Škodlivé účinky alkoholu na mozog

Ťažkosti pri chôdzi, nejasné videnie, nezreteľná reč, spomalené reakcie, poškodená pamäť – je jasné, že alkohol ovplyvňuje mozog. Niektoré z týchto poškodení sa dajú zachytiť už po jednom-dvoch pohárikoch a keď dotyčný s pitím prestane, rýchlo pominú. Na druhej strane človek, ktorý pije veľa a dlho, môže mať poškodený mozog, čo pretrváva aj potom, keď začne abstinovať. Presne určiť, ako alkohol ovplyvňuje mozog a aká je pravdepodobnosť zvrátenia dopadu ťažkého pitia na mozog, zostáva horúcou témou súčasných výskumov o alkohole. Vieme, že ťažké pitie môže mať na mozog rozsiahle a ďalekosiahle účinky od jednoduchých „výpadkov“ pamäte až k trvalým a oslabujúcim stavom, ktoré si vyžadujú celoživotnú opatrovateľskú starostlivosť. A dokonca aj mierne pitie vedie ku krátkodobému poškodeniu, ako to ukazuje rozsiahly výskum dopadu pitia na vedenie motorového vozidla. To, ako a do akej miery ovplyvňuje alkohol mozog, ovplyvňuje niekoľko faktorov, vrátane nasledovného:

  • množstva a frekvencie pitia
  • veku, v akom dotyčný začal piť a a ako dlho pije
  • veku, vzdelania, rodu, genetiky a rodinnej anamnézy alkoholizmu
  • či je ohrozený rizikom v dôsledku vystavenia alkoholu v prenatálnom období
  • celkového zdravotného stavu.

Toto vydanie časopisu Alcohol Alert hodnotí niekoľko bežných porúch spojených s poškodením mozgu v dôsledku užívania alkoholu a s ľuďmi, u ktorých hrozí najväčšie riziko poškodenia. Zaoberá sa tradičnými aj novými terapiami na liečbu a prevenciu porúch súvisiacich s alkoholom a stručne aj technologickými nástrojmi, ktoré vedcom pomáhajú lepšie pochopiť účinky alkoholu na mozog.

Okná a výpadky pamäte

Alkohol môže vyvolať viditeľné poškodenie pamäte už po niekoľkých pohárikoch a s postupným narastaním množstva alkoholu narastá aj stupeň poškodenia. Veľké množstvo alkoholu, najmä keď je skonzumovaný rýchlo a na prázdny žalúdok, môže vyvolať okno – časový interval, na ktorý si intoxikovaný nedokáže spomenúť – nevie si spomenúť na kľúčové detaily daných udalostí či dokonca na celé udalosti. Okná sú rozšírenejšie aj medzi spoločenskými pijanmi oveľa viac než sa pôvodne predpokladalo a mali by byť vnímané ako potenciálne dôsledky akútnej intoxikácie bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či je dotyčný od alkoholu klinicky závislý. White spolu s kolegami skúmali 772 vysokoškolákov v súvislosti s ich skúsenosťami s oknami a položili im otázku: „Stalo sa vám niekedy, že ste sa po noci pitia nasledujúci deň zobudili a nevedeli ste si spomenúť na to, čo ste robili alebo kde ste boli?“ Zo študentov, ktorí niekedy konzumovali alkohol, 51 % percent uviedlo, že sa im to niekedy stalo a 40 % uviedlo, že to zažili v predošlom roku. Z tých, ktorí uviedli, že pili počas 2 týždňov pred týmto výskumov, 9,4% percenta uviedlo, že v tom čase mali okno. Takisto uviedli, že sa neskôr dozvedeli o tom, že sa zúčastnili na rôznych potenciálne nebezpečných udalostiach, na ktoré si nevedeli spomenúť vrátane vandalizmu, nechráneného sexu a jazdy pod vplyvom alkoholu. Skúsenosť s „oknami“ uviedol rovnaký počet mužov i žien aj napriek skutočnosti, že muži pili oveľa častejšie a oveľa viac ako ženy. Tento výsledok naznačuje, že bez ohľadu na množstvo skonzumovaného alkoholu sú ženy – skupina, ktorá je len zriedkavo súčasťou štúdií o oknách – vo väčšom riziku zažitia okien ako muži. Táto prevládajúca tendencia u žien je pravdepodobne výsledkom rozdielov v tom, ako spracováva alkohol mužský a ženský organizmus. Ženy môžu byť tiež náchylnejšie na konzumáciu porovnateľného množstva alkoholu.

