Päť narcistických čŕt, ktoré ubližujú intímnemu partnerovi

Keď sa pozeráme na správanie narcistu v kontexte intímneho vzťahu, vidíme tu jeho zničujúci efekt, ktorý si často ani jeden z partnerov neuvedomuje. Narcista sa v dôsledku svojej prirodzenosti správa spôsobmi, ktoré spĺňajú kritériá emocionálneho a psychického zneužívania. Toto správanie sa niekedy označuje ako narcistické zneužívanie. Aby sa partner zotavil zo zlého zaobchádzania zo strany narcistu, musí sa uzdravovať. Tento proces sa začína rozpoznaním škodlivého správania a identifikáciou zranení, ktoré narcista spôsobil tomu, o kom hovorí, že ho miluje.

Definícia
Narcisti sú často opisovaní ako sebeckí a úplne pohltení vlastnými pocitmi a záujmami. Očakávajú od iných, že ich budú glorifikovať pozitívnou pozornosťou. Cítia sa oprávnení k tomu, aby bolo všetko podľa nich a sú presvedčení, že sú nad iných nadradení a že vedia všetko. Chýba im empatia voči iným a odmietajú prevziať zodpovednosť za svoje správanie.

Používanie podvodov
Klienti, ktorí majú narcistických partnerov vnímajú, že boli po istom čase vo vzťahu podvedení. Pôvodná prezentácia osoby, do ktorej sa zaľúbili, je preč. V skutočnosti väčšina z nich tvrdí, že akonáhle dospeli k záväzku spoločného života alebo manželstva, ich „milujúci partner“ sa zmenil. To, čo začali prežívať, bolo napätie a konflikty, keďže ich partner si presadzuje potrebu mať veci podľa seba a časom prejavuje stále menej záujmu o ich myšlienky a pocity, ak neslúžia práve jemu.

Zneužívajúce správanie
Nasledujúce črty silne ovplyvňujú narcistické interakcie s jeho intímnym partnerom, ktorý časom prežíva úpadok svojho emocionálneho zdravia.

Nedostatok empatie. Nijaká empatia voči druhým – to je pravdepodobne najviac charakteristická vlastnosť narcistu. Mnohé z jeho interakcií (ako sú uvedené nižšie) majú za cieľ podviesť svojho partnera bez výčitiek svedomia. V skutočnosti človek, ktorý má empatiu, by sa nesprával neempaticky voči niekomu, na kom mu záleží.

Nárokovanie si nadradenosti/poznania pravdy. Keďže narcista je presvedčený o svojej nadradenosti, očakáva od svojho partnera, že s ním bude súhlasiť a bude ho vnímať ako vševedúceho. Akékoľvek názory a myšlienky, ktoré neodzrkadľujú to, čo narcista potrebuje alebo očakáva, môžu vyvolať ponižujúce, podceňujúce a dokonca zastrašujúce reakcie voči partnerovi.

Ak narcista nezareaguje ihneď, jeho partner sa naučí, že odplata príde neskôr a môže ju so strachom očakávať. Uvedomí si, že žiaľ, ktorý je výsledkom toho, že sa snaží s narcistom o veciach hovoriť, je príliš veľký, aby sa dal zniesť a tak si svoje myšlienky začne nechávať pre seba. Nakoniec riskuje, že celkom prestane vnímať svoje vlastné pocity, názory a samého seba.

Nárokovanie si mať všetko po svojom. Narcista vníma svoju vlastnú oprávnenosť mať všetko vo vzťahu pod kontrolou a tak sám robí dôležité rozhodnutia, vždy musí mať posledné slovo a vôbec ho nezaujíma názor jeho partnera, ktorého nevníma ako jednotlivca, ale ako svoju vlastnú „nadstavbu“. Silné stránky partnera preň nemajú nijakú hodnotu s výnimkou toho, keď ich môže využiť vo svoj prospech. Ak to tak nie je, stávajú sa pre narcistu hrozbou, ktorú potrebuje redukovať a podrývať tým, že ho degraduje kritickými útokmi.

V reakcii na tento nátlak sa u partnera narcistu môže rozvinúť zmätok a úzkosť a časom u neho dochádza k rozpadu sebadôvery, sebaúcty a k strate záujmu o svoj život.

Narcista nikdy neprevezme zodpovednosť a nikdy sa neospravedlní. Narcisti sa za každú cenu vyhýbajú prevzatiu zodpovednosti za svoje správanie a nikdy nepociťujú potrebu úprimne sa ospravedlniť. Prekrúcanie a popieranie pravdy a klamstvá slúžia narcistovi, aby sa vyhýbal zodpovednosti. Narcista dokáže spriadať rôzne príbehy alebo úplne prepísať realitu, len aby svojho partnera nejakým spôsobom zaplietol do vecí, ktoré reálne nikdy nemohol urobiť.

Partner narcistu môže postupne celkom stratiť dôveru vo svoje vlastné vnímanie reality. Časom sa môže stať, že si začne zvnútorňovať obviňovania, hoci sú celkom falošné a začne mať o sebe úplne negatívnu mienku. Kvôli následnej zníženej sebaúcte bude zraniteľnejším a začne si prisvojovať vinu za všetky problémy vo vzťahu a narcistu z nich úplne vynechá.

Čo robiť, ak je tvoj partner narcista?
Hoci to vôbec nie je ľahké, niektorí narcisti sa môžu zmeniť. Zmena sa však v prvom rade musí udiať u jeho partnera, ktorý sa musí uzdraviť zo zranení narcistického zneužívania a musí si rozvinúť emocionálnu silu, aby dokázal byť pevný a adresovať svoje znepokojenia narcistickému partnerovi. Bez tohto kroku bude narcista naďalej svojho partnera zraňovať a zneužívať.
Práca na uzdravovaní pomáha partnerom vyjsť zo zmätku svojej skúsenosti. Takisto im pomáha opäť začať dôverovať svojmu vlastnému vnímaniu a úsudku a s návratom sebadôvery sa chopiť svojich pozitívnych vlastností. Ak dospejú do tohto bodu, môžu sa cítiť dosť silní, aby začali brať narcistu na zodpovednosť za jeho správanie.

Keď narcista čelí riziku straty partnera či rodiny, môže ho to podnietiť k tomu, aby začal pracovať na zmene. Je preň dôležitá pomoc na dvoch frontoch: (1) Pomôže mu, keď mu partner jasne povie svoje očakávania a dôsledne ich naplňuje spolu s dôsledkami. Tento vplyv sa ukázal ako užitočný preto, aby sa narcista usiloval zlepšovať svoje postoje a správanie. (2) Zároveň mu najviac pomôže, keď sa bude zúčastňovať terapie mimo vzťahu.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/mind-games/201905/five-narcissistic-traits-harm-intimate-partner