Prečo je osamelosť najhorší nepriateľ závislého

Prakticky všetky psychologické disciplíny sa zhodujú v tom, že každý človek má v sebe vnútornú potrebu pre spoločenstvo. Emocionálne bolesti, ktoré sa vynárajú spolu s osamelosťou, sú základné varovné signály ľudskej mysle, ktoré obyčajne postačujú k tomu, aby človeka vyviedli z izolácie smerom k sociálnej interakcii, ak nie k blízkemu spojeniu s inými. Zdá sa, že jednotlivci, u ktorých sú konkrétne viditeľné návykové osobnostné črty, najlepšie fungujú vtedy, keď je ich život prepojený s inými ľuďmi. Ak človek zostáva sám, úspešnosť udržiavania psychologickej stability je oveľa nižšia.

12-krokový prístup
Výraz vo vývojovej psychológii „metatonia“ je definovaný ako „cieľ posilniť celkové, častokrát protichodné zmeny v percepčných prístupoch k sebe, iným a okolitému svetu“. Podobá sa to trochu 12 krokom a Sľubom v uzdravovaní? Je to presne tak.

Od samého začiatku Dr. Bob a Bill W. vždy zdôrazňovali dôležitosť zdieľaných prístupov či vzájomnej pomoci. Bolo pre nich podstatné, aby každá zápasiaca strana v uzdravovaní nebola osamelá v boji s jej démonmi. Bol to základný kameň uzdravovacieho programu 12 Krokov vtedy a rovnako to platí aj dnes.

Vedecký dôkaz
Okrem napĺňania našich najzákladnejších ľudských potrieb existuje veľa ďalších psychologických výskumov, ktoré poukazujú na prínos sociálneho prepojenia a psychologického napredovania. Tu je zoznam ďalších vedeckých dôkazov:

Evoluční psychológovia uvádzajú, že ľudský mozog je nastavený tak, že sa učí a uchováva si dlhodobé zmeny v správaní pomocou sociálnych pozorovaní alebo pozorovaním činov iných.

Existenční psychológovia opisujú úzke prepojenie medzi dlhodobými potrebami ľudí v súvislosti s cieľom a zmyslom života a ich nachádzaním v účasti na programoch uzdravovania. Práve nevyriešené existenčné otázky, ktoré vedú k látkovému užívaniu, predstavujú pre mnohých alkoholikov a závislých bežný, ak nie veľmi často spomínaný aspekt uzdravovania. To platí najmä u mladších generácií, ktoré sa stali rozhodne viac agnostickými, no naďalej sa vo veľkom počte utiekajú k programom uzdravovania.

Prístupy kognitívno-behaviorálnej terapie vo všeobecnosti zahŕňajú cieľ byť si vedomý seba a svojho správania alebo o tom meditovať vo vzťahu k sociálnym interakciám. Našťastie pre členov programu uzdravovania túto disciplínu osobného rastu pokrýva 10. krok.

Sociálna psychológia predpokladá, že dlhodobé blízke vzťahy medzi ľuďmi určujú v živote človeka celkový pocit bezpečia, utvrdzovania, zmyslu a šťastia všeobecne. Je jasné, že produktom uzdravovania sú blízke, dlhodobé vzťahy medzi priateľmi, sponzormi, sponzorovanými, členmi stretnutí a dokonca aj v ľúbostných vzťahoch.

V tomto zmysle prakticky všetky psychologické disciplíny, ako aj nie ľahko nadobudnuté skúsenosti jednotlivých programov podporujú myšlienku, že základným kameňom každého solídneho uzdravovania je stabilná sieť sociálnej podpory.

https://www.soberrecovery.com/recovery/why-loneliness-is-an-addict-s-worst-enemy/