Nárazové pitie a okná

Tí, ktorí zažívajú okná, typicky pijú príliš veľa príliš rýchlo, čo spôsobuje, že úroveň alkoholu v ich krvi veľmi rapídne stúpne. Vysokoškoláci sú zvlášť rizikovou skupinou pre zažívanie „okien“, keďže alarmujúci počet z nich pije práve takýmto spôsobom. Nárazové pitie je u typického dospelého definované ako konzumácia najmenej piatich (u mužov)/ štyroch (u žien) pohárikov priebehu dvoch hodín.

Sú ženy zraniteľnejšie voči účinkom alkoholu na mozog?

Ženy sú v súvislosti s medicínskymi dôsledkami užívania alkoholu zraniteľnejšie než muži. Napríklad u žien sa rozvinie cirhóza pečene, poškodenie srdcového svalu (kardiomyopatia) a poškodenie nervov po nižšom počte rokov ťažkého pitia než u mužov. Štúdie porovnávajúce citlivosť na alkoholom spôsobené poškodenie mozgu u mužov a žien však neboli také presvedčivé. Dve štúdie porovnávali pomocou počítačovej tomografie zmenšenie mozgu, čo je bežný indikátor poškodenia mozgu, u alkoholikov mužov a žien a zistili, že u mužov aj žien bolo zmenšenie mozgu oveľa väčšie než u kontrolovaných subjektov. Štúdie takisto ukázali, že muži rovnako ako ženy majú v dôsledku pitia podobné problémy s učením sa a pamäťou. Rozdiel je v tom, že ženy alkoholičky uviedli, že výrazne pili len asi polovicu toho času, čo muži. Toto naznačuje, že ženský mozog, podobne ako ostatné orgány, je zraniteľnejší voči alkoholom spôsobenému poškodeniu než mužský. Iné štúdie však neukázali takéto definitívne zistenia. V skutočnosti dve správy, ktoré sa objavili vedľa seba v časopise American Journal of Psychiatry, si navzájom protirečili v otázke rodovej citlivosti súvisiacej so zmenšením mozgu v dôsledku alkoholizmu. Je jasné, že v tejto oblasti je potrebný ďalší výskum najmä preto, lebo ženám alkoholičkám bola venovaná menšia pozornosť než mužom aj napriek dobrým dôkazom, že ženy môžu byť obzvlášť zraniteľné voči účinkom alkoholu na mnohé kľúčové orgánové systémy.

Poškodenie mozgu v dôsledku iných príčin

Ľudia pijúci veľké množstvo alkoholu dlhodobo sú vo veľkom riziku rozvoja závažných a trvalých zmien v mozgu. Poškodenie môže byť výsledkom priamych účinkov alkoholu na mozog alebo môže naň vplývať nepriamo kvôli všeobecne nepriaznivému zdravotnému stavu alebo vážnemu poškodeniu pečenie. Napríklad u alkoholikov je bežný nedostatok tiamínu v dôsledku nedostatočnej výživy. Tiamín, tiež známy ako vitamín B1, je základnou živinou potrebnou pre všetky tkanivá, vrátane mozgového. Nachádza sa v mäse a hydine, cereáliách, orechoch, fazuli, hrachu a sóji. V USA je veľa potravín bežne obohatených o tiamín, vrátane chleba a cereálií. V dôsledku toho väčšina ľudí konzumuje dostatočné množstvo tohto vitamínu vo svojej strave. Typický prísun pre väčšinu Američanov je 2 mg na deň; odporúčané množstvo je 1,2 mg/deň pre mužov a 1,1 mg na deň pre ženy.

