Štúdie ukazujú, že zneužívanie opiátov môže vyústiť do úzkostných stavov

V dnešnej spoločnosti je veľmi rozšírené zneužívanie opiátov, výsledkom čoho je celonárodná zdravotná kríza. Nedávna štúdia ukázala, že existuje prepojenie medzi zneužívaním opiátov a precitlivenosťou voči úzkosti, ktorá je vlastne obavami z fyzického vnímania úzkostných stavov.

Úzkosť nastupuje s množstvom vedľajších fyzických účinkov. Zrýchlený pulz, plytké dýchanie, závrate či podráždený žalúdok a nadmerné potenie, to všetko sú príznaky úzkosti. Tí, čo trpia touto precitlivenosťou, majú obavy z toho, že budú prežívať správanie či fyziologické reakcie, ktoré sú zapríčinené úzkosťou.

Keď sa objaví takéto fyzické vnímanie úzkosti, dotyčný ho vníma ako škodlivé, čím sa vytvára negatívna slučka spätnej väzby, v ktorej prežíva zvýšenú úzkosť a strach.

Spojenie medzi zneužívaním opiátov a precitlivenosťou voči úzkosti
Štúdia, ktorá bola publikovaná v Americkom časopise o zneužívaní drog a alkoholu, bola realizovaná prieskumom a bolo do nej zapojených 429 dospelých, ktorí uvádzali chronickú bolesť. Dospelí s chronickými bolesťami sú častými zneužívateľmi opiátov, keďže liečba často vyúsťuje do závislosti od opiátov kvôli úľave od bolesti.

Výsledky tejto štúdie boli jasné v stanovení toho, že precitlivenosť voči úzkosti sa spája so širokou škálou aspektov súvisiacich so zneužívaním opiátov, čo je často určované závažnosťou závislosti, množstvom užitých opiátov a súčasným užívaním. Štúdia sa zameriavala na užívateľov podľa pohlavia, veku, príjmu, zdravia, závažnosti bolesti a vzdelania. Štúdia ďalej určila, že precitlivenosť voči úzkosti môže byť cieľom pre liečbu u pacientov, ktorí užívajú opiáty kvôli zvládaniu bolesti. Tieto výsledky môžu poskytovať užitočné informácie, ktoré sa dajú použiť pre získanie pochopenia o zneužívaní opiátov a pre vytvorenie liečebných metód, ktoré môžu znížiť intenzitu zneužívania.

Štúdia závisela od údajov, ktoré o sebe nahlasovali jej účastníci a ktorí boli prevažne belosi. Aj s týmito obmedzeniami sa došlo k záveru, že precitlivenosť voči úzkosti je spojená so zneužívaním opiátov.

Terapia a liečba
Precitlivenosť voči úzkosti je známa kvôli vysokému riziku rozvoja úzkostných porúch, hypochondrie a depresie. Panická porucha môže mať takisto pôvod v precitlivenosti voči úzkosti. Kvôli vysokému riziku rozvoja ďalších duševných porúch pomáha dotyčným terapia, ktorej súčasťou môže byť zámerné vystavenie pacienta fyzickým príznakom kvôli ich znecitliveniu, ako je napr. hlboké dýchanie, vytváranie epizód zrýchleného dýchania či nepravidelné dýchanie kvôli cvičeniu. Vyvolané úzkostné metódy pokračujú dovtedy, kým sa strach nezačne zmenšovať.

Okrem toho existuje veľa iných nástrojov, ktoré môžu byť použité na pomoc dotyčnému zvládať jeho precitlivenosť voči úzkosti. Jedným z nich je kognitívna terapia, rovnako ako techniky dýchania, rozpoznávanie spúšťačov a negatívnych myšlienkových vzorcov a cvičenie. Kombinácia týchto techník spolu s liečbou látkového zneužívania môže zmierniť fyzické vnímanie úzkosti.
Keďže precitlivenosť voči úzkosti zvyšuje riziko ďalších duševných porúch, je jasné, prečo je táto porucha potenciálnym terčom terapie. Odborníci začlenili terapiu panickej poruchy a posttraumatickej stresovej poruchy do štandardov kognitívnej a behaviorálnej liečby.

V technike známej ako interoceptívna expozícia terapeut zámerne podnecuje symptómy, ktorých sa pacienti s panickou poruchou boja najviac tak, že ich napríklad krúti na stoličke, vyvoláva u nich hlboké a rýchle dýchanie alebo ich nabáda k opakovanému behu hore schodmi. Pacienti môžu hodnotiť tieto skúsenosti ako viac či menej vyvolávajúce úzkosť, rozpoznávať pocity, ktoré si zle interpretovali a chápať, prečo sú ich strachy nereálne. Takisto v rámci domácich úloh praktizujú cvičenia vyvolávajúce úzkosť, až kým strach zo strachu neuvoľní svoje zovretie – čo je forma systematického znižovania citlivosti.

Štúdie zamerané na diagnostikovanie a liečbu precitlivenosti na úzkosť stále pokračujú, vďaka čomu tí, ktorí hľadajú liečbu zneužívania opiátov môžu získať terapiu potrebnú na prekonanie svojej závislosti.

https://www.soberrecovery.com/addiction/study-suggests-opioid-abuse-may-result-in-anxiety-sensitivity/