč“, ktorý je bežný v alkoholickej rodine, kde je veľmi veľké napätie.

4. Majú problém zabávať sa

Uvoľniť sa a tešiť sa z bezstarostnej zábavy obyčajne nepatrí k silným stránkam tých, čo vyrastali v alkoholickej rodine. Veľa detí alkoholikov bolo okradnutých o ich schopnosť zabávať sa, keďže v detstve na seba prevzali roly dospelých. Môžu mať pocit, že si nezaslúžia zabávať sa a neustále svoje úsilie sabotujú.

5. Veľmi prísne sa posudzujú

Keď sa v rodine veci nedaria, veľmi často sa ako deti obviňujú za správanie svojich rodičov. Ako dospelí môžu pokračovať v prísnej sebakritike za každú malú chybu a keď sa veci daria, rýchlo to odmietnu a hovoria len o šťastí.

6. Neustále sa usilujú o súhlas okolia

Dospelé deti alkoholikov si môžu svoju sebahodnotu odvodzovať od schvaľovania inými. Keď boli deťmi v alkoholickej rodine, odmena a súhlas prichádali nevypočítateľne – ak vôbec. V dospelom veku to môže viesť k neustálej snahe páčiť sa druhým a vyhľadávať ich súhlas.

7. Majú pocit, že sú odlišní od druhých

Deti alkoholikov vyrastajú v presvedčení, že ich situácii nikto nemôže rozumieť. Majú pocit, že sú iní ako všetky ostatné deti a izolácia, ktorú zažili, obyčajne ovplyvnila ich schopnosť nadobudnúť solídne sociálne zručnosti. V dospelosti tento pocit odlišnosti od iných môže viesť k depresii a úzkosti.

8. Milujú tých, ktorí potrebujú zachrániť

V knihe od Tonyho A. „Zoznam špinavej bielizne“ autor píše, že dospelé deti alkoholikov sa často samé neskôr stanú alkoholikmi, zoberú si alkoholika alebo oboje – stanú sa ním a zoberú si alkoholika. Nie je pre nich nezvyčajné, že sa ocitnú vo vzťahoch s ľuďmi, ktorí potrebujú zachrániť, sú kompulzívni alebo často trpia závislosťou.

9. Majú pocit viny, keď sa majú ohradiť

Keďže ich potreby boli vždy až na druhom mieste za potrebami závislého rodiča, často to vnímajú tak, že ich myšlienky a pocity nie sú hodné pozornosti. V dospelosti môžu mať problém ohradiť sa a je pre nich ľahšie plniť požiadavky iných.

10. Sú extrémne verní

Hoci dôkazy hovoria, že by to tak nemalo byť, dospelé deti alkoholikov sú extrémne verné. Môžu byť naďalej oddané rodičom, ktorí od nich mali odstup alebo ich zneužívali. V dospelosti môžu nadviazať nezdravé vzťahy a zotrvať v nich, pretože cítia záväzok zostať vernými.

Odolnosť dospelých detí alkoholikov

Vyššie uvedené tendencie môžu spôsobiť, že deti alkoholikov budú prežívať ťažkosti aj v dospelosti. No môže sa u nich rozvinúť aj silná odolnosť, ktorá sa môže stať výrazným nástrojom osobného rastu. V súčasnosti sú dostupné ozdravné a podporné skupiny, určené špeciálne na pomoc dospelým deťom alkoholikov, aby spracovali emocionálne a psychické dopady z toho, že vyrastali so závislým rodičom a zmenili zdanlivo negatívne črty na silné stránky. S pomocou terapeuta, ktorý im pomôže rozpoznať a vyvážiť problematické spôsoby myslenia a konania sa môžu mnohé charakteristiky dospelých detí alkoholikov stať aj pozitívnymi, ako napr. nasledujúce:

Oddanosť, vernosť – keď je táto črta nasmerovaná na zdravý vzťah, robí z dospelých detí alkoholikov výnimočne oddaných priateľov a partnerov.

Zodpovednosť – niektorí vravia, že dospelé deti alkoholikov môžu byť prehnane zodpovedné. No keď sa naučia nepreberať zodpovednosť za činy druhých, úroveň ich osobnej zodpovednosti prispieva k ich schopnosti byť úspešným.

Intuícia – dospelé deti alkoholikov môžu byť nesmierne inuitívne, čo je črta, ktorú si vybrúsili, aby zvládli svoj predošlý život doma.

Empatia – spolu s intuíciou môžu byť dospelé deti empatické, starostlivé a súcitné. Dokážu chápať problémy iných.

Schopnosť napredovať – keď je u nich potreba perfekcionizmu vyvážená a prísna sebakritika skrotená, môžu mať schopnosť úspešne dokončiť veľa vecí a robiť ich naozaj dobre.

https://www.thecabinchiangmai.com/personality-traits-and-characteristics-of-adult-children-of-alcoholics/