Wernicke-Korsakoff syndróm

Takmer 80 % alkoholikov má však nedostatok tiamínu a u niektorých z nich sa rozvinú vážne mozgové poruchy ako Wernicke-Korsakoff syndróm (WKS). WKS je choroba, ktorá pozostáva z dvoch oddelených syndrómov, krátkodobého a vážneho stavu nazvaného Wernickeho encefalopatia a dlhodobého vysiľujúceho stavu známeho ako psychóza Korsakoff. Medzi príznaky Wernickeho encefalopatie patrí duševný zmätok, ochrnutie nervov, ktoré pohybujú očami, a ťažkosti so svalovou koordináciou. Napr. pacienti s Wernickeho encefalopatiou môžu byť príliš zmätení, aby dokázali nájsť cestu z miestnosti alebo nedokážu vôbec chodiť. U mnohých z týchto pacientov sa však neprejavujú všetky tri z týchto znakov a symptómov a lekári pracujúci s alkoholikmi si musia byť vedomí toho, že táto porucha môže byť prítomná aj vtedy, keď je u pacienta zjavný len jeden alebo dva z nich. V skutočnosti štúdie, ktoré sa robili po smrti naznačujú, že veľa prípadov encefalopatie súvisiacej s tiamínovou nedostatočnosťou nemusí byť počas života vôbec diagnostikovaných, pretože nie sú prítomné alebo rozpoznané všetky „klasické“ znaky a symptómy.

Priemerne u 80-90 % alkoholikov s Wernickeho encefalopatiou sa rozvinie aj psychóza Korsakoff, čo je chronický oslabujúci syndróm charakterizovaný trvalými problémami s učením sa a pamäťou. Títo pacienti sú zábudliví, rýchlo sa dostávajú do stavu frustrovanosti a majú problémy s chôdzou a koordináciou. Hoci majú problémy spomenúť si na staré informácie, najvýraznejšie sú ťažkosti s uchovávaním nových informácií. Napríklad dokážu podrobne rozprávať o určitej udalosti zo svojho života, no o hodinu si vôbec na tento rozhovor nepamätajú.

Liečba

Mozoček (cerebellum) – oblasť mozgu zodpovedná za koordináciu pohybov a aj niektoré formy učenia – sa javí ako zvlášť citlivá na účinky nedostatku tiamínu a je to oblasť, ktorá býva najčastejšie poškodená v súvislosti s chronickou konzumáciou alkoholu. Podávanie tiamínu pomáha zlepšovať fungovanie mozgu, najmä u pacientov v počiatočných štádiách WKS. Keď je poškodenie mozgu výraznejšie, starostlivosť sa posúva od liečby k poskytovaniu podpory pacienta a jeho rodiny. Asi u 25 % pacientov s trvalým poškodením mozgu a výraznou stratou poznávacích zručností je nevyhnutná opatrovnícka starostlivosť. Vedci sú presvedčení o tom, že za rozvoj ťažkých stavov ako je WKS môže práve nedostatok tiamínu, no sú potrebné ďalšie štúdie na objasnenie toho, ako genetické variácie môžu spôsobovať to, prečo sú niektorí ľudia voči WKS zraniteľnejší než iní.

