Prečo majú závislí potrebu unikať?

Ľudia, ktorí zneužívajú alkohol alebo experimentujú s drogami to robia preto, lebo im to poskytuje príjemný pocit, keď potrebujú uniknúť. Spustí sa impulz kontrolného centra v mozgu a zneužívateľ obyčajne nie je schopný zastaviť sa pri tom „príjemnom“ a pokračuje ďalej do deštruktívneho správania. Takisto si uvedomí, že aby dospel k požadovanému stupňu príjemného stavu, potrebuje skonzumovať viac drogy.

Popri euforickom aspekte existujú ďalšie faktory, ktoré držia užívateľa v stave, kedy sa vracia späť, aby si dal ešte viac. Jeden z týchto faktorov je faktor úniku. Ale prečo zneužívatelia látok hľadajú únik prostredníctvom alkoholu a drog?

Návykové črty osobnosti
Poskytovatelia liečby závislostí dávno prišli k záveru, že veľa z ich pacientov má spoločných aspoň päť návykových čŕt osobnosti: impulzivita, vyhľadávanie vzrušenia, oceňovanie neprispôsobovania sa, sociálne odcudzenie a kompulzívne správanie. Skúmaním týchto čŕt je jasné, prečo závislý hľadá únik v látkach aj napriek negatívnym dôsledkom.

Impulzivita: Môže to byť kvôli zničenému centru kontroly impulzov v mozgu, čo len nedávno objavila medicínska veda. U ťažkých pijanov alkohol ovplyvňuje toto centrum tak, že abstinenciu výrazne sťažuje.
Vyhľadávanie vzrušenia: Táto črta sa dá definovať aj ako veľmi nízka tolerancia voči nude.

Oceňovanie neprispôsobovania sa: Keď človek ignoruje hodnoty, ktoré vyznáva spoločnosť, vyúsťuje to do nastavenia mysle, že závislosť nie je problém. Látkoví zneužívatelia nemajú záujem prispôsobovať sa spoločenským normám.

Sociálne odcudzenie: Oceňovanie neprispôsobovania sa ide ruka v ruke so sociálnym odcudzením, keďže obidve tieto črty zahŕňajú sklony odchyľovania sa od spoločenských noriem. Sociálne odcudzenie je obrovským faktorom vo vyhľadávaní subkultúry obývanej závislými od drog a alkoholu.

Ľudia, ktorí zdieľajú určitý životný štýl, sa držia pokope – v prípade látkových zneužívateľov títo vytvárajú svoju vlastnú subkultúru. Mať komunitu rovesníkov je obyčajne pozitívne, no táto skupina nedokáže fungovať tak, ako väčšina ľudí v spoločnosti.

Kompulzívne správanie: Táto posledná črta sa dá definovať ako pretrvávanie v určitých aktivitách, hoci tento druh správania vyúsťuje do negatívnych následkov. Keď je kompulzívne správanie spojené so štyrmi vyššie uvedenými črtami, vytvára prostredie, ktoré podporuje dlhodobú závislosť.

Kvôli týmto faktorom odcudzení užívatelia látok často unikajú do jediného sveta, kde sa cítia pohodlne – a to je ich vnútorný svet. Len veľmi málo ľudí dokáže žiť zdravo iba so sebou vo svojom vlastnom svete. Dobrá správa je, že nikto takto žiť nemusí.

Čo odporúčajú liečebné zariadenia?
Hlavné body, na ktoré kladú dôraz rehabilitačné kliniky, súvisia s povzbudzovaním pacientov k nasledovnému:
1. Vyjsť zo seba – myslieť na druhých.
2. Nájsť si sociálnu podporu – hľadať dobrovoľnícke príležitosti, kde sú zapojení aj iní ľudia.
3. Nájsť si akúkoľvek aktivitu, v ktorej budú naozaj dobrí – čo spôsobí, že na seba budú hrdí a bude im to dodávať silu.

Ľudský prvok
Únik môže byť veľmi komplexná a niekedy aj prospešná skúsenosť. No nie všetky úniky sú zdravé pre myseľ, telo a dušu. Únik nám v konečnom dôsledku bráni v uzdravovaní sa prostredníctvom spoločenstva s inými. Či si závislý alebo nie, introvert alebo extrovert, samotár alebo spoločenský typ, ako ľudské bytosti všetci potrebujeme podporu od iných ľudí.

www.soberrecovery.com/addiction/why-addicts-have-the-need-to-escape