Spojitosť medzi hnevom a alkoholizmom

Hnev je integrálna súčasť ľudských emócií. Od toho najmenšieho dieťaťa až po najstaršieho muža – každý v určitom bode života do určitej miery prežíva hnev. No keď to zájde priďaleko, môže sa stať sám o sebe drogou. Táto emócia je rozpoznaná ako mechanizmus zvládania vecí; je to „zručnosť“, ktorú ľudia rokmi rozvíjajú a praktizujú celé desaťročia. Podobne ako človek zneužíva alkohol, aj uplatňovanie hnevu môže byť spôsob, akým sa vyhnúť iným problémom, emóciam a skúsenostiam. V tomto pohľade existuje veľmi jasné prepojenie medzi hnevom a alkoholizmom: jedno ti umožňuje uniknúť od tvojich ďalších emócií, kým druhé ti umožňuje unikať ďalej do hnevu. Jednoducho povedané, hnev a zneužívanie alkoholu sa môžu vzájomne požierať.

V skutočnosti vzdať sa rozpoznaného hnevu a riešiť ho je základným aspektom Dvanástich krokov AA. Program požaduje, aby členovia robili svoju vlastnú morálnu inventúru a snažili sa prekonať charakterové chyby. Utrpenie v dôsledku alkoholizmu je výsledkom choroby, nie je to vada, no je to práve choroba, ktorá uľahčuje hnevu, aby bol oveľa intenzívnejším.

Ľadovec hnevu: Ako emócie ovplyvňujú všetko vrátane alkoholizmu

Pochopiť, ako je prepojený hnev a alkoholizmus, si vyžaduje pochopiť, akú rolu zohrávajú emócie v biológii človeka, v osobnom živote a vo vzťahoch. Licencovaný klinický sociálny pracovník Buck Black prirovnal hnev – podobne ako iné emócie – k ľadovcu. Keď je niekto nahnevaný, iní dokážu vidieť príznaky – napr. pohľad v jeho očiach alebo zvýšený hlas. No je to len časť celku, ktorú môžu vidieť. Ako uvádza Black: „Ľadovce hnevu často zahŕňajú strach, neistoty, frustrácie, zranenú pýchu, pocity neúcty a rôzne iné emócie.“

Hnev je komplikovaná skúsenosť ľudskej emócie a v skutočnosti môže byť predstaviteľom hlbšieho zranenia. V extrémnych prípadoch môže byť aj indikátorom duševnej poruchy, čo je ďalším rizikovým faktorom alkoholizmu. Tento vhľad do hnevu je len špičkou ľadovca a ukazuje, že hnev a alkoholizmus majú vzájomný vzťah. Pocity, ktoré sú ukryté pod hnevom, môžu spôsobovať, že človek sa obracia k hnevu ako k forme úľavy a takéto uľavovanie môže slúžiť len na to, aby zosilnilo alebo zhoršilo tento vnútorný hnev. To je dôvod, prečo sú fyzická a emocionálna triezvosť dve strany rovnakej mince.

Spojenie medzi hnevom a alkoholizmom je obojsmerná ulica

Hnev a alkoholizmus – ako aj závislosť všeobecne – sú popretkávané rôznymi komplexnými spôsobmi. Anonymní alkoholici v skutočnosti identifikovali hnev ako hlavného vinníka recidívy u alkoholikov. Je to emócia, ktorá je takmer nevyhnutnou súčasťou uzdravovacieho procesu. Ako na túto tému uvádza istý zdroj: „Celé desaťročia svojpomocné programy varujú uzdravujúcich sa zo závislosti, aby neboli hladní, nahnevaní, osamelí a unavení. Tieto emócie sú taktiež zahmlievajúcim faktorom v situáciách, kde popri návykovej poruche existuje aj iná psychická porucha. Napr. hnev a agresívne správanie sú príznaky bipolárnej choroby, panoidnej schizofrénie, posttraumatickej stresovej poruchy, poruchy pozornosti a porúch osobnosti, ako je napr. antisociálna hraničná porucha a poruchy paranoidného charakteru.“

Táto diskusia objasňuje, že kým hnev a alkoholizmus sa neodohrávajú vždy súčasne, je medzi nimi veľmi komplikovaný vzťah. Hnev môže byť rizikový faktor, ktorý alkoholizmus komplikuje a spôsobuje, že cesta k uzdravovaniu je oveľa zložitejšia. Konkrétnejšie, hnev a alkoholizmus sú prepojené tým, čo vyzerá ako začarovaný kruh: hnev môže viesť k pitiu, pitie môže viesť k ďalšiemu hnevu a ďalší hnev môže viesť k pitiu. V mnohých prípadoch sa to nedá odlíšiť. Dalo by sa to povedať aj tak, že ak má hnev tendenciu viesť ku konzumácii alkoholu, alkohol má sklon podporovať hnev na individuálnej úrovni.

Hoci je spojenie medzi hnevom a alkoholizmom komplikované, môže byť identifikované prostredníctvom niekoľkých indikátorov:

  • Alkohol môže slúžiť ako výhovorka pre agresívne alebo nahnevané správanie

  • Alkohol spôsobuje tunelové videnie, čo môže spôsobiť, že hnev sa stane bežnejšou reakciou

  • Aktívna agresivita po pití alkoholu je spoločensky akceptovateľnejšia

  • Alkohol oslabuje strach z následkov hnevu a agresivity

  • Alkohol poškodzuje fungovanie mozgu, čo spôsobuje, že kontrolovanie hnevu je sťažené

Čo robiť s prepojením medzi hnevom a alkoholizmom

Hoci je bežné prežívať problémy s hnevom aj mimo alkoholizmu, a naopak, ak sa obidva vyskytujú súčasne, je nevyhnutné zaoberať sa nimi súčasne. Neznamená to, že by sa mali liečiť ako ten istý problém, no liečba by mala byť zameraná na oboje – na hnev aj na alkoholizmus. Najlepší prístup je buď cez podporné skupiny alebo cez individuálne poradenstvo, zamerané na príčinu závislosti. Medzitým môžeš zhlboka dýchať, učiť sa nehádať sa a radšej odísť, usmerňovať hnev a učiť sa vyjadrovať svoje emócie kreatívnym spôsobom.

A nakoniec, ak alkoholizmus ovplyvnil tvoje osobné zdravie, potom je pravdepodobné, že hnev ovplyvnil zdravie vzťahov, ktoré máš s ľuďmi okolo seba. Venuj čas tomu, aby si si riešil dopady, ktoré mal alkoholizmus na tvoje emócie, vzťahy a zvládanie hnevu. Napokon udržanie fyzickej triezvosti si vyžaduje neustále usilovanie sa o emocionálnu triezvosť.

https://www.ashwoodrecovery.com/blog/link-anger-alcoholism/