Ochorenie pečene

Väčšina ľudí si uvedomuje, že ťažké a dlhodobé pitie môže poškodiť pečeň – orgán, ktorý je zodpovedný za odbúravanie alkoholu z tela, no nemusia si uvedomovať, že dlhodobá dysfunkcia pečene, ako je cirhóza, ktorá je dôsledkom nadmernej konzumácie alkoholu, môže poškodiť mozog a viesť tak k vážnej a potenciálne fatálnej mozgovej poruche známej ako hepatická encefalopatia (HE). HE môže zapríčiňovať zmeny v spánkových vzorcoch, nálade a osobnosti, ďalej psychiatrické stavy ako je úzkosť a depresia, závažné kognitívne dopady ako je skrátená pozornosť a problémy s koordináciou ako je hádzanie rukami alebo tras rúk (asterixis). V najvážnejších prípadoch môžu pacienti upadnúť do kómy, ktorá môže byť fatálna. Nové zobrazovacie techniky umožnili vedcom študovať konkrétne oblasti mozgu u pacientov s alkoholickou chorobou pečene poskytujúc im lepšie porozumenie toho, ako sa hepatická encefalopatia rozvíja. Tieto štúdie potvrdili, že najmenej dve toxické látky – čpavok a mangán – zohrávajú rolu v rozvoji HE. Alkoholom poškodené pečeňové bunky umožňujú, aby do mozgu prúdilo nadmerné množstvo týchto škodlivých vedľajších produktov a tak poškodzovalo mozgové bunky.

Liečba

Lekári zvyčajne používajú nasledovné stratégie na prevenciu alebo liečbu rozvoja HE:

  • Liečba, ktorá znižuje koncentráciu čpavku v krvi, ako je podávanie L-ornitínu L-asparágu.
  • Techniky ako sú prostriedky pomáhajúce pečeni či „umelé pečene“, ktoré čistia krv od škodlivých toxínov. V počiatočných štúdiách pacienti používajúce tieto prostriedky ukazovali nižšie množstvá čpavku kolujúce v ich krvi a ich encefalopatia bola miernejšia.
  • Transplantácia pečene – prístup široko používaný u pacientov s alkoholickou cirhózou so silným chronickým zlyhávaním pečene (konečné štádium). Vo všeobecnosti implantovanie novej pečene vyúsťuje do značného zlepšenia v kognitívnom fungovaní týchto pacientov a znižuje ich úroveň čpavku a mangánu.

Alkohol a rozvíjajúci sa mozog

Pitie v tehotenstve môže mať na rozvoj mozgu rôzne fyzické, vedomostné a behaviorálne účinky, z ktorých najzávažnejší je súhrn symptómov známy ako fetálny alkoholový syndróm (FAS). Deti s FAS majú jedinečné črty tváre, rodia sa takisto oveľa menšie ako je priemer. Ich mozog má menší objem (mikroencefalia) a majú menej mozgových buniek (neurónov) alebo menej buniek, ktoré dokážu správne fungovať, čo vedie k dlhodobým problémom v učení a správaní.

Liečba

Vedci skúmajú používanie komplexného motorického tréningu a medikamentóznej liečby na prevenciu alebo zvrátenie poškodenia mozgu zapríčineného alkoholom u ľudí, ktorí boli alkoholu vystavení v prenatálnom období. V štúdii s využitím potkanov Klintsova a kol. použili obdĺžnikové pole na učenie komplexných motorických zručností a tento tréning viedol k reorganizácii v dospelom mozgu potkanov (v cerebellu), čo im umožnilo prekonať účinky vystavenia alkoholu v prenatálnom období. Tieto zistenia majú dôležité terapeutické využitie, ktoré naznačuje, že komplexný rehabilitačný motorický tréning môže zlepšiť výkonnosť motoriky detí či dokonca dospelých s FAS. Vedci takisto skúmajú možnosť rozvoja medikamentov, ktoré môžu pomôcť zmierniť alebo predísť poškodeniu mozgu v súvislosti s FAS. Štúdie používajúce zvieratá získali povzbudzujúce výsledky pre liečbu pomocou antioxidantovej terapie a vitamínu E. Iné preventívne sľubné terapie s využitím zvierať zahŕňajú jednotkový oktanol, čo je ironicky samotný alkohol. Liečba oktanolom výrazne zredukovala závažnosť alkoholových účinkov na rozvoj embryí u myší. Ukázalo sa, že dve molekuly spojené s normálnym rozvojom (NAP, SAL) chránia nervové bunky pred rôznymi toxínmi rovnako ako oktanol. A študuje sa aj zložka, ktorá blokuje kľúčovú mozgovú chemickú látku (dehydrogenáza) spojenú s abstinenčnými alkoholovými príznakmi. MK-801 konkrétne zvrátil poškodenie učenia, ktoré bolo dôsledkom skorého postnatálneho vystavenia alkoholu. Hoci boli tieto zlúčeniny efektívne u zvierat, pozitívne výsledky, ktoré sú tu citované, nemusia byť účinné aj u ľudí. Nepiť počas tehotenstva je najlepšia forma prevencie; FAS zostáva dnes v USA vedúcim defektom pri narodení, ktorému sa dá predísť.

Nárast nových mozgových buniek

Vedci celé desaťročia verili, že počet nervových buniek v dospelom mozgu je daný od začiatku života. Ak došlo k poškodeniu mozgu, potom najlepší spôsob liečby bol posilňovať už existujúce neuróny, keďže nové sa pridať nedajú. V šesťdesiatych rokoch však vedci zistili, že aj v dospelosti sa vytvárajú nové neuróny – proces, ktorý sa nazýva neurogenéza. Tieto nové bunky vznikajú z kmeňových buniek, čo sú bunky, ktoré sa môžu donekonečna rozdeľovať, obnovovať a umožniť vznik rôznych buniek. Objav mozgových kmeňových buniek a neurogenéza v dospelosti poskytuje nový spôsob prístupu k problému zmien v mozgu súvisiacich s alkoholom a môže viesť k jasnejšiemu porozumeniu toho, ako najlepšie liečiť alkoholizmus. Napr. štúdie so zvieratmi ukazujú, že vysoké dávky alkoholu vedú k rozvratu v raste nových mozgových buniek. Vedci sú presvedčení o tom, že to môže byť tento nedostatočný nový rast, ktorý vyúsťuje v dlhodobý deficit v kľúčových oblastiach mozgu. Pochopenie toho, aká je interakcia alkoholu s mozgovými kmeňovými bunkami a čo sa s nimi deje u alkoholikov je prvý krok v stanovení toho, či používanie terapie s kmeňovými bunkami je liečebnou alternatívou.

Zhrnutie

Alkoholici nie sú rovnakí. Zažívajú rôzne stupne poškodenia a táto choroba má u rôznych ľudí rôzny začiatok. V dôsledku toho vedci nenašli jasný dôkaz o tom, že jedna variácia je výhradne zodpovedná za mozgový deficit alkoholikov. To, čo je charakteristikou toho, že niektorí alkoholici sú zraniteľní na poškodenie mozgu a iní nie, zostáva predmetom aktívneho výskumu. Dobrou správou je, že väčšina alkoholikov s kognitívnym poškodením vykazuje aspoň určité zlepšenie v štruktúre mozgu a jeho fungovaní už v priebehu ročnej abstinencie, hoci to u niektorých trvá dlhšie. Lekári musia brať do úvahy rôzne liečebné metódy, aby ľuďom pomohli prestať piť a zotaviť sa z poškodení mozgu súvisiacich s alkoholom a túto liečbu prispôsobiť na jednotlivých pacientov. Napredujúca technológia bude zohrávať dôležitú úlohu v rozvíjaní týchto terapií. Lekári môžu používať techniky zobrazovania mozgu, aby monitorovali smerovanie a úspešnosť liečby, pretože tieto obrazy môžu odkryť štrukturálne, funkčné a biochemické zmeny u žijúcich pacientov za určité časové obdobie. V štádiu rozvoja sú aj sľubné nové lieky, keďže sa vedci usilujú nájsť druhy liečby, ktoré môžu predísť škodlivým účinkom alkoholu a podporovať rast nových mozgových buniek u tých, ktorí boli alkoholom poškodení.

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa63/aa63